U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Podmínky pro předplatné

Kategorie: Oznamovatel | Autor:

Všeobecné obchodní podmínky vydavatele pro předplatné a doručování předplaceného periodického tisku prostřednictvím společnosti Česká pošta, státní podnik

(podle § 273 Obchodního zákoníku)

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky doručování předplaceného periodického tisku vydavatele na území ČR, je-li prováděno prostřednictvím distributora, společnosti Česká pošta, státní podnik, se sídlem Olšanská 9, Praha 3, IČO: 47114983 (dále jen “distributor”) na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi vydavatelem a distributorem.

1.2. Vydavatel je vydavatelem periodického tisku na základě povolení a licencí vydaných oprávněnými orgány státní správy a v souladu s právními předpisy platnými v České republice.

1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na předplatné na území České republiky a do zahraničí, které je zajišťováno jinými organizacemi než vydavatelem.

1.4. Předplatitel je fyzická či právnická osoba nebo soukromá osoba, která sjedná s vydavatelem smlouvu o předplatném a doručování předplaceného periodického tisku vydavatele. Smlouvou se rozumí závazná objednávka předplatného učiněná telefonicky, faxem, prostřednictvím elektronické či běžné pošty.

1.5. Distributor je vydavatelem zmocněn a pověřen prováděním doručování objednaných titulů (prostřednictvím vlastních i smluvních doručovatelů distributora).

1.6. Správu předplatného (přijímání a potvrzování objednávek, upomínání pohledávek z titulu neuhrazeného předplatného, vyřizování reklamací, změn, ukončení předplatného apod.) provádí pouze vydavatel.

1.7. Předplatitel je povinen neprodleně oznámit vydavateli jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. Opomine-li předplatitel oznámení těchto změn, nebo je oznámí opožděně, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. dodávka titulů na nesprávnou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou úhradu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost daňových dokladů v důsledku chyb či neúplných údajů apod.).

1.8. Na základě smlouvy zajišťuje předplatné do Slovenské republiky: Magnet Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava 3, do ostatních států: Mediaservis, spol. s r. o., Hvožďanská 5-7, 148 31 Praha 4.

2. Předplatitelské období a cena předplatného

2.1. Předplatitelské období trvá 3, 6 nebo 12 měsíců. Není-li předplatné předplatitelem u vydavatele písemně, či telefonicky zrušeno nejpozději 1 měsíc před koncem předplatitelského období, objednávka se automaticky převádí do období příštího. V případě úhrad předplatného prostřednictvím systému SIPO se tato lhůta prodlužuje na nejméně 3 měsíce.

2.2. Ceny předplatného jsou platné po celé předplatitelské období dle objednávky předplatitele.

2.3. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předplatného kdykoli během kalendářního roku. O této změně bude předplatitele informovat oznámením o změně ceny předplatného v titulu, jehož se tato změna týká. Oznámení bude zveřejněno nejpozději ve vydání, které bezprostředně předchází vydání, kterým nabývá změna účinnosti. Nová cena předplatného nabývá pro předplatitele účinnosti dle ustanovení odst. 2.2. tohoto odstavce.

3. Dodávka objednaných titulů, reklamace

3.1. Doručování objednaných titulů předplatiteli bude zahájeno podle údajů na složence, rozpisu plateb SIPO či zálohové faktuře a po připsání částky předplatného na účet vydavatele. Doklady uvedené v první větě slouží též jako potvrzení objednávky.

3.2. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech nebo v prostorech s volně pobíhajícími psy) nebo, není-li odběratel totožný s osobou předplatitele, k poštovní schránce odběratele. Schránka musí být řádně označena jménem (názvem) předplatitele nebo, není-li odběratel totožný s osobou předplatitele, jménem (názvem) odběratele a musí umožňovat volné vložení objednaných titulů. Schránka musí svými rozměry, umístěním a konstrukcí umožňovat vložení doručovaných titulů tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných titulů.

3.3. Předmětem reklamace dodávek objednaných titulů může být nedodání předplaceného počtu výtisků, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku apod. Reklamace je možné uplatnit u obchodního oddělení vydavatele na telefonním a faxovém čísle zveřejněném v příslušném periodickém tisku, popř. písemně poštou či e-mailem.

3.4. Reklamace dodávek objednaných titulů musí být učiněna nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání. Na opožděné reklamace nelze brát zřetel.

3.5. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně. Není-li nové doručení možné, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem ohledně doručování tisku a správy předplatného u vydání titulů, vztahujících se k předplatitelskému období r. 2001 a jejich následujících vydání.

4.2. Text těchto všeobecných obchodních podmínek je zveřejňován v titulech vydávaných vydavatelem nejméně jednou ročně, dále je zasílán společně se složenkou, popř. zálohovou fakturou.

4.3. Akceptováním zahájení dodávek objednaných titulů bez výhrad nebo úhradou předplatného předplatitel souhlasí s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.4. Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí výlučně ustanovením českého obchodního zákoníku, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

Podmínky pro předplatné