U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Podklady ke stavbě a rekonstrukci rybníka

Kategorie: Právo | Autor: jazu

Pro návrh nádrže jsou nezbytné geodetické podklady. Jejich rozsah a podrobnost záleží na velikosti a významu zamýšlené nádrže a na charakteru území. Obvykle je nutné nechat vypracovat mapu zátopy nádrže a přilehlého okolí (v měřítku 1 : 500 až 1 : 1000), topografický plán území pro výstavbu hráze (v měřítku 1 : 500 až 1 : 100), podélný profil údolní nivou, příčné profily zátopou a podélný profil osou budoucí hráze. Pro posouzení vztahů zamýšleného rybníka k okolnímu území je třeba opatřit mapu v měřítku 1 : 50 000 až 1 : 5000, zahrnující území vodní nádrže i souvisejících staveb a zařízení. Geodetické podklady může podle platné právní úpravy vypracovat pouze autorizovaný geometr.

   Pro návrh a výstavbu nádrže je dále nutný inženýrsko-geologický, popř. hydrogeologický průzkum, který provádí odborná firma. Při průzkumu se věnuje pozornost především propustnosti podloží a vlastnostem zemin a hornin, které budou použity do násypových konstrukcí.

   Podkladem pro vodohospodářské výpočty, nutné k návrhu a povolovacímu řízení, jsou hydrologické údaje, které na vyžádání poskytne za úplatu Český hydrometeorologický ústav. Důležité jsou též údaje, týkající se splaveninového režimu, které jsou podkladem pro předpověď zanášení nádrže (tento problém lze řešit obtokovou stokou).

   Předběžné vodohospodářské řešení nádrže je nutné pro rozhodnutí, zda je její výstavba reálná. Je podkladem pro návrh technického řešení nádrže a pro povolovací řízení. Toto řešení zahrnuje především určení objemu nádrže, stanovení průtočné kapacity přelivu a základové výpustě, posouzení vlivu nádrže na režim průtoku vody v toku pod nádrží a určení vlivu na pobřežní pozemky a na ostatní objekty.

   Vždy je nutné získat kladné vyjádření orgánu ochrany přírody, protože každá vodní nádrž je z pohledu zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody významným krajinným prvkem.

Podklady ke stavbě a rekonstrukci rybníka