U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Pitná voda pro chataře

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Peková

* Jsem majitelem chaty v chatové oblasti Habřinská stráň u Úštěka. Dosud jsme

měli zaručenou dodávku pitné vody pro naši osadu na základě smlouvy mezi městem Úštěk a SčVak Teplice. V roce 2004 město odmítlo smlouvu o odběru pitné vody uzavřít. Chtěl bych proto požádat o radu, jak bychom měli jako chataři

(jde celkem o zhruba 150 chat) dál postupovat, abychom měli i nadále pitnou vodu. Od hlavního vodoměru je napojena přípojka do chatové oblasti, kterou je město ochotno bezúplatně převést na osadní výbor nebo na nově vzniklý právní subjekt. Prosím o radu, jaký právní subjekt založit, abychom mohli uzavřít smlouvu s dodavatelem pitné vody.

(L. Š., Habřinská stráň)

Nejjednodušším řešením vaší situace je podle mého názoru založení sdružení podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Podle tohoto právního předpisu mohou občané zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení a sdružovat se v nich. Zákon se však nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách a hnutích a sdru-žování k výdělečné činnosti či v církvích a náboženských spolcích.

Sdružení podle výše uvedeného zákona jsou právnickými osobami. Podle ust. § 6 cit. zák. vzniká sdružení jeho registrací, přičemž návrh na registraci se podává u Ministerstva vnitra České republiky. Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (jde o tzv. přípravný výbor). V návrhu na registraci je třeba uvést jména, příjmení, rodná čísla a bydliště členů přípravného výboru s uvedením zmocněnce (staršího 18 let), který je oprávněný jednat jejich jménem. Návrh musí být podepsán všemi členy přípravného výboru. K návrhu je nutno připojit ve dvou vyhotoveních stanovy sdružení, obsahující tyto základní náležitosti:

– název sdružení, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky,

– sídlo sdružení (to znamená název obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, popřípadě název ulice nebo náměstí),

– cíle činnosti sdružení,

– práva a povinnosti členů sdružení,

– orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů, oprávněných jednat jménem sdružení,

– ustanovení o organizačních jednotkách sdružení (pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem),

– zásady hospodaření (zdroj příjmů, způsob užití příjmů, kontrola hospodaření a podobně).

Za podání návrhu na registraci sdružení se neplatí žádný správní poplatek.

Řízení je zahájeno dnem, kdy ministerstvu vnitra došel návrh na registraci obsahující výše uvedené náležitosti. Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo v něm jsou údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci. Řízení nebude zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny.

Registraci provede ministerstvo vnitra do 10 dnů od zahájení řízení, den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Identifikační číslo (IČ) přiděluje občanským sdružením ministerstvo vnitra. Není-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem registrace.

Samozřejmě je možné postupovat i podle jiných právních předpisů, např. podle obchodního zákoníku, a založit nějakou obchodní společnost nebo družstvo. Ale s ohledem na poměrně velký počet osob a na to, že vyjma zajišťování provozu vaší osady nebudete vyvíjet žádnou činnost, jeví se tento krok jako zbytečný. Navíc by s tímto postupem byly spojeny mnohem vyšší náklady.

Pitná voda pro chataře