U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OPRAVUJEME SKLEPNÍ KLENBU

Kategorie: Stavba | Autor: VLADIMÍR PROCHÁZKA

Máme v chatě sklípek, sklenutý z nepravidelných kamenů.

Jsou spojovány jílovitou hmotou, která se z mezer vydroluje v kouscích různé velikosti. Nevím, čím ji nahradit.

Podotýkám ještě, že sklípek zasahuje pod obytnou místnost, u které budeme vyměňovat starou dřevěnou podlahu za novou. Klenba by tedy mohla být při té příležitosti přístupná i shora. Bylo by možné ošetřit kameny klenby a opravit spáry i z této strany?

A jaký druh izolace by bylo nejvhodnější dát mezi klenbu sklípku a podlahu místnosti?

(J. C., Praha 5)

Při opravě naznačeného problému jsou v zásadě dvě řešení. Buď klenbu zachovat a opravit, nebo zbourat a nahradit rovnou stropní konstrukcí.

Jak doplnit vymazávku

Nejjednodušší je posbírat vydrolenou a vypadanou vymazávku, sehnat si v nejbližší cihelně podobný hlinitojílovitý materiál (podle velikosti klenby odhadnout množství, možná 1 až 3 kbelíky), nechat jej v maltovníku trochu namočit a pak asi po týdnu dobře prohníst asi do hustoty těsta na knedlíky. Nejlépe to jde ručně. Hmota nesmí téct ani nesmí být příliš tuhá. Vodu je třeba přidávat opatrně! Můžeme do ní pro zlepšení lepivosti přidat nějakou stavební akrylátovou disperzi, například Sokrat. A proti plísním a houbám ochrannou chemickou přísadu – Bochemit plus apod.

   Rozleželou hmotu po jednom až dvou týdnech rukou nebo upravenou špachtlí – spárovačkou vtlačujeme do vydrolených spár až do roviny s povrchem kamenů klenby. Vyplatí se spáry před i při práci potírat Sokratem a vymazávku vtlačovat až po jeho zavadnutí, tedy když se trochu vsákne. Po několika týdnech je dobré celý sklep vybílit vápenným mlékem.

   Tento postup je vhodný, není-li klenutí popraskané či zdeformované a pokud kameny pevně drží. Jestliže už se některé viklají, je třeba okolo nich uvolnit spáry, opatrně je vyjmout, dutinu vytřít Sokratem a kámen, lehce potřený vymazávkou, zasunout zpět. Doklepneme jej lehce gumovou nebo dřevěnou paličkou (nikdy ne kladivem nebo ocelovou paličkou). Pozor, vždy pracujeme jen s jedním kamenem, nikdy jich nevyjmeme víc zároveň! Bylo by dobré uvážit i krátkodobé podepření klenby v průběhu opravy. Uvolnění většího kamene je lepší svěřit zkušenému zedníkovi.

Oprava klenby shora

Při větší výšce sklepa se vyplatí vyrobit pojízdný ramenát (šíře 50 – 60 cm) ve tvaru klenby a osadit jej asi 5 – 9 cm pod klenutí. Nad něj by se do zdiva osadila pomocí záklenek kari síť a plocha by se postupně betonovala. Je to náročná práce i pro firmu, a tak je v daném případě výhodnější – s ohledem na to, že se bude měnit podlaha nad sklepem – otevřít klenbu shora. Tento postup je možné doporučit i proto, že se dá prostor zároveň izolovat proti vlhkosti a zateplit. To je jeden případ. Starou klenbu můžeme také dočasně zachovat jako bednění pro novou železobetonovou klenbu, popřípadě ji můžeme celou strhnout a udělat novou konstrukci stropu i podlahy v přízemí.

   Při snášení staré klenby je třeba pracovat velmi opatrně a postupně ji rozebírat napříč. Nikdy klenbu nerozebíráme podélně, protože by se mohla nekontrolovatelně zřítit. Nemáte-li alespoň nějaké stavařské zkušenosti, svěřte tyto práce firmě nebo alespoň šikovnému zedníkovi. Při bourání by se totiž mohlo zjistit, že svislé zdivo sklepa nesouhlasí se zdivem přízemku. Po dokonalém vyklizení vybouraného materiálu je nutné udělat důkladný průzkum a rozbor stavu zdiva sklepa i přízemí. Podle toho se rozhodne, jaká konstrukce bude nejvhodnější. Nejjednodušší by asi bylo osazení válcovaných „I“ nosičů. Jejich délka se určí podle šířky sklepa (připočítat nejméně 30 cm na zabudování do stěn) a zatížení podlahy. Na nosiče lze uložit betonové stropní panely, vložit Hurdis desky nebo kari sítě, které by se zalily betonem o tloušťce 10 až 15 cm. Podmínkou posledně uvedené varianty je bednění pod traverzami.

   Jakmile je do konstrukce vložena železobetonová deska, budeme se zabývat hydroizolací. Je možné použít bitumenové materiály nebo vhodnou plastovou fólii (spáry dobře slepíme či svaříme a počítáme s přesahem nejméně 5 cm na každé straně). Při zachování klenby se izolace položí na její povrch, vyhlazený malou vrstvou hlinité mazaniny, aby se zakryly hrbolky a ostré výstupky, a vytáhne se pár centimentrů podél stěn nad úroveň budoucí podlahy. Pro přilepení izolace je třeba stěny omítnout. Před osazením podlahových lišt se izolace zařízne zároveň s podlahou – ať už dřevěnou nebo betonovou.

Možností, jak se s podobnými problémy vyrovnat, je jistě daleko více. V každém případě je bezpodmínečně nutný stavební průzkum. Měla by se jej ujmout odborná firma, která pak dílo dokončí. Proti zkušenému místnímu zedníkovi samozřejmě také nelze nic namítat.

***

POSTUP OPRAVY KLENBY

V levé části je zachovaná a ošetřená klenba, vpravo je na podezděný pás po obou stranách bývalé záklenky uložen do traverz železobetonový strop: 1 dřevěná palubková podlaha na polštářích s vloženou tepelnou izolací, 2 škvárový nebo štěrkopískový zásyp pod polštáře podlahy musí být obsolutně suchý, aby se podlaha nezkroutila, 3 hydroizolace (lepenka nebo fólie), 4 kamenná klenba s barevně vyznačenou novou vymazávkou, 5 hydroizolace je položena jen pod polštáři na antikorozně ošetřených nosnících „I“, v kapsách pro jejich uložení a ve vodorovné rýze, do níž jsou uloženy konce betonových desek mezi traverzami, aby se vlhkost nedostávala ze zdiva do desky, 6 beton stropní desky, vyztužený kari sítěmi s 10 – 15 cm velkými oky, 7 ocelový „I“ nosník uložený v kapse, min. 15 cm hluboké, vyložené hydroizolací na podezděném pásu zdiva po vybourané klenbě a její záklence

JAK NA TO

* Přidáte-li do spárovací směsi chemickou přísadu proti plísním a houbám (např. Bochemit plus), je pak bezpodmínečně nutné pracovat v pevných rukavicích a s brýlemi, lépe se štítem!

* Použijete-li chemický přípravek již při mísení hlíny, je nezbytné odpočívající materiál v neckách nebo jiné nádobě zakrýt igelitovou plachtou proti vysychání povrchu.

* Při nanášení Sokratu do spár je možné použít i malý postřikovač, ale lépe se tekutina nanáší plochým štětcem. Po skončení práce a vyschnutí výmazu je dobré natřít spáry Sokratem ještě jednou. Ředění je uvedeno na obalu a je třeba je dodržet.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: MARTIN MAŠÍN

OPRAVUJEME SKLEPNÍ KLENBU