U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ohrožení včelami

Kategorie: Právo | Autor: Na dotazy odpověděla Barbora Trsková

PORADNA

Náš soused si pořídil včelstvo a včelín umístil na své zahradě poblíž naší chalupy. Bojíme se, že nás včely budou ohrožovat. Je možné sousedovi nařídit zrušení chovu včel?

(J. Z., Slaný)

Právní předpisy přímo neupravují práva a povinnosti spojená s chovem včel. Pokud tedy má někdo na svém pozemku postaven včelín, musíme při posuzování právních otázek vycházet z občanského zákoníku (OZ). Tato problematika spadá do oblasti tzv. sousedských práv. Postavit včelín na svém pozemku může každý, neboť tím využívá právo vlastnictví k pozemku. Na druhé straně však nesmí omezovat ve výkonu vlastnického práva své sousedy. Musí se zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí nechat chovná zvířata vnikat na sousedící pozemky. Jde tedy o povinnost vlastníka zdržet se přesně vymezeného rušení, avšak zároveň je třeba ponechat vlastníkovi volbu účinných opatření k zamezení rušení. Chov včel má určitá specifika, potud, že nelze absolutně dodržet zákaz nechat chovná zvířata vnikat na sousední pozemky, neboť v opačném případě by to znamenalo zrušit chov, což však především z hlediska ochrany přírody vhodné rozhodně není. Je nezbytné dosáhnout takového stavu, aby chov včel byl uskutečňován na takovém místě a takovým způsobem, aby k zásahům do výkonu práv jiných nedocházelo. Jestliže se tedy někdo cítí být ohrožován tím, že včely souseda přelétají na jeho pozemek (zpravidla vznikají problémy u alergiků), může se svého práva domáhat u příslušného soudu. Mnohem jednodušší řešení je však dohoda s vlastníkem včelínu, který může učinit taková opatření, aby k výše uvedenému ohrožování nedocházelo. Existují znalci v tomto oboru, kteří mohou poradit další postup. Vlastník včelínů může snížit počet včelstev, popřípadě může včelstva osadit matkami, které jsou mírné a nenapadají pohybující se osoby (například by se mohlo jednat o matky kraňského původu). Dále je možné zvýšit oplocení mezi pozemky s cílem zajistit přelet včel ve větší výšce. Včelař by měl uživatelům sousedních nemovitostí oznamovat veškeré práce se včelami (usazování rojů, vytáčení medu apod.). Vše ovšem závisí na vzájemné dohodě a na konkrétní situaci. Pokud by došlo k soudnímu sporu, mám zato, že ještě nebylo vydáno soudní rozhodnutí, které by nařídilo zrušení chovu včel. Soud zpravidla doporučí chovateli, aby učinil některé z výše uvedených opatření (většinou na základě znaleckého posudku).

Ohrožení včelami