U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

O veterinární péči

Kategorie: Právo | Autor: SZ

TAKÉ NA DROBNÉ CHOVATELE ZVÍŘAT SE VZTAHUJE ZÁKON

ZÁKON

Zákon č. 166/1999 Sb. stanoví veterinární požadavky na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti dotčených osob, jakož i soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče. Z jeho obsáhlého znění vybíráme některá ustanovení, týkající se také drobných chovatelů domácích či hospodářských zvířat.

Povinnosti chovatelů

Každý chovatel je povinen chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby a fyziologické funkce. Musí sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech včas poskytnout první pomoc a požádat o odborný veterinární zákrok. Povinností chovatele je také bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení nařízeného vyšetření, ochranného očkování nebo jiného odborného úkonu. Jen se souhlasem veterinárního lékaře a podle jeho pokynů lze podávat zvířatům léčiva a přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis. Chovatel musí dále zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí (zejména liška, jezevec či kuna), ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok, očkováni proti vzteklině. V případě, kdy dojde k poranění člověka zvířetem nebo při jiném přímém kontaktu, vyvolávajícím podezření z onemocnění vzteklinou, je chovatel povinen nechat zvíře neprodleně veterinárně vyšetřit. Málo chovatelů ví, že k přemístění některých zvířat mimo územní obvod okresu se vyžaduje veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení o stavu zvířete a o nákazové situaci v chovu. To není třeba k přemístění psů a koček, pokud jsou tato zvířata provázena očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že zvíře bylo v době od 30 dnů do jednoho roku před přemístěním očkováno proti vzteklině.

Veterinární lékař

Soukromý veterinární lékař je povinen vykonávat toto povolání podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v souladu se současnými poznatky veterinární medicíny, právními předpisy a etickými zásadami profese. Musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem odborné veterinární činnosti, pokud jí nebyl zproštěn. Lékař je povinen poskytovat zvířatům první pomoc a zajišťovat jim podle potřeby další odbornou péči (poskytnutí první pomoci může odmítnout jen z důvodu ohrožení svého zdraví, kterému nelze účinně předcházet nebo bránit). Před provedením veterinárního úkonu musí chovatele informovat o předpokládané ceně. Jde-li o naléhavý úkon, nutný v zájmu předcházení, zamezení šíření a zdolání nebezpečné nákazy, nepotřebuje lékař souhlasu chovatele k jeho provedení.

Prodej zvířat na trhu

Často se lze setkat s prodejem na tržištích či chovatelských výstavách. Lze na nich prodávat jen zdravá zvířata a zdravotně nezávadné živočišné produkty, které byly veterinárně vyšetřeny. Zvěřina musí být patřičně označena způsobem umožňujícím identifikaci každého kusu a doprovázena veterinárním osvědčením. Prodejce, který organizuje sezonní prodej ryb, musí před jeho zahájením požádat okresní veterinární správu o určení podmínek pro tento způsob prodeje.

“Obecní ras”

Pověřená osoba, jíž byl povolen výkon takové činnosti, provádí na žádost obecního úřadu, Policie ČR nebo obecní policie a v součinnosti s nimi odchyt toulavých psů a koček a jejich umístění v karanténě, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu. Tato osoba zvíře buď vydá chovateli (který je povinen držet toto zvíře po nezbytně nutnou dobu v karanténě a nahradit náklady vynaložené na odchyt zvířete i dočasnou péči o ně), nebo zvíře utratí, rozhodne-li tak okresní veterinární správa z nákazových nebo diagnostických důvodů. Není-li znám chovatel, jemuž by mělo být odchycené zvíře vráceno anebo nelze-li je vrátit chovateli z jiného důvodu, pověřená osoba odchycené zvíře nabídne občanskému sdružení, jež se zabývá ochranou zvířat, nebo je umístí ve zvířecím útulku. Obec sama nebo ve spolupráci s jinou obcí či jinou osobou může zřídit a provozovat útulek pro opuštěná a odchycená zvířata, přičemž hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním zvířat, není-li jejich chovatel znám.

Veterinární asanace

V “posledních věcech” zvířete přichází na řadu specializovaná činnost, zvaná asanační. Zabývá se sběrem, svozem, neškodným odstraňováním a dalším zpracováváním konfiskátů živočišného původu, dále provádí dezinfekci, deratizaci, dezinsekci, popřípadě i dezodorizaci. Některé asanační podniky odchytávají toulavá zvířata a umísťují je do karantény. Konfiskáty živočišného původu, které nejsou vhodné ke krmení zvířat nebo k dalšímu zpracování, musí být bez průtahů neškodně odstraněny (zahrabány na určeném místě nebo spáleny). Velmi nebezpečné konfiskáty lze zpracovávat pouze v zařízení schváleném pro tento účel okresní veterinární správou, a to způsobem zaručujícím zničení původců nákaz. Asanační podnik musí zajistit nepřetržitý příjem hlášení o výskytu konfiskátů živočišného původu a svážet je do 24 hodin, v případě veřejného zájmu neprodleně. Chovatel výjimečně může sám neškodně odstranit uhynulé zvíře (tzv. kadáver) do celkové hmotnosti 30 kg, pokud zvíře nebylo nemocné nebo podezřelé z nebezpečné nákazy. Neškodným odstraněním se rozumí spálení nebo zakopání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat i ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků.

Vybrané novinky v zákonech

Ve Sbírce zákonů byly uveřejněny ve druhém pololetí roku 1999 následující vybrané zákonné předpisy (číslo a název předpisu):

127 – vyhláška, kterou se mění prováděcí vyhláška č. 279/1997 Sb. zákona o oceňování majetku

129 – zákon, kterým se mění zákon o spotřebních daních, o dani z přidané hodnoty, o daních z příjmů, ao lihu

137 – vyhláška, stanovující seznam vodárenských nádrží a změny ochranných pásem vodních zdrojů

144 – zákon, kterým se mění zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

158 – zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

159 – zákon o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

160 – zákon, kterým se mění zákon o periodickém tisku aostatních hromadných informačních prostředcích

161 – zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko 166 – zákon o veterinární péči

175 – vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázní Karlova Studánka

176 – vyhláška, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice

180 – nařízení vlády, stanovující technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

182 – nařízení vlády, stanovující technické požadavky na tlaková zařízení

200 – vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny

202 – vyhláška, stanovující technické podmínky požárních a kouřotěsných dveří

226 – nařízení vlády, stanovující podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

231 – zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

236 – vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně

238 – zákon, kterým se mění zákony o myslivosti, rybářství, vodním hospodářství, ochraně přírody akrajiny, o lesích a trestní zákon

286 – vyhláška, kterou se provádí zákon o veterinární péči

298 – vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/1995 Sb., stanovující seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků

322 – vyhláška, stanovující maximální limity reziduí pesticidů v potravinách

328 – zákon o občanských průkazech

329 – zákon o cestovních dokladech

334 – vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/1997 Sb., stanovující seznamy odpadů (Katalog odpadů).

O některých nových zákonných předpisech budeme v našem časopise informovat podrobněji.

Orgány veterinární správy

* Státní veterinární správa – vykonává působnost na celém území ČR.

* Okresní veterinární správy (OVS) vykonávají státní správu v územních obvodech okresů, přičemž OVS v České Lípě vykonává působnost též pro okres Děčín, OVS v Chebu též pro okres Sokolov, OVS v Liberci též pro okres Jablonec nad Nisou, OVS v Šumperku též pro okres Jeseník.

* Městské veterinární správy – vykonávají působnost na území příslušného města; týká se Prahy, Ostravy a Plzně.

* Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Závazný posudek orgánu veterinární správy musí být vyžádán podnikatelem jako podklad ve stavebním řízení, které se týká staveb určených k chovu zvířat (včetně útulků), k zacházení se živočišnými produkty a krmivy nebo k ukládání, sběru, svozu, neškodnému odstraňování a dalšímu zpracovávání konfiskátů živočišného původu, pokud jsou tyto činnosti vykonávány podnikatelským způsobem.

O veterinární péči