Nejčastější chyby při zateplování fasád

Blížící se vyhlášení podmínek dotačního programu Nová Zelená úsporám opět rozproudilo mnoho debat ohledně zateplování. Odborníci často diskutují o kvalitě zateplovacího systému a investoři jejich debaty se zájmem sledují.

 

Lepení na tzv. buchty bez rámečků

 

Ať už jsou argumenty odborníků jakékoli, jejich poznatky lze shrnout do tří základních bodů; investoři často podceňují výběr materiálu, technologický postup nebo nutnost technického dozoru na stavbě. Přitom pro vybudování zateplovacího systému s dlouhou životností jsou tato rozhodnutí klíčová.

 

Výběr materiálů
Celková životnost zateplovacích systémů je závislá na všech kompozitech. Proto je důležité vybrat materiály, které jsou ve vzájemné souhře, například z důvodů větrání zdiva daného domu.
U zateplovacích systémů je základním předpokladem pro dlouhou životnost a bezporuchovost přilnavost lepicí vrstvy na vnitřní i vnější straně izolantu.
Při lepení polystyrenu na fasádu se musí povrch desek při delším vystavení povětrnostním podmínkám obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu a také vrstva degradovaná vlivem UV záření. U minerální vaty, která má vláknitý a strukturovaný povrch, tento krok naopak nutný není. U standardních minerálních desek je potřeba nejprve vtlačit lepidlo do desky, a spojit tak tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem a až poté nanést hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu. Bohužel v praxi se dodržení tohoto postupu velmi často opomíjí. Dochází tak k degradaci systému, prasklinám, odlepování armovací vrstvy nebo jiným defektům.

Doporučení:
Jednou z možností, jak dosáhnout pevného přilnutí a předejít zmíněným defektům, jsou fasádní minerální desky s nástřikem. Už z výroby aplikovaný silikátový nástřik slouží jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou.

 

Silikátový nástřik

 

Nedodržení technologických postupů
Se zateplováním fasád v České republice se můžeme řadit mezi rekordmany co do spotřeby izolací na 1 obyvatele. Na druhou stranu co do kvality a správnosti provádění máme pořád co dohánět. Typickým příkladem je lepení „na buchty“ u menších staveb, kde chybí technický dozor investora.
Dalším příkladem může být nezakrytá fasáda, respektive lešení. Sluneční záření, které dopadá přímo na povrch izolantů, je zásadním problémem hlavně u šedého polystyrenu. Vysoká teplota povrchu desek způsobuje sublimaci tj. úbytek hmoty materiálu a zároveň má podstatný vliv i na hydratační proces lepicí stěrky, tzv. zrání omítky. Při rychlém vyschnutí stěrky dojde k tzv. sprahnutí, tedy nedojde k chemické reakci nutné k dosažení pevnostních charakteristik stěrky. Stěrka se tak při dotyku drolí a předčasně opadává.

Doporučení:
Technologický postup stanovuje výrobce materiálu a není problém získat u něj veškeré potřebné materiály. Při výběru realizační firmy se také vyplatí ověřit, jaká školení jejich zaměstnanci absolvovali (například kurzy Zateplování v praxi nebo Akademie zateplování).

Výše popsaný problém s vysokou teplotou povrchu izolace při stěrkování lze řešit vedle zastínění lešení také použitím fasádních desek s bílým silikátovým nástřikem, který díky barvě snižuje povrchovou teplotu desek vystavených přímému slunečnímu záření až o 20 °C.

 

Absence kontroly
Již zmíněný a zcela zásadní problém v případě zateplování fasád vzniká v okamžiku, kdy investor pro úsporu několik desítek tisíc korun, nechce technický dozor.
Je především na projektantech, aby přesvědčili své zákazníky, že technický dozor a doporučené materiály nejsou jen vyhozené peníze, ale efektivně vynaložené prostředky, které se vrátí v podobě dlouhodobě fungujícího zateplení.

TEXT: REDAKCE
FOTO: KNAUF

Nejčastější chyby při zateplování fasád