U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nádrž je také stavbou

Kategorie: Právo | Autor: Barbora Trsková

PORADNA

Ke své rekreační parcele jsem přikoupil pozemek, zemědělskou půdu, kterou chci obdělávat. Jelikož jsou zde někdy značné potíže s vodou, rozhodl jsem se zbudovat zde vodní nádrž pro dešťovou vodu. Sloužila by k zalévání a v případě potřeby i jako protipožární nádrž. Počítám, že by byla kruhová o průměru asi 5 m hloubce 1 m, zapuštěná a osazená, aby nerušila okolní prostředí. Souhlas sousedů mám. Je třeba mít istavební povolení?

(O. S., Brno – Slatina)

Posuzování, zda na nějakou stavbu je třeba stavební povolení či nikoliv, není otázkou právní, ale otázkou, kterou posoudí příslušný stavební úřad. Dle mého názoru by ve vašem případě bylo vhodné o stavební povolení požádat, neboť pro vodní nádrž, kterou ve svém dotazu popisujete, by mohl platit režim pro terénní úpravy. Na všechny druhy staveb se vztahuje zákon číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ust. § 71 citovaného zákona stanoví, že povolení stavebního úřadu vyžadují terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Je zřejmé, že vybudováním vodní nádrže by se odtokové poměry mohly změnit. Je tedy pro vaši jistotu na místě obrátit se na příslušný stavební úřad buď s dotazem, zda je stavební povolení nutné, nebo již přímo se žádostí o vydání stavebního povolení. Žádost o vydání stavebního povolení spolu s předepsanou dokumentací získáte u příslušného stavebního úřadu podle místa, kde budete stavět. Musíte prokázat, že jste vlastníkem pozemku a účastníky řízení budou isousedé, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám. Je však dle mého názoru vhodné předložit již předem jejich souhlas. Dokumentaci týkající se stavby, kterou bude stavební úřad požadovat, bych rovněž předem s příslušným stavebním úřadem konzultovala, mám však zato, že v tomto případě nebude mít zvláštní požadavky. Je pravdou, že vybudování nádrže se žádostí o stavební povolení oddálí. Budou nutná i stanoviska orgánů státní správy a stavební úřad rozhodně nevydá stavební povolení do druhého dne. Konzultací se stavebním úřadem však předejdete problémům, které by mohly nastat v případě, že by vodní nádrž byla vybudována bez povolení, přestože by bylo nutné. Stavební úřad může samozřejmě rozhodnout, že stavební povolení nutné není.

Nádrž je také stavbou