U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Musíme zbourat kůlnu?

Kategorie: Právo | Autor: Barbora Trsková

PORADNA

V roce 1979 jsme koupili podle notářského zápisu a znaleckého posudku chatu a kůlnu o ploše 5,61 m v jednotném provedení (bez základů, vytápění, osvětlení, s pultovou střechou). Kůlna od roku 1965, kdy původní majitel chatu stavěl, sloužila a slouží dodnes k uskladnění nářadí. V roce 1999 na nás soused poslal na obec udání, že kůlna stojí 30 let bez povolení a žádá její zbourání. Prosíme vás o názor, jestli je požadavek, týkající se 30 let staré kůlny, oprávněný.

(J. a V. V., Ostrava)

Po prostudování právních předpisů, které se stavebního řízení týkají, a to i z doby, kdy byla kolna postavena a z doby, kdy jste chatu kupovali, jsem dospěla k názoru, že tato stavba rozhodně nepodléhá a nepodléhala stavebnímu povolení. Na všechny druhy staveb se v současné době vztahuje zákon číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). I ve vašem případě je tedy především nutné nahlédnout do tohoto právního předpisu, protože mám za to, že pokud stavební úřad bude vůbec celou záležitost zkoumat, bude se opírat o tento zákon, ač by stavby postavené před účinností tohoto zákona měly být posuzovány podle zákona dříve platného. Zda bylo nutné žádat v době stavby stavební úřad o rozhodnutí o přípustnosti stavby (dnes stavební povolení), či zda se jednalo o stavbu podléhající povinnosti ohlášení (dnes ohlášení drobné stavby), je podle mého názoru v současné době již velmi těžké posuzovat a bude velmi zajímavé, jak se s celou věcí stavební úřad vypořádá. Já vás na tomto místě mohu pouze informovat o některých ustanoveních stavebního zákona, která jsou v současné době použitelná pro váš případ. Ust. § 54 cit. zák. stanoví, že stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu, přičemž v případě vaší kolny by šlo nepochybně o drobnou stavbu, pro kterou je nutné pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Drobná stavba je v zákoně definována jako stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to je mimo jiné i stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2 a výška 4,5 m (jako vaše stavba). Stavební úřad může podle ustanovení § 88 výše uvedeného zákona nařídit odstranění stavby, a to v případě, že se jedná o stavbu závadnou, ohrožující život nebo zdraví osob, stavbu postavenou bez stavebního povolení nebo ohlášení, stavbu, k níž bylo stavební povolení zrušeno nebo stavbu dočasnou. V nejkrajnějším případě by tedy mohlo být nařízeno její odstranění podle ust. § 88 pís. b) zákona z důvodu neohlášení stavby, ale je samozřejmě možné vše dodatečně urovnat a ve vaší věci si takto přísný postup stavebního úřadu nedovedu představit. Pokud tedy skutečně váš soused podal nějaký podnět na obecní úřad, je těžké bez znalosti celé situace posoudit, jak bude tento úřad postupovat. Může samozřejmě existovat nějaká dokumentace, kterou nemáte k dispozici, popř. v době stavby mohlo k jejímu ohlášení dojít. Možná by bylo vhodné navštívit místně příslušný stavební úřad a informovat se o jejich názoru na vaší záležitost, popř. celou věc dodatečně urovnat. V neposlední řadě budou pravděpodobně také zkoumány důvody vašeho souseda k podání podnětu (ohrožování jeho zdraví, výkonu vlastnického práva, atp.)

Musíme zbourat kůlnu?