U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Musí se cizinka vystěhovat?

Kategorie: Právo | Autor: Barbora Trsková

PORADNA

Mám krásnou starou roubenou chalupu po rodičích a rád bych do ní občas pozval svou dívku. V chaloupce však pobývá moje bývalá partnerka (nechce se odstěhovat, protože papírově jsme stále oddáni, je Polka a má obavu, že by ji po rozvodu z Čech vystěhovali). Otevřela si tu malý obchod – a bojí se, že by přišla io něj. Letos prý vyšel nový dodatek zákona, který stanoví, že pokud není vdaná pět roků, musela by skutečně odejít. Neexistuje nějaká výjimka, podle níž bychom se mohli rozvést – a ona nemusela naši republiku opustit?

(K. N., Pardubice)

Zákon, o kterém se zmiňujete ve svém dotazu, je zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000. Tento právní předpis, přesněji jeho hlava IV., upravuje trvalý pobyt na území České republiky pro cizince. Na váš případ se vztahuje ust. § 65 odst. 1, které stanoví, že o povolení k pobytu je bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území oprávněn požádat cizinec, který o vydání tohoto povolení žádá za účelem společného soužití se státním občanem České republiky, který má na území hlášen trvalý pobyt, za podmínky, že cizinec je manželem státního občana České republiky. Předpokládám tedy, že vaše manželka má na našem území povolen trvalý pobyt. Je skutečně pravdou, že v souladu s ust. § 80 odst. 1 citovaného zákona policie platnost povolení k pobytu zruší, jestliže manželství zanikne na základě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné do 5 let po vydání povolení k pobytu a z manželství se nenarodilo dítě nebo nebylo nezrušitelně osvojeno. Dle tohoto ustanovení může policie zrušit povolení k pobytu itehdy, když zjistí, že manželství bylo uzavřeno pouze s cílem získat povolení k pobytu. V tomto zákoně tedy dle mého názoru nelze najít možnost řešení vaší situace a z vašeho dotazu není zřejmé, zda se svou manželkou máte či nemáte děti a zda již před uzavřením manželství měla trvalý pobyt na území naší republiky. Přestože neznám všechny okolnosti vaší věci, mám zato, že by zde mohla být možnost získání českého státního občanství pro vaší manželku a s velkou pravděpodobností by se tím vaše záležitost vyřešila. Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví způsoby nabytí státního občanství. Mimo jiné ust. § 7 tohoto zákona dává možnost udělit státní občanství ČR fyzické osobě, která splňuje současně tyto podmínky: – má ke dni podání žádosti trvalý pobyt na území ČR po dobu nejméně 5 let a po tuto dobu se zde převážně zdržuje; – prokáže, že nabytím občanství ČR pozbude dosavadní st. občanství, nebo že již toto občanství pozbyla; – nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin v posledních pěti letech; – prokáže znalost českého jazyka. V ust. § 8 cit. zák. jsou stanoveny doklady, které je nutné při žádosti o státní občanství předložit. Státní občanství uděluje Ministerstvo vnitra ČR a vydá Listinu o udělení státního občanství České republiky. Žádost se podává u okresního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Výše uvedeným zákonem (§ 11) je stanovena možnost prominutí první výše uvedené podmínky ze strany ministerstva vnitra, a to tehdy, má-li žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt a /§ 11 odst. 1 pís. e)/ jeho manžel je státním občanem ČR. Samozřejmě vám nemohu s určitostí říci, zda vaší manželce bude státní občanství uděleno, ale snažím vám nastínit alespoň nějakou možnost. Pokud se však týká vaší chalupy, nevidím důvod, proč by ji vaše manželka měla užívat, pokud je pouze ve vašem vlastnictví. Zde je určitě možnost nějaké dohody.

Musí se cizinka vystěhovat?