U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak uzavřít darovací smlouvu?

Kategorie: Právo | Autor: M. P.

* Mám malou chatu, kterou jsem zdědila po rodičích. Můj syn na ní nebyl rád, ale vnuk Pepík, kterému už je šestnáct, se mnou jezdívá a hodně mi s prací pomáhá. Proto bych mu chatičku ráda, ještě za svého života, darovala. Slyšela jsem, že platí i ústní darování. Je to možné i v případě nemovitosti?

   Darovací smlouva je upravena v § 628 až 630 občanského zákoníku. Má dva hlavní znaky, nebo řekněme podmínky uzavření. Bezplatnost a dobrovolnost. Bezplatnost znamená, že dárce nemá za svůj dar dostat žádnou protihodnotu (pokud by byla přece jen vázána na splnění nějaké podmínky, nesmí to být poskytnutí majetkové hodnoty obdarovaným). Předmět darování, jenž musí být ve smlouvě vždy přesně označen, je zákonem vymezen široce jako “něco”. Může jít tedy o věci movité a nemovité, ale také o práva (k něčemu nebo na něco) nebo jiné majetkové hodnoty. V darovací smlouvě musíme také přesně označit smluvní strany a jejich vůli obdarovat a dar přijmout. Darovací smlouva může mít podobu reálnou i konsensuální, tj. ústní dohody. Reálnou má v případě, kdy k uzavření smlouvy nestačí dohoda stran, ale musí dojít i k faktickému předání daru. Teprve okamžikem předání vzniká darovací smlouva. Jestliže bude mít darovací smlouva povahu konsensuální, postačí k jejímu vzniku, jak už název naznačuje, dohoda stran. Dárce dává slib, že dojde k předání daru po uzavření smlouvy a obdarovaný vyjadřuje ve smlouvě svou vůli tento slib přijmout. Není však možné uzavřít darovací smlouvu, podle které má dojít k plnění až po smrti dárce. Taková smlouva by byla neplatná (pokud chce dárce uplatnit tuto podmínku, je vhodné sepsat spíše závěť). Darovací smlouva může být uzavřena i ústně. Ovšem to není případ našeho dotazu. Jestliže je předmětem darování movitá věc, která není při uzavření smlouvy předána dárcem a převzata obdarovaným, tedy v případě uzavírání konsensuální smlouvy, vyžaduje zákon formu písemnou. Je-li předmětem darování nemovitost, musí být darovací smlouva nejen písemná, ale projevy účastníků musí být na téže listině. Dárce je povinen při odevzdání daru upozornit obdarovaného na vady, o kterých ví. Pokud by tuto svou povinnost nesplnil, byl by odpovědný za škodu způsobenou obdarovanému vadami daru. Jestliže však obdarovaný zjistí vady daru (ať už právní nebo faktické), není oprávněn domáhat se jejich odstranění. Má pouze právo v případě, že ho dárce na vadu neupozornil při předávání daru, tento dar vrátit. Zákon upravuje i možnost dárce domáhat se vrácení daru. Má ji v případě, že se obdarovaný chová k němu nebo ke členům jeho rodiny způsobem, který hrubě porušuje dobré mravy.

epravo ¨

O autorovi| (M. P., Jihlava)

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA JIŘÍ NOVÁK

Jak uzavřít darovací smlouvu?