U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ke stavbě žumpy

Kategorie: Právo | Autor: J. Š.

V obci, kde máme chalupu, není a v dohledné době ani nebude kanalizace. Proto si chci na zahradě zhotovit žumpu nebo septik, ten se prý ale už nepovoluje. A tak mě zajímá, zda se tato drobná stavba (jde asi o 8 m3) musí ohlásit obecnímu úřadu, případně ještě někomu jinému. Jak daleko nebo jak nejblíže od sousedova pozemku mohu žumpu postavit? Musím mít jeho souhlas? A nakonec – musí při dokončení proběhnout kolaudace?

Máte pravdu, že stavba septiku je vodohospodářskými orgány povolována jen ve zcela výjimečných případech (toto řízení je podle vodního zákona). Biologické nečistoty odstraňuje jen asi z 20 procent a voda, která z něj odtéká, zapáchá. Jako samostatná čisticí jednotka je proto u trvale obydlených objektů povolován jen v kombinaci s některým z následných dočišťovacích stupňů (pískovým filtrem, filtračním záhonem kořenové čistírny a podobně).

Proto je s ohledem na životní prostředí i na složitost stavebního (vodoprávního) řízení lépe postavit žumpu. Podle mého názoru není nutné žádat o stavební povolení, ale nepochybně musí být tato stavba ohlášena stavebnímu úřadu. Jde totiž o drobnou stavbu ve smyslu ust. § 139b odst. 7 stavebního zákona. Drobnou stavbou dle tohoto ustanovení je stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a splňuje stanovené parametry:

   stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesáhne 16 m2 a výška 4,5 m. (Sem patří např. kůlny, prádelny, přístřešky pro nádoby na odpadky, energetické pilíře, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, stavby s výrobním a technologickým zařízením, ale i prodejní stánky, skleníky, altány, sklady zahradního nábytku a další obdobné stavby);

   podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesáhne 16 m2 a hloubku 3 m. (Sem patří především zemní sklepy, žumpy, vodoměrné šachty, ale i bazény vč. bazénů částečně zapuštěných do terénu).

Při ohlášení drobné stavby není nutné mít souhlas vlastníků sousedních pozemků a není nutné stavbu kolaudovat. Ohlášení stavebnímu úřadu musí obsahovat mimo jiné jednoduchý technický popis stavby a situační náčrt. Stavebník může ohlášenou drobnou stavbu realizovat buď když stavební úřad nebude do 30 dnů na ohlášení reagovat, nebo jestli mu stavební úřad v téže lhůtě písemně sdělí, že proti provedení drobné stavby nemá námitek. Pokud stavební úřad z ohlášení a připojených dokladů nebo provedeným šetřením zjistí, že není možné se stavbou (tak, jak byla ohlášena) souhlasit, může stanovit, že drobnou stavbu lze provést na základě stavebního povolení. Pokud bude zahájeno stavební řízení, jsou již účastníky řízení i vaši sousedé a je nutné stavbu kolaudovat. Pro úspěšné dokončení stavby bych doporučovala se ohledně umístění žumpy se sousedem raději dohodnout a předejít tak budoucím sporům. Je samozřejmé, že žumpa musí být umístěna tak, aby bylo možné ji vyvážet, tedy musí být na přístupném místě, zároveň je však nutné uvědomit si, že nesmíte pachy obtěžovat sousedy.

Mgr. Barbora Peková

O autorovi| (J. Š., Praha 4)

Ke stavbě žumpy