U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kdo se účastní stavebního řízení?

Kategorie: Právo | Autor:

* Vlastním pozemek s rodinným domem, v jehož přímém sousedství byla povolena stavba restaurace. Přes tuto skutečnost jsem nebyl účastníkem stavebního řízení. Dnes je již restaurace ve výstavbě a já prý již nemohu podat roti stavebnímu povolení žádné opravné prostředky, neboť jsem nebyl, byť omylem, účastníkem stavebního řízení, jehož výsledkem zmíněné stavební povolení bylo. Je tomu skutečně tak?

Kdo je účastníkem toho kterého správního řízení, to je vždy předmětem konkrétní zákonné úpravy, v dnešním případě § 59 stavebního zákona. Podle odst. 1 písm. b) citovaného ustanovení je pak účastníkem stavebního řízení i ten, kdo má vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním řízením přímo dotčena. Nezbývá proto než konstatovat, že s vámi jako s účastníkem stavebního řízení mělo být jednáno. Nedovedu si totiž představit, že by v městské zástavbě neměl být účastníkem řízení vlastník nemovitostí, v jejichž bezprostřední blízkosti se má realizovat stavba takového určení a se zdroji všech možných negativních vlivů, které s restauracemi obecně souvisí. Účastníky jakéhokoliv správního řízení nejsou jen řádně přizvané subjekty, ale i ti, s nimiž jako s účastníky řízení jednáno nebylo, ačkoli s nimi podle zákona jako s účastníky řízení jednáno být mělo. Máte proto zcela nechybně zákonné právo požadovat na stavebním úřadu, aby vám jako účastníkovi uvedeného stavebního řízení zaslal i předmětné stavební povolení. Pokud proti němu budete mít výhrady, budete moci proti němu podat odvolání. Nic na tom nemůže změnit okolnost, že stavba restaurace je již ve výstavbě a třeba i dokončena a zkolaudována.Pokud však využijete svého práva na odvolání proti stavebnímu povolení, odvolací orgán bude muset stavební povolení zrušit a věc vrátit prvoinstančnímu orgánu (stavebnímu úřadu) k dalšímu řízení. Ve stavebním řízení nelze projednat stavbu rozestavěnou bez stavebního povolení. Poté by následovalo projednání stavby restaurace v řízení o odstranění podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, jehož byste byl účastníkem. Dá se ovšem také očekávat, že vám stavební úřad nebude chtít stavební povolení vůbec zaslat. V tom případě se ale můžete domoci svých práv správní žalobou podanou u příslušného krajského soudu podle § 65 odst. 2 zákona č. 150/2002Sb., soudní řád správní. Zde se však již zřejmě neobejdete bez kvalifikované pomoci, poskytnuté např. advokátem.

Kdo se účastní stavebního řízení?