U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kamenné zdivo

Kategorie: Stavba | Autor:

Kámen, tento krásný pevný materiál používali k výstavbě už staří Keltové. V době mnohem pozdější z něj na venkově vyrůstaly zejména kostely, mlýny nebo kovárny. Běžné obytné stavby až v 18. a hlavně 19. století.

Stavělo se často z valounů, sbíraných při kultivaci polí. Tak vznikaly meze a ohradní zdi, podezdívky k hliněným a dřevěným stavbám a posléze i sklípky, sušárny ovoce a části budov. Nejstarší dochované vesnické stavby mají roubené pouze stěny přední velké světnice, zatímco střední část a komora jsou kamenné. Pěkný lomový kámen se na venkovských stavbách používal jako materiál na vstupní portálky, ostění bran a oken. Od 18. a zvláště v 19. století se z něj stavěly stáje, stodoly, sušárny a tam, kde ho byl dostatek, například na Slánsku, Rakovnicku a Lounsku, celé objekty. Podnět k používání kamene vycházel od vrchnosti. S rozvojem hutnictví a manufaktur se totiž značně zvýšila spotřeba dřeva na pálení dřevěného uhlí.

Režné a kyklopské zdivo

Nejdříve se zdilo z neopracovaného lomového kamene, teprve později se přisekával do přesnějších rozměrů. Byl to vždy kámen z místních zdrojů, hlavně pískovec, opuka, někde i vápenec a žula. Také kamenné prvky, jako jsou ostění oken a dveří, se původně pyšnily svou neomítnutou krásou. Později se překrývaly tenkou vrstvou omítky nebo vápenného nátěru. Dnes se jejich povrch většinou opět odhaluje a my můžeme obdivovat um starých řemeslníků. A v případě zdí “číst” typy starých vazeb.

Pro zdění z lomového kamene bez dalšího opracování se vybírají kameny o velikosti minimálně 15 cm (u soklového zdiva min. 20 cm), jejichž protilehlé strany jsou přibližně rovnoběžné. Režné zdi se vyzdívají z vytříděného lomového kamene takové jakosti, aby dobře odolával povětrnosti. Na styčných spárách se lehce opracovává do hloubky nejméně 3 cm a na ložných spárách do 10 cm. Lícní plochy kamene se před osazením opracují kladivem nebo špičákem. Vazba režné zdi se pozná podle toho, že na dva běhouny klademe vždy jeden vazák. V další vrstvě se polohy vazáků posouvají tak, aby střídavě lícovaly s oběma povrchy zdi. Do líce se ukládají větší kameny a střed se vyplňuje kameny menšími. Okenní a dveřní otvory rámujeme většími kameny, dostatečně zavázanými do zdiva. Pro nároží vybíráme pravidelnější kameny, které se musí navzájem převazovat nejméně o 8 cm. Malty styčných a ložných spár musí ustupovat od líce o 2 – 3 cm, šířka spár by měla být 1,5 až 4 cm. Na závěr zdivo vyspárujeme cementovou maltou. K vyzdívání soklů a líců opěrných zdí se často používalo také kyklopské zdivo. Skládá se z velkých bloků vybraného lomového kamene opracovaného do tvaru nepravidelných čtyř až osmiúhelníků. V líci se mohou v jednom bodě stýkat pouze tři spáry (šířka spár v líci má být 2 až 4 cm). Opakem kyklopského zdiva je pravidelné zdivo kvádříkové.

Typy řádkových vazeb

Řádkovému zdivu říkáme také “kopákové”. Název pochází z doby, kdy se tyto menší kameny prodávaly na kopy. Při jeho zdění neměníme výšku kamenů v jednotlivých vrstvách, takže při pohledu na stěnu jsou patrné jednotlivé řádky. Hrubé řádkové zdivo se zdí z hrubých kamenů – styčné spáry mohou být mírně šikmé a nerovné. Šířka ložných i styčných spár by měla být 1,5 až 4 cm. Čisté řádkové zdivo se zdí z čistých kamenů opracovaných v líci do hloubky asi 5 cm. Kameny jsou na sebe kladeny tak, aby se navzájem přesahovaly nejméně o 15 cm. Haklíkové zdivo (zdivo svisle provázané) se provádí také hrubé a čisté jen s tím rozdílem, že se ve vrstvách střídají kameny rozdílných výšek a jsou do sebe navzájem navázány. Terčové zdivo je kombinací větších kamenných “terčů” různého tvaru, které fungují jako vazáky; prostory mezi nimi jsou vyplněny kopáky – vše s přesahy alespoň 10 cm. Kvádrové zdivo se skládá z přesně a pravidelně opracovaných kvádrů s malými spárami, u nichž je dodržen úhel 90o.

Obrázek

Druhy kamenného zdiva:

stěna z valounů: 1 – celé nebo štípané valouny, 2 – cementová malta zdivo z lomového kamene:

1 – srovnávací plocha v celé tloušťce zdi, x – vzdálenost srovnávacích ploch (90 až 150 cm)

kyklopské zdivo: 1 – opracovaný kámen, 2 – styk spár

řádkové zdivo ze štípaného lomového kamene: 1 – vazáky, 2 – běhouny

terčové zdivo: 1 – větší kamenné terče, 2 – kopáky vrstvené podle výtvarného záměru

kvádrové zdivo: 1 – kvádry pravidelných tvarů s malými spárami, 2 – vždy úhel 90o

kresby archiv

Popisy k obrázkům

1 Zdi staré stodoly na Sedlčansku jsou směsí kamene, který “vyplavila” chudá okolní políčka

2 Kamenná zeď ve střední části roubenky nabízí zajímavá zákoutí

3 Kámen, tentokrát pískovec, sluší samozřejmě i portálům, vratům a ohradním zdem

4 Střední příčka chalupy zbavená štuku se k posezení v bývalé síni dobře hodí

Autor fotografií: FOTO MARTIN MAŠÍN

Kamenné zdivo