U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K ubytování turistů

Kategorie: Právo | Autor: P. K.

Bydlíme v rekreační oblasti a rozhodli jsme se vyhradit část domku k ubytování příležitostných turistů. Za tím účelem jsme si opatřili živnostenské oprávnění. Úředníci ze živnostenského úřadu však konstatovali, že jsme nepožádali stavební úřad o tzv. rekolaudaci prostor, které již občas pronajímáme, na provozovnu. Informovali v tomto směru i příslušný stavební úřad, který věc posoudil jako stavební delikt podle § 106 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, neboť jsme provozovali ubytovací služby bez povolení změny užívání, za což nám uložili pokutu 500 tisíc korun. (K. S., Hořovice)

Je nepochybné, že jste domek postavili a zkoulaudovali jako rodinný dům, že tedy není stavbou ubytovacího zařízení. Taková změna není možná bez následného rozhodnutí o změně v užívání stavby podle § 85 stavebního zákona, které ale ve vašem případě vydáno nebylo. Vyvstává tedy otázka, zda je možné z hlediska stavebních předpisů poskytovat v rodinném domě příležitostné ubytovací služby, aniž by tím docházelo k porušení zákona, zda tedy byla část rodinného domu užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či nikoli.

   Z dotazu rovněž plyne, že vaše podnikání je drobné a že je nelze v žádném případě srovnávat z hledisek kvantitativních ani kvalitativních s ubytovacími zařízeními typu hotelů, motelů či penzionů, jak jsou vymezeny v § 3 písm. g) vyhl. č. 137/1998 Sb. Svědčí o tom i skutečnost, že průměrnou denní obsazenost v roce nemáte ani jedno celé lůžko. K porušení účelu užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí tedy ve vašem případě nedošlo.

   Je-li rodinný dům stavbou pro bydlení, nemůže být tento účel porušován tím, že v něm určitý omezený počet osob bydlí či je ubytován jen dočasně, byť za úplatu. Využívání části rodinného domu k ubytovacím službám tak, jak se shora uvedeno, ještě nemůže mít vliv na jeho stanovený účel užívání, na to, že nadále zůstává určen pro rodinné bydlení. Přechodné ubytovací služby lze přitom zajišťovat přímo v obytných místnostech rodinného domu, a to bez jakékoli změny užívání a bez ohledu na to, že podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání se prostor, v němž je živnost provozována, nazývá provozovnou. Jde o pojem používaný čistě v živnostenském zákoně, podle něhož může být provozovnou koneckonců i veřejné prostranství, kde se živnost provozuje.

   Kromě toho ani § 3 písm. c) vyhl. č. 137/1998 Sb., jež definuje pojem rodinný dům, nezakazuje, aby v něm byly poskytovány ubytovací služby. Jeho definice naopak umožňuje, aby případně i téměř celá polovina podlahové plochy jeho místností a prostorů sloužila i jiným účelům než bydlení. Natož jde-li v daném případě v podstatě o stejný účel užívání – tedy o ubytování. Pokud se totiž určitý prostor stavby užívá způsobem, který oproti stanovenému účelu v kolaudačním rozhodnutí nevyžaduje změny ve stavebně technickém uspořádání, nemůže ohrozit zdraví a život nebo životní prostředí, pak k takové změně ve způsobu užívání stavby není třeba ani rozhodnutí stavebního úřadu o povolení změny v užívání stavby (její části). Využívání části rodinného domu k ubytovacím službám tak ještě nemění jeho stanovený účel užívání, respektive není s ním v rozporu.

   Vzhledem k tomu nezbývá než konstatovat, že jste se tvrzeného správního deliktu nedopustili, neboť jste poskytováním ubytovacích služeb v rodinném domě kolaudační rozhodnutí neporušili.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA JIŘÍ NOVÁK

K ubytování turistů