U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

EFEKTIVNOST údržby staveb

Kategorie: Stavení | Autor: ing. arch. Václav Hájek

ARCHITEKT

Domy, a nejen ty obytné, představují svými ekonomickými i kulturními hodnotami obrovský majetek s relativně dlouhou životností. Postupem doby však každý objekt fyzicky i morálně stárne. Doba stárnutí nebývá stejná. Celkově lze počítat, že fyzická životnost zděného objektu může být 80 až 100 let (i když historické památky jsou dokladem toho, že i mnohem více), zatímco morální dožití bývá kratší. Tento rozpor mezi délkou morální a fyzické životnosti obytných budov vytváří situaci, že objekt sice může sloužit bezpečnému bydlení, ale svou kvalitou neodpovídá současnému životnímu standardu.

Různá životnost materiálů

Problém fyzické životnosti stavby spočívá také v tom, že se ve stavbě spojují dva nebo více materiálů s různou životností. Jelikož nebývají kompletizované dílce složeny z prvků vykazujících stejnou trvanlivost a životnost, je prvek s nejmenší životností limitujícím pro bezporuchovou funkci celého dílce (přibližnou životnost některých prvků stavby uvádí tabulka). Uvažujeme-li o morální životnosti objektu jako o období, během něhož se uspokojuje komplex funkčních, provozních i estetických nároků uživatele bez podstatných, tj. stavebních změn, pak je možno konstatovat, že zvyšující se standardy i vědecký a hospodářský vývoj v celosvětovém průměru toto období stále zkracuje.

Co ovlivňuje životnost

Znehodnocování objektu probíhá zejména přirozeným stárnutím zabudovaných materiálů a také nepředvídanými náhlými poruchami nebo poškozením. Přirozené stárnutí je zákonitý souhrnný výsledek určitých fyzikálních a chemických dějů, které probíhají ve všech hmotách. Tomuto ději nemůžeme zabránit, můžeme ho však podstatně ovlivnit provozem stavby a její údržbou. Na fyzickou životnost má vliv intenzita provozu, a to nejen nadměrná, ale případně i malá intenzita užívání stavby. Pokud se například na chalupu jezdí jen v létě a přes zimu je uzavřená a nevětraná, je to zejména problém vlhkosti, který ovlivní stav a životnost dřevěných částí stavby, ale i obvodových zdí. V bytových domech se zase projeví nadměrný počet jejich uživatelů v rychlejším opotřebení podlah i ostatních zařízení domu a jeho vybavení. Také poloha budovy přímo předurčuje, jaké klimatické, mechanické a chemické vlivy na ni budou působit a jak ovlivní její životnost. Nepříznivou roli zde bude hrát jednak vlhkost vzduchu, častý déšť nebo mlhy, malý nebo naopak nadměrný sluneční svit a vysoké teplotní rozdíly, působení agresivní vody na základové zdivo apod. Rovněž agresivní atmosféra v oblasti chemických závodů, smog velkoměst, spad popílku, ale i nadměrné otřesy způsobené těžkou nákladní dopravou nebo jinými okolnostmi mohou na životnost staveb velmi nepříznivě působit.

Prevence je nejefektivnější

Stejně jako u člověka je však nutno u staveb nemocem předcházet. Je známo, že nejlepší ochranou je prevence, která je navíc i ekonomicky nejpříznivější. Takovou prevencí u staveb je především technicky zvládnutý projekt respektující bezporuchový provoz stavby, ale i jednotlivých konstrukcí a jejích detailů, dále projekt správného technologického postupu a konečně dokonalá realizace. To je vše, co můžeme dát stavbě do vínku, abychom zajistili její dlouhý bezporuchový provoz. Fyzické i funkční znehodnocení lze oddálit i vhodnými a včasnými stavebními zásahy, kterými se objekty podle rozsahu těchto úprav technicky, hygienicky a funkčně uchovávají, nebo i přibližují současnému standardu. Cílem údržby, obnovy a rekonstrukce je zabránit, respektive zpomalit postupné chátrání objektu a přiblížit jej vybavením požadavkům a nárokům současného bydlení. Zmíněné stavební zásahy rovněž prodlouží životnost objektu co nejlepším využitím dobrého fyzického stavu částí s dlouhodobou životností anebo výměnou či doplněním částí fyzicky či funkčně dožívajících. Pravidelnost údržby je základním faktorem dosažení plánované fyzické životnosti stavby a harmonogram oprav včetně údržby je závislý na tom kterém prvku a jeho životnosti. Podceňování pravidelné údržby a přehlížení drobných závad a poruch, jejichž odstranění představuje poměrně nepatrné náklady, vede ve velmi krátké době k vážným stavebním problémům, nezřídka končících demolicí. Bez jakékoliv nadsázky jde v těchto případech snad jen o nedbalost, která ovšem vede k obrovským ztrátám. Náklady na rekonstrukci tak mnohonásobně převyšují náklady na pravidelnou běžnou údržbu. Je možno říci, že prodlevou v údržbě a opravách narůstají náklady strměji než geometrickou řadou.

Opotřebení není plynulé

Výměna prvků krátkodobé životnosti je určena jejich přirozeným stárnutím, samozřejmě v závislosti na kvalitě jejich předcházející údržby. Údaje v již zmíněné tabulce je samozřejmě nutno brát orientačně, neboť životnost jednotlivých prvků není závislá jen na intenzitě a včasnosti údržby, ale v nemalé míře i na vnějším prostředí nemovitosti. Například nátěry oken ve vesnickém prostředí mají delší životnost než v agresivním prostředí velkoměsta. Časový vztah mezi konstrukčními prvky dlouhodobé a krátkodobé životnosti je určující i pro stanovení harmonogramu potřebné výměny některých prvků. Tak například při uvažované životnosti rodinného domu 100 let je nutno tvrdou fasádu vyměnit jen jednou, zatímco klempířské konstrukce třikrát. Opotřebení stavby tedy neprobíhá podle přímky nebo plynulé křivky, ale pilovitě – s velkým zubem v polovině životnosti celé stavby, kdy je třeba počítat s výměnou většiny prvků s menší životností.

Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení domu *

Název    
   
   
   Předpokládaná

   
   
   
   životnost v letech

Základy včetně zemních prací    150 – 200

Svislé konstrukce    
   80 – 200

Stropy    
   
   
   80 – 200

Zastřešení mimo krytinu    70 – 150

Krytiny, střecha    
   40 – 80

Klempířské konstrukce    
   30 – 80

Úprava vnitřních povrchů    50 – 80

Úprava vnějších povrchů    30 – 60

Vnitřní obklady keramické    30 – 50

Schody    
   
   80 – 200

Dveře    
   
   
   50 – 80

Vrata    
   
   
   30 – 50

Okna    
   
   
   50 – 80

Povrchy podlah    
   15 – 80

Vytápění    
   
   20 – 50

Elektroinstalace    
   25 – 50

Bleskosvod    
   
   30 – 50

Vnitřní vodovod    
   20 – 50

Vnitřní kanalizace    
   30 – 60

Vnitřní plynovod    
   20 – 50

Ohřev vody    
   
   20 – 40

Vybavení kuchyní    
   15 – 30

Vnitřní hygienická zařízení

včetně WC    
   
   30 – 60

Výtahy    
   
   30 – 50

Instalační prefabrikáty (jádra)    15 – 25

* Podle metodické pomůcky k zákonu č. 151/97 Sb., a k vyhlášce Ministerstva financí č. 279/97Sb., ve znění vyhlášky č. 127/99 Sb., a vyhlášky č. 173/00 Sb.

EFEKTIVNOST údržby staveb