U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dědění nemovitosti

Kategorie: Právo | Autor: MGR. BARBORA PEKOVÁ

Zajímá mě, jak je to s dědictvím nemovitosti, s vypořádáním společného jmění manželů, s právy dětí a dalších dědiců.

P. K., Hradec Králové

Vlastnictví k movitým či nemovitým věcem lze nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem. Takto upravuje způsoby nabývání vlastnictví ustanovení § 132 občanského zákoníku.

Společné jmění manželů

Institut dědění je obecně upraven v části sedmé občanského zákoníku ust. § 460 a následující. Dědické řízení probíhá vždy stejným způsobem a není důležité, zda součástí pozůstalosti je i nemovitost. Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů, nejvíce jsou však projednávána dědictví, kde dochází k dědění ze zákona. Dědic může dědictví odmítnout, a to ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením zaslaným soudu, které může učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a následcích tohoto odmítnutí vyrozuměn. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat.

Dříve než dojde k dědickému řízení, musí dojít k vypořádání společného jmění manželů, které určí, co z majetku připadá do dědictví po zůstaviteli a co manželu zůstavitele. Pokud tedy byla např. nemovitost součástí společného jmění manželů, předmětem dědictví je pouze její polovina a zůstavitelův manžel i z této poloviny nabývá svůj dědický podíl.

Dědické řízení

Dědické řízení soud zahajuje i bez návrhu, jakmile se dozví, že někdo zemřel. Účastníky řízení jsou ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici. Při dědickém řízení lze uzavřít dohodu o vypořádání dědictví mezi všemi dědici, kterou schvaluje soud. V předběžném šetření si soud opatřuje údaje potřebné pro zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů a pokud to vyžaduje důležitý zájem účastníka, učiní soud i bez návrhu neodkladná opatření, zejména zajistí dědictví. Hodnota věcí, které jsou předmětem dědictví, se určuje znaleckými posudky, které jsou rozhodné především při určení výše odměny notáře.

   Důležitou skutečností, především vzhledem k vlastnictví nemovitostí, je okamžik nabytí dědictví, neboť dědictví se nabývá bezprostředně již smrtí zůstavitele a po projednání dědictví dochází soudem pouze k potvrzení dědictví jednomu dědici nebo více dědicům podle jejich dědických podílů. Musím upozornit ještě na to, že stejné účinky jako smrt zůstavitele má i prohlášení fyzické osoby za mrtvou rozsudkem soudu. Za den předpokládané smrti se považuje den takto označený v rozsudku soudu.

Dědění ze zákona

Dědění ze zákona nastupuje v případě, že dědici nenabudou dědictví ze závěti. Stejně tak, pokud se nabude ze závěti pouze část dědictví, se zbývající část rozdělí podle ustanovení o dědění ze zákona.

Okruh dědiců ze zákona je rozdělen do čtyř skupin takto:

   * V první skupině dědí zůstavitelovi děti a manžel nebo partner (dle zákona č. 115/2006 o registrovaném partnerství), každý z nich stejným dílem. Pokud některé dítě nedědí, nabývají jeho dědický podíl jeho děti, popř. další potomci.

   * Pokud nedědí zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině jeho manžel nebo partner, ten dědí nejméně polovinu dědictví, rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti. Dědí stejným dílem.

   * Nedědí-li manžel nebo partner ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti. Pokud nedědí sourozenci zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jejich děti.

   * Ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

Dědění ze závěti

Základním předpokladem je platná závěť zůstavitele. Musí mít vždy písemnou formu. Vlastnoruční závěť musí zůstavitel celou napsat rukou a musí ji podepsat. V případě, že chce sepsat závěť například na psacím stroji, musí tuto závěť vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Listinu pak musí podepsat i tito svědci. Závěť můžeme pořídit rovněž u notáře, což je nejjistější způsob, neboť notář je podrobně obeznámený s náležitostmi závěti a máme tak záruku, že závěť bude později takřka nezpochybnitelná. Závěť můžeme po jejím sepsání uložit na libovolném místě, nejvhodnější je uložit ji u notáře do úschovy jako listinu. Seznam notářů a další informace nejen o cenách za notářské služby najdete na www.nkcr.cz. Pokud není dodržena zákonem stanovená forma, závěť je neplatná a je nutno přistoupit k dědění ze zákona. Rovněž tak je závěť neplatná, pokud v ní není uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána.

   Závěť může být také neplatná pouze zčásti, a to v případě, že zůstavitel v závěti buď nezmíní některé ze svých dědiců, nebo jim závětí odkáže méně, než kolik jim podle zákona dát musí (v obou případech se to týká tzv. neopominutelných dědiců). Takoví dědicové, kteří buď v závěti nebyli uvedeni vůbec, nebo dostali méně, se mohou obrátit na soud. Neopominutelnými dědici jsou potomci zůstavitele, tedy synové a dcery, vnukové a vnučky, pravnuci a pravnučky. Zletilí potomci musejí dostat alespoň polovinu svého dědického podílu, nezletilí potomci musejí dostat svůj dědický podíl celý. Zůstavitel může některé své neopominutelné dědice, tedy potomky, vydědit, avšak opět jen za předpokladu, že jsou k tomu splněny zákonné předpoklady.

www.legis.cz, www.nkcr.cz.

***

KATASTR NEMOVITOSTÍ

TIP!

Nakladatelství Sagit vydalo publikaci Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady ÚZ č. 586. Obsáhlý soubor 14 předpisů zahrnuje např. katastrální zákon, zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, zákon o zeměměřictví. Do textů jsou tučně zapracovány změny pro rok 2007. Publikace zahrnuje i kapitolu, která se věnuje pozemkovým úpravám a pozemkovým úřadům.

Sagit, 224 stran, cena 79 Kč

Knížky z nakladatelství Sagit si můžete objednat písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 9000903 ve tvaru: CVC_KNIHY_NAZEV KNIHY_JMENO_ADRESA. Cena SMS je 3 Kč, _=mezera. Prosíme, při objednání uvádějte svoje telefonní číslo!

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA: Jiří Novák

Dědění nemovitosti