U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CO JE DOBRÉ vědět o katastru nemovitostí

Kategorie: Právo | Autor: ing. Bohumil Kuba

Katastr nemovitostí nabízí soupis, popis, geometrické a polohové určení vybraných nemovitostí na území České republiky. Jeho součástí je též evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Jde o ucelený, průběžně aktualizovaný, počítačově ovládaný informační systém o pozemcích, vybraných stavbách (budovách) a o vybraných bytech a nebytových prostorech. Je postupně propojován s odvětvovými informačními systémy, např. s registrem obyvatel, s automatizovaným daňovým informačním systémem, s registrem ekonomických subjektů, číselníkem částí obcí apod.

Efektivní komunikace

Komunikace výše uvedených informačních systémů vychází z vlastní podstaty katastru nemovitostí, jehož význam a účel je vymezen tak, že “je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů”.

Údaje katastru nemovitostí o druzích pozemků (orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech, lesních pozemcích, vodních plochách, zastavěných plochách a nádvořích a ostatních plochách) podávají přehled o rozložení půdního fondu v ČR. O rozsahu tohoto informačního systému svědčí skutečnost, že v současné době eviduje 21,7 mil. parcel, které má 5,6 milionů vlastníků zapsáno na 5 mil. listech vlastnictví.

I když je využití katastru nemovitostí značně široké, setkávají se s ním především ti, kteří o získání nějaké nemovitosti usilují. Nestačí jen mít dostatek finančních prostředků, ale je nutno seznámit se s řadou předpisů a nařízení. Na některé podrobnosti, které se využití tohoto zdroje informací týkají, chceme chataře a chalupáře upozornit. Někteří kupují pozemek, aby na něm stavěli, druzí již kupují chatu nebo chalupu postavenou.

Jak katastr funguje

Především je nutno vědět, jakými zásadami je katastr nemovitostí ovládán a jak přispívá k právní jistotě občanů. Mezi nejdůležitější patří:

Zásada intabulační (konstitutivní): Smluvní převody nemovitostí, které jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí, smluvní zástavní práva k těmto nemovitostem, smluvně zřizovaná práva odpovídající věcným břemenům a předkupní práva s účinky věcného práva k nemovitostem vznikají, mění se, popřípadě zanikají dnem provedení vkladu práva či výmazu vkladu práva v katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu, s účinky ke dni podání návrhu na vklad práva.

Zásada formální publicity (veřejnosti): Katastr nemovitostí je veřejný. Každý je za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu oprávněn nahlédnout do katastru nemovitostí a učinit si pro svoji potřebu opisy nebo výpisy o právních vztazích k nemovitostem (a to nejen o svých právech a závazcích, ale i o právních vztazích jakékoliv osoby k jakékoliv nemovitosti) ve formě stanovené právním předpisem. V obdobné formě je každý oprávněn získat rovněž ústní informace. Veřejnost katastru nemovitostí lze omezit pouze zákonem.

Zásada dobré víry: Ten, kdo vychází ze zápisu v katastru nemovitostí učiněného po 1. 1. 1993 je v dobré víře (je přesvědčen o tom), že stav katastru nemovitostí odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti. Z návaznosti této zásady na příslušná ustanovení občanského zákoníku vyplývá, že dobrá víra je předpokladem vydržení vlastnického práva k nemovitosti po desetileté nepřetržité držbě. Pokud dosud neuběhla desetiletá nepřetržitá držba, má oprávněný držitel právo ponechat si plody a užitky nemovitosti za dobu oprávněné držby, nemovitost však přes svou dobrou víru musí vydat jejímu skutečnému vlastníkovi.

Jak lze získat údaje

Katastrální zákon zaručuje širokou veřejnost katastru nemovitostí a v současné době žádný zákon neomezuje veřejný přístup k jeho údajům. Každý má právo získat za stanovených podmínek údaje ze souboru popisných informací a ze souboru geodetických informací katastru nemovitostí a z tohoto práva nejsou vyňaty ani údaje o právních vztazích k nemovitostem.

Údaje lze získat buď nahlédnutím do katastru nemovitostí při osobní návštěvě na příslušném katastrálním úřadu, jako potvrzený výpis z katastru nemovitostí vyhotovený “na počkání”, nebo na základě písemné objednávky. Výpis prokazuje stav údajů katastru nemovitostí v okamžiku jeho vyhotovení.

Nové možnosti spojení

Od roku 2001 je možný i dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí prostřednictvím internetu. Umožňuje získat potřebné a úplné údaje těm, kterým již správce centrální databáze katastru nemovitostí umožnil přístup založením zákaznického účtu. Od počátku roku 2004 byla též na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního http://www.cuzk.cz zařazena nová aplikace “Nahlížení do katastru a přehled řízení”, která umožňuje všem uživatelům internetu získat bezplatně zejména vybrané údaje o pozemcích a budovách evidovaných v katastru nemovitostí.

Pro ty, kteří nemají internet, umožňuje dálkový přístup získat potřebné údaje o příslušné nemovitosti ležící v kterémkoliv katastrálním území České republiky osobní návštěvou na každém katastrálním úřadu (jeho katastrálním pracovišti). Např. občan s trvalým pobytem v Praze, který má svůj rekreační objekt nebo zájem o pozemek na Šumavě, nemusí pro údaje katastru nemovitostí jezdit do Prachatic, ale získá je na katastrálním úřadu pro hlavní město Prahu. Možností, jak získat informace, je tedy dost, jen je vždy nutno znát název katastrálního území a parcelní číslo příslušného pozemku. Jedinou nevýhodou dálkového přístupu je skutečnost, že získané údaje nemají charakter veřejné listiny a jsou pouze informativní.

KRESBA JIŘÍ NOVÁK

CO JE DOBRÉ vědět o katastru nemovitostí