U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CENA POZEMKU

Kategorie: Peníze | Autor: Jan Kugler

Při nakládání s nemovitostmi se často setkáváme s pojmem “znalecký posudek o ceně nemovitosti”, který se užívá zejména pro stanovení základu k výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, ale bývá také výchozím podkladem pro stanovení kupní či prodejní ceny.

Ocenění nemovitostí, tedy i pozemků, se provádí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a dle prováděcí vyhlášky č. 279/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. Ze všech druhů nemovitého majetku, který se dle zákona a vyhlášky oceňuje, upozorníme na stavební pozemky zastavěné zejména stavbami rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních chat a zahrádkářských chat. Pro účely oceňování se pozemky člení podle § 9 zákona na:

a) stavební pozemky, kterými jsou

– nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí (dále KN) v jednotlivých druzích pozemků, které byly určeny k zastavění,

– pozemky evidované v KN v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy

– staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem,

– plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v KN,

b) zemědělské pozemky evidované v KN jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina,

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v KN a zalesněné nelesní pozemky,

d) pozemky evidované v KN jako vodní nádrže a vodní toky,

e) jiné pozemky, kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina.

Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v KN. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v KN a skutečným stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu. V obci (městě) s platnou cenovou mapou stavebních pozemků se pozemek ocení vynásobením jednotkové ceny uvedené v cenové mapě a výměry celého pozemku, tj. zastavěné plochy a zahrady, popř. ostatní plochy. V obci, která nemá platnou cenovou mapu stavebních pozemků, nebo pozemky, které nemají cenu stanovenou v cenové mapě, se ocení stavební pozemky zastavěné rodinnými domy, rekreačními chalupami a rekreačními domky podle § 23 odst. 1 vyhlášky:

Základní cena za m 2 stavebního pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného, je:

– 1 700 Kč v hlavním městě Praze,

– 350 Kč v obcích okresu Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s jednotlivými katastrálními územími hlavního města Prahy,

– 800 Kč ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních,

– 500 Kč v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,

– 250 Kč v obcích s počtem obyvatel nad 25 tisíc,

– 150 Kč v obcích nad 15 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel a v Jeseníku, 100 Kč v obcích nad 5 tisíc obyvatel do 15 tisíc obyvatel, 75 Kč v obcích nad 2 tisíce obyvatel do 5 tisíc obyvatel, 50 Kč v obcích nad 1 tisíc obyvatel do 2 tisíc obyvatel, 35 Kč v obcích do 1 tisíce obyvatel.

Tato cena se upraví přirážkami a srážkami podle zvláštních příloh vyhlášky (příloha č. 15):

Důvod úpravy ceny pozemku    
   
   Srážka    
   Přirážka

   
   
   
   
   
   %    
   %

Jde-li o samostatné sídlo nebo část obce, které

nejsou s obcí stavebně srostlé

– v hl. m. Praze    
   
   
   
   60    
   –

ve statutárních městech, Františkových Lázních

a Mariánských Lázních    
   
   
   55    
   –

v Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku,

Luhačovicích, Poděbradech, Teplicích a Karviné    40    
   –

– v ostatních městech a obcích    
   
   30    
   –

Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná

komunikace má živičný, dlážděný nebo

betonový povrch)    
   
   
   až do 10    –

Není-li v místě možnost napojení na veřejný

vodovod    
   
   
   
   až do 5    
   –

Není-li v místě možnost napojení na veřejnou

kanalizaci    
   
   
   
   až do 7    
   –

Není-li v místě možnost napojení na rozvod

elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více

než 200 m    
   
   
   
   až do 8    
   –

Nepříznivé docházkové vzdálenosti od zastávky

veřejné dopravy – více než 1,5 km (neuvažuje se,

je-li v místě městská doprava)    
   
   až do 5    
   –

Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk,

otřesy, prach, radon aj.)   
   
   
   až do 10    –

Svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ    až do 4    
   –

Ztížené základové podmínky    
   
   až do 5    
   –

Omezení užívání pozemku

– ochranné pásmo až do    
   
   
   5    
   –

– chráněná krajinná oblast až do    
   
   3    
   –

– národní park až do    
   
   
   3    
   –

– stavba pod povrchem pozemku až do    
   5    
   –

– inundační pásmo až do    
   
   
   8    
   –

Možnost napojení na plynovod    
   
   –    
   až do 10

Pozemek určený pro stavbu s komerční

využitelností a rychlostních komunikací nebo

takovou stavbou již zastavěný    
   
   –    
   až do 100

Pozemek na hlavních třídách, hlavních náměstích

nebo v jiných výhodně položených částech obce    –    
   až do 200

Způsob ocenění: Základní cena za m 2 z § 23 odst. 1 se upraví dle přílohy č. 15 tabulky 1 a koeficientem změn cen Ki z přílohy č. 32 vyhlášky, tj. v danném případě ve výši 1,513 a koeficientem prodejnosti Kp z přílohy č. 33 vyhlášky, sloupce č. 11. Kp jsou členěny pro daný typ stavby dle místa a velikosti obce (okres, počet obyvatel), v Praze dle oblastí, resp. katastrálních území. Touto cenou se vynásobí výměra m 2 zastavěné plochy dle výpisu z katastru nemovitostí, nebo je-li skutečná zastavěná plocha větší, pak se použije tato skutečná výměra.

CENA POZEMKU