U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Budu platit za prázdnou popelnici?

Kategorie: Právo | Autor: Barbora Trsková

PORADNA

Máme na vesnici chatu, která není v zimě obývatelná, užíváme ji jen od dubna do října. Obecní úřad však požaduje platby za odvoz odpadků celoročně. V sezoně naplníme nádobu na odvoz odpadků jen dvakrát nebo třikrát a mimo sezonu ji máme uschovanou v boudě, obecní úřad přesto požaduje platbu za všechny měsíce kalendářního roku. Napište mi, prosím, na základě které právní normy obecní úřad takto postupuje.

(J. M., Brno)

Základním právním předpisem pro nakládání s odpady je zákon č. 125/97 Sb. o odpadech, který stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů a obcí při výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady. Obec je tímto zákonem označována za původce odpadů vznikajících na území obce. Obce, především větší obce, plní zpravidla organizátorskou úlohu, protože manipulaci s komunálním odpadem zajišťují různé podnikatelské subjekty. Právní podklad pro počínání obce v oblasti nakládání s komunálním odpadem však není dán přímo zákonem o odpadech, ale zákonem o obcích č. 367/90 Sb., podle jehož ust. § 14 odst. 1 písm. r) do samostatné působnosti obce náleží odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace. Ust. § 9 zákona o odpadech je však dána obci možnost ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů. Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu je příjmem obce, ale musí být stanovena v souladu se zvláštními předpisy, především se zákonem o cenách. Všechny výše uvedené skutečnosti jsou spíše obecné konstatování, protože je skutečně záležitostí obce, jak odvoz domovních odpadů probíhá, a je velmi pravděpodobné, že v oblasti, kde máte chatu, je platná obecně závazná vyhláška obce, z jejíhož znění bude zřejmá i odpověď na vaši otázku. Z praxe je známo, že některé obce rozlišují odvoz odpadů týdenní, čtrnáctidenní apod. a na některých místech je dokonce možné platit úhradu za odvoz domovního odpadu jen některé měsíce v roce. Obecně závazná vyhláška obce musí být vyhlášena, a to tak, že se vyvěsí na úřadní desce obecního úřadu na dobu 15 dnů, což je podmínkou její platnosti. Tyto vyhlášky musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala, a proto vám doporučuji navštívit obecní úřad, kde vám jistě podají všechny informace.

Budu platit za prázdnou popelnici?