U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

BEZPEČNÉ ANTÉNY

Kategorie: Stavba | Autor: Karel Štech

Satelitní zařízení používaná na chalupě mohou být poškozena nejen přímým úderem blesku, ale mnohem častěji je zničí atmosférické přepětí, které každou bouřku doprovází.

Ochrana proti blesku

Parabolu instalujeme pod úroveň střechy (na níž máme samozřejmě funkční bleskosvod), nebo ji namontujeme do blízkosti jímače bleskosvodu, do jeho tzv. ochranného pásma. Toto pásmo má kuželový tvar, jehož výška je dána výškou blízkého jímače, přičemž poloměr základny tohoto kuželu je 1,5násobkem výšky hromosvodu. Na střeše s jedním jímačem o výšce 2 m má chráněný prostor tvar kuželu o vrcholovém úhlu 112° a průměru 6 m (poloměr 3×2 m výšky); u zařízení uvnitř tohoto prostoru je nebezpečí úderu blesku sníženo.

Atmosférické přepětí

Častěji dochází k tomu, že se do antény naindukuje vysoké napětí z blízkého úderu blesku. Tomu čelíme tak, že (podle normy ČSN 34 1390, čl. 118) instalujeme veškerá sdělovací vedení co nejdále od vedení hromosvodního, přičemž při křižování s ním musíme dodržet určenou vzdálenost, minimálně 50 cm; pokud je svislé hromosvodní vedení souběžné se svodem antény, musí být vzdálenost mezi těmito vodiči alespoň 2 m. Všechny velké kovové hmoty na střeše by měly být (podle normy ČSN 34 1090, čl. 111) vodivě spojeny s hromosvodním vedením – zabrání se tím škodlivým přeskokům bleskových výbojů.

Když chybí hromosvod

Podle ČSN 34 2820 nevyžaduje anténa ochranu tehdy, jestliže je alespoň 3 metry pod okapem a nevyčnívá více než 1,8 m od stěny, popřípadě je umístěna uvnitř budovy. Je také možno instalovat samostatný zemnič připojený na nosnou konstrukci paraboly (drát FeZn o průměru 6 mm), nebo použít zjednodušenou ochranu pomocí ochranné bleskojistky či jiskřiště, přičemž pro připojení zemniče stačí vodič Cu o průřezu 2,5 mm 2 nebo silnější.

Rady pro montáž

* Anténu upevníme pokud možno na zeď, rám okna a podobně, a to pod úrovní střechy, ať už hromosvod máme nebo ne.

* Před anténou musí být volný výhled na jih – pokud do zorného pole antény zasahují větve stromu, zejména za větru či v dešti, pak máte po příjmu.

* Pokud na domě hromosvod je, pak si nechte posoudit jeho stav (nejen tedy změřit zemní odpor) a dbejte na to, aby anténa i její svod byly od hromosvodního svodu alespoň 2 metry daleko.

* Anténu můžete na střechu instalovat jen tehdy, když bude umístěna v ochranném pásmu jímače hromosvodu, popřípadě jiného vysokého objektu. Pokud se vám nepodaří ji dostatečně oddálit od hromosvodních vedení, musíte ji naopak s tímto vedením spojit. Tento způsob ochrany je účinný a nevyžaduje žádné investice. Konzoli antény propojíme krátkým silným vodičem (měděným aspoň o průměru 6 mm, železným pozinkovaným o průměru 8 mm) s nejbližším bleskosvodním vedením pomocí vhodné svorky.

* Jestliže stavení bleskosvod nemá, lze anténu na střechu umístit jen tehdy, zřídíte-li pro ni uzemnění se svodem ze železného pozinkovaného drátu o průměru 6 mm (pod zemí průměr 10 mm) a zemničem; toto řešení však není vhodné pro osamělé budovy, zejména na vyvýšených místech.

* Pokud objekt bez hromosvodu nestojí v ochranném pásmu vysokých uzemněných předmětů, musíte anténu namontovat co nejníž a při bouřce její svod odpojovat ze vstupu televizoru a za bouřky jej nechat viset na fasádě.

* Doporučujeme, aby montáž antény provedla odborná firma. Ta lépe nasměruje anténu na zvolený satelit, dokonaleji ji upevní (vítr je schopen ji vytrhnout ze zdi, pokud není dostatečně zakotvena!) a za svoji práci ručí.

* Také s přihlédnutím k požadavkům pojišťovny vám doporučujeme, abyste zcela vážně uvažovali o instalaci dobře navržené bleskosvodní ochrany.

BEZPEČNÉ ANTÉNY