Bavorovice

Rubrika: Region

Bavorovice jsou typickou jihočeskou vesnicí s řadou zachovalých statků. Leží v rovinaté krajině, nazývané Hlubocká blata, kde se střídají louky s mokřinami, rybníky a vodními kanály.

Nejznámější a nejpůsobivější usedlost Bavorovic - statek se sýpkou čp. 21

Asi v polovině vzdálenosti mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi se nachází obec Bavorovice. Po pravé straně teče Vltava, do níž na jihu ústí Dehtářský potok, na severu pak Bezdrevský potok a za ním již začíná rybniční soustava s nejbližším rybníkem Naděje. Už v ranném středověku tady, při cestě z Budějovic do Týna, v krajině se stále podmáčenou půdou, která se vždy využívala jenom jako pastviny, vznikla vesnice.

Detail štítu statku čp. 4 odhaluje krásu bohaté plastické výzdoby

První zmínka o ní se objevuje okolo roku 1227. Je také doloženo, že mezi lety 1228 až 1233 byly Bavorovice v držení pražského svatojiřského kláštera. Po roce 1233 bylo sídlo závislé na královském hradu Hluboká. Ves od té doby sdílela osudy hlubockého panství. V novodobých dějinách se 14. června 1964 stala součástí Hluboké nad Vltavou.

Levá strana návsi

Ulicovitá náves, orientovaná od severu k jihu, vznikla na břehu původně slepého ramene Vltavy (při regulaci vodního toku se cesta řeky napřímila a od vsi poněkud vzdálila). Usedlosti vyrůstaly především na levé straně, kde za domy a zahradami navazovala pole. Pravá strana, blízko břehu řeky, zůstávala víceméně volná. Stálo tam jen pár domů, v jižní části návsi pak dům s kovárnou.

U chalupy čp. 14 zůstal ze sýpky jen štít

Další výstavba se rozvíjela koncem 18. století při cestě vedoucí z Bavorovic směrem na západ, k silnici od Českých Budějovic, a také na křižovatce této cesty a uliční návsi.

Ve dvacátém století se směrem na západ ves rozrostla o další ulici s novými moderními domy. Největším zásahem, který negativně ovlivnil tvář obce, však byla v sedmdesátých letech výstavba řadových rodinných domků v samotném centru Bavorovic. Ty bohužel nenávratně narušily původní kouzlo vesnice a její architektonický ráz.

Statky blatského typu

Výklenková kaplička sv. Jana z Nepomuku z 18. století stojí v severní části vsi

Domy v Bavorovicích se kdysi stavěly ze dřeva, ale postupně tady typ roubeného domu vymizel. V druhé polovině 19. století se začaly stavět zděné statky, které odrážely zvyšující se životní úroveň sedláků. Některé z nich se dochovaly v původní podobě. Dnes tu nacházíme jak selské statky hlubockého typu, smohutnými volutami, tak novější s geometrickou výzdobou, zřejmě inspirované tzv. nádražní architekturou, tedy stavbami projektovanými schwarzenbergskou projekční kanceláří.

Jedním z nejhezčích statků na jižním konci návsi je dům s výměnkem čp. 4 a 57

Mezi nejhezčí stavby blatského typu patří v Bavorovicích čp. 4 a 57 z roku 1878, uzavírající jižní stranu návsi. Bohatě zdobený dům a výměnek smodrými fasádami spojuje zeď s mohutnou bránou a brankami. Po pravé straně na ně navazuje čtyřboká usedlost s vysokým polopatrem čp. 5, datovaná do roku 1869, vlevo čp. 3, kdysi roubený dům, dnes zděný, hmotově však pěkně doplňující tuto návesní část. Při pohledu zpět do obce stojí na pravé straně domek čp. 2 se zvoničkou ve štítu – kdysi sloužil jako kovárna, což dodnes připomíná štuková výzdoba v průčelí.

Rozhlehlá usedlost čp. 38 s vysokým půdním polopatrem leží u odbočky na České Budějovice

Další hodnotné statky stojí u cesty na České Budějovice – patrový dům čp. 59 z roku 1878 s bohatou štukovou výzdobou a čtyřboký statek čp. 38 s blokem stodol.
Fasáda domu čp. 38 s vysokým půdním polopatrem je členěna pilastry, střední rizalit je datován do roku 1880. Po obou stranách stojí segmetově zaklenuté brány s trojúhelníkovými nástavci a statek uzavírají hospodářská stavení – stodoly z roku 1892 a sýpka z roku 1893.

Ve střední části vesnice se dochovalo několik zajímavých trojbokých usedlostí, např. čp. 14, u něhož stávala sýpka se štěrbinovými otvory (dnes ji připomíná pouze štítová zeď), nebo čp. 16 – chalupa se sýpkou, které spojuje ohradní zeď s bránou s jednoduchým segmentovým nástavcem. Ze severní strany jmenujme například chalupu čp. 29 s křídlovým štítem s volutami a zaklenutou bránou.

Tradiční domek čp. 6 a za ním nedávno zrekonstruovaná usedlost s vysokým polopatrem čp. 5 z roku 1869

Přibližně naproti němu stojí nejpůsobivější usedlost Bavorovic čp. 21 s domem a patrovou sýpkou se štěrbinovými větracími otvory. Obě stavby zdobí křídlové štíty s bohatým dekorem, uzavírá je půlelipticky klenutá brána se segmentovým nástavcem.

Všechny jmenované usedlosti doplňuje řada menších domků, které většinou hmotově pěkně doplňují výstavní statky. Kdysi mívaly zdobené štíty s orámovanými okny a nad nimi výklenek pro sošku. Ve vsi je možné vidět i pěkné stodoly a sýpky. Není proto divu, že díky těmto dochovaným původním stavbám na návsi jsou Bavorovice od roku 1990 vesnickou památkovou zónou.

TEXT: MARTINA LŽIČAŘOVÁ
FOTO: PETR ŽIVNÝ

Bavorovice