U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vklad práva do katastru nemovitostí

Kategorie: Právo | Autor: ing. Bohumil Kuba

Významnou součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dalších práv, která stanovuje katastrální zákon. Práva k nemovitostem se zapisují do katastru nemovitostí vkladem, záznamem nebo poznámkou. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Vklad je druh zápisu práva k nemovitosti (na základě rozhodnutí o povolení vkladu práva katastrálním úřadem), který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k předmětné nemovitosti. Vkladem se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva.

Záznam je druh zápisu práva k nemovitosti, který nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, jež je předmětem evidování v katastru. Záznamem se zapisuje právo, které vzniklo, změnilo se nebo zaniklo zejména ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu (např. soudu, orgánu státní správy, pozemkového úřadu).

Poznámka je druh zápisu, jenž rovněž nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je předmětem evidování v katastru. Má pouze signalizační charakter a upozorňuje, že o nemovitosti bylo zahájeno určité řízení nebo že vlastník nemovitosti má určité omezení dispozičních práv. Poznámka se zapisuje zejména na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu.

Jak probíhá vklad?

Ti, kdož kupují chatu, chalupu nebo pozemek na jejich stavbu musí absolvovat proces spojený s vkladem, kterým získají vlastnické právo k dané nemovitosti. Jak vklad na katastrálním úřadu probíhá?

Řízení o vkladu práva zahájí katastrální úřad na písemný návrh účastníků řízení, nebo na písemný návrh jednoho z nich. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu poštou, dnem osobního předání návrhu podatelně příslušného katastrálního úřadu nebo ústně do protokolu katastrálního úřadu. Návrh je možné podat i telegraficky, faxem nebo elektronickou poštou. V těchto případech však musí účastníci podaný návrh do tří dnů doplnit písemně a doručit katastrálnímu úřadu příslušné listiny.

Katastrální úřad (popř. místně příslušné katastrální pracoviště) vyznačí u podaného návrhu tzv. plombu, a to nejpozději do konce pracovní doby následujícího dne. Plomba vyjadřuje, že právní vztahy zapsané v katastru nemovitostí jsou dotčeny změnou a nemůže být zahájeno žádné další řízení (plomba se vyznačuje u parcelního čísla na výpisu z katastru nemovitostí písmenem “P”).

Nejsou-li navrhovatelem vkladu všichni účastníci řízení, katastrální úřad vyrozumí o zahájení řízení ostatní účastníky. Z důvodu omezení nadměrné administrativní činnosti katastrálních úřadů při řízení (ale i z důvodu ochrany práv jednotlivých účastníků právního úkonu), je zákonem preferován společný návrh účastníků řízení.

Návrh na vklad práva musí obsahovat:

* Označení katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště), kterému

je návrh určen,

* údaje o účastnících řízení (příjmení, jméno, titul, bydliště, rodné číslo) a

* označení práv nebo listin pro zápis do katastru nemovitostí.

Katastrální úřad je návrhem vázán a nemůže rozhodovat o povolení vkladu jiných práv, než je uvedeno v návrhu. V návrhu musí být přesně uvedeno, jaká práva účastníci žádají vložit do katastru nemovitostí. Nelze se pouze odvolávat na obsah smlouvy. Jednou podaný návrh nelze dodatečně upravovat (rozšiřovat) o vklad více práv, neboť by se v tomto případě jednalo o nový návrh na vklad práva podaný katastrálnímu úřadu.

Přílohy k návrhu

Listina. Jde o písemnou smlouvu, dohodu či prohlášení, na základě kterých má být zapsáno právo do katastru nemovitostí. Neoddělitelnou součástí je geometrický plán pro zaměření nového stavu, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Předkládá se v počtu 2 + počet účastníků. Na manžele se vždy pohlíží samostatně jako na dva účastníky bez ohledu na to, jde-li o nemovitost v podílovém spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů. Katastrálnímu úřadu se s návrhem na povolení vkladu předkládají vždy originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie. Podpisy na prvopisu smlouvy musí být úředně ověřeny, na dalších vyhotoveních postačí podpisy originální.

Geometrický plán. Jedná-li se o návrh vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni k části pozemku, je přílohou ke smlouvě.

Plná moc (hmotně-právní). Přikládá se ke každému vyhotovení listiny, s nímž je neoddělitelně spojena. Z plné moci musí být zřejmé, že zmocněnec je oprávněn k příslušnému právnímu úkonu, včetně zmocnění podepsat listinu a sjednat veškeré podrobnosti. Pravost podpisu zmocnitele musí být úředně ověřena. Jedná-li zmocněnec za zmocnitele pouze při řízení o povolení vkladu práva, přikládá se k návrhu plná moc v jednom vyhotovení, podpis zmocnitele na ní nemusí být úředně ověřen.

Listina (originál nebo ověřená kopie), prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993 (tj. před účinností katastrálního zákona).

Úředně ověřený překlad listiny jako její neoddělitelná součást, na základě které má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce (týká se i slovenského jazyka).

Další přílohy, kterými navrhovatel dokládá skutečnosti, které katastrální úřad zkoumá podle § 5 odst.1 platného znění zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Povolení vkladu

Katastrální úřad zapíše na základě rozhodnutí o povolení vkladu vlastnické nebo jiné věcné právo k nemovitosti (pozemku, budově, popř. k bytu a nebytovému prostoru) do souboru popisných informací katastru nemovitostí. V případě povolení vkladu vyznačí na všech předložených vyhotoveních smlouvy doložku, k níž připojí otisk svého razítka se státním znakem a datum a podpis odpovědného zaměstnance.

Smlouvu opatřenou doložkou o vkladu doručí katastrální úřad všem účastníkům do vlastních rukou. Může rovněž vyzvat účastníky řízení k osobnímu převzetí smlouvy na katastrálním úřadu (katastrálním pracovišti).

Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Za vklad se považuje zápis do katastrálního operátu. Správní poplatek za vklad práva je 500 Kč.

KRESBA JIŘÍ NOVÁK

Vklad práva do katastru nemovitostí