U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Veřejní činitelé lesů, luk, vod a strání

Kategorie: Právo | Autor: RA

DO PŘÍRODY POD ZPŘÍSNĚNÝM DOZOREM

ZÁKON

Počínaje 1. lednem tohoto roku vstoupil v platnost zákon č. 238/1999 Sb., podle kterého se stávají veřejnými činiteli také fyzické osoby, které byly ustanoveny mysliveckou stráží, lesní stráží, rybářskou stráží, vodní stráží nebo stráží přírody. Přijetí zákona bylo zejména důsledkem množících se případů lesního pychu a škod na majetku rybářských společností. Ovšem je také třeba vidět druhou stranu mince – nebyly zcela vyslyšeny obavy z možného zneužití výkonu funkce veřejného činitele osobami, které například svým méně rozvinutým intelektem nemusí plně chápat rozdíly mezi odpovědností za své činy a téměř neomezenou mocí nad “obyčejnými” smrtelníky. Množství případů vedoucích až k ohrožování zdraví či dokonce života osob a jejich domácích zvířat v minulosti to dokazuje. Bude proto především na okresních úřadech, aby velmi pečlivě posuzovali odborné a lidské předpoklady každé osoby, kterou do takové funkce ustanoví. Potom zůstane již jenom na občanech, aby jakékoliv zneužití této moci, s nímž se setkají, neprodleně oznámili příslušným orgánům. Ovšem pozor, tvrzením proti tvrzení nic nezmůžeme. Budeme proto asi muset chodit na procházky do lesa či okolo rybníků nejméně ve dvou, kvůli případnému svědectví, nebo raději ve třech. S romantikou je možná konec a se svobodou pohybu zřejmě také…

Myslivecká stráž

Zajištění ochrany myslivosti je povinností každého uživatele honitby, proto pro každých 500 ha honitby musí navrhnout okresnímu úřadu zřízení myslivecké stráže. Stráž může ustanovit okresní úřad, v jehož územní působnosti se nachází honitba, také z vlastního podnětu. Návrh musí obsahovat písemný souhlas navrhované osoby. Okresní úřad prověří předepsané znalosti navržené osoby. Ustanovení mysliveckou stráží potvrdí vydáním služebního odznaku se státním znakem a průkazu, ve kterém uvede dobu jeho platnosti a obvod působnosti. Doba platnosti průkazu je nejdéle pět let, přičemž jeho platnost skončí vždy, skončil-li užívací vztah k honitbě uživateli, na jehož návrh byla osoba mysliveckou stráží ustanovena. Obvod působnosti myslivecké stráže nemůže být větší než honitba v užívání navrhovatele. Myslivecká stráž je mimo jiné oprávněna

– požadovat od přistižených osob předložení loveckého lístku a povolenky k lovu

– zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích v ní dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a požadovat předložení dokladu o jejím oprávněném nabytí

– ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky.

Lesní stráž

Lesní stráž zajišťuje ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Ustanovuje ji na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgán státní správy lesů, který zároveň stráži vydá služební odznak a průkaz, ve kterém určí obvod její působnosti. Lesní stráž je při své činnosti oprávněna

– zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení lesního zákona

– ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky

– předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost.

Rybářská stráž

Zajištění řádné ochrany rybářství v rybnících a rybářských revírech je povinností jejich uživatelů a vlastníků. V rámci této povinnosti musí navrhnout okresnímu úřadu pro soustavu rybníků a pro každý rybářský revír ustanovení rybářské stráže. Rybářskou stráž ustanovuje okresní úřad, v jehož obvodu má navrhovaná osoba trvalý pobyt. Stráži vydá okresní úřad služební odznak a průkaz rybářské stráže, ve kterém současně stanoví obvod její působnosti. Rybářská stráž je mimo jiné oprávněna

– kontrolovat, zda osoby, které loví ryby a jiné vodní živočichy v rybnících nebo rybářských revírech, jsou k tomu oprávněny

– zadržovat osoby přistižené při neoprávněném lovení ryb nebo jiných vodních živočichů a zjišťovat jejich totožnost

– zastavit a prohlížet v bezprostřední blízkosti rybníků a rybářských revírů dopravní prostředky a obsah přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabyté ryby nebo jiné vodní živočichy

– odebrat přistiženým osobám rybářské nářadí a úlovky a vykázat je z rybářských revírů nebo od rybníků, a nelze-li zjistit jejich totožnost, předvést je policejnímu orgánu; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout

– ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky.

Vodní stráž

Vodní stráž plní povinnosti při výkonu ochrany vod, vodních toků a vodohospodářských děl. Ustanovení a evidenci vodní stráže provádí příslušný vodohospodářský orgán. Ten také stráži vydá služební odznak a průkaz vodní stráže, ve kterém stanoví obvod její působnosti. Vodní stráž je mimo jiné oprávněna zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihla při porušování ustanovení vodního zákona a souvisejících právních předpisů, a odevzdat ji neprodleně policejnímu orgánu. Přistižené osoby jsou povinny uposlechnout.

Stráž přírody

Stráž přírody dbá na dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny. Stráži vydají okresní úřad a správa chráněné krajinné oblasti služební odznak a průkaz stráže přírody s vyznačeným obvodem její působnosti. Stráž přírody je kromě jiného oprávněna zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji policejnímu orgánu; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout.

Jak se zachovat

Stráž je při své činnosti povinna prokázat se průkazem a nosit služební odznak. Při sebemenším pocitu, že člen stráže neoprávněně omezuje vaši svobodu, ačkoliv si nejste vědomi porušení předpisů, zapište si evidenční číslo odznaku či průkazu. Stráž vám také musí umožnit kontrolu doby platnosti průkazu a obvodu působnosti. Máte-li pochybnosti o oprávněnosti jednání stráže vůči vám, bezodkladně podejte písemnou stížnost příslušnému okresnímu úřadu. Při jakémkoliv agresivním chování, například při hrozbě zbraní (i slovní) či přímém fyzickém útoku ze strany stráže okamžitě vyhledejte, nejlépe spolu se svědkem události, nejbližší služebnu Policie ČR, trvejte na sepsání protokolu a ve vážných případech podejte ihned trestní oznámení. Za škodu způsobenou strážemi v souvislosti s plněním jejich úkolů odpovídá stát; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

Kdo může být stráží

Mysliveckou, lesní, rybářskou, vodní stráží a stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která

– je občanem České republiky

– je starší 21 let

– je bezúhonná

– má způsobilost k právním úkonům

– je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilá pro výkon funkce

– prokázala znalost práv a povinností myslivecké, lesní, rybářské, vodní stráže a stráže přírody, včetně znalosti souvisejících předpisů

– složila před příslušným úřadem slib

– v případě myslivecké stráže má platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz.

Členové stráží ustanovení podle dosavadních právních předpisů a také příslušné orgány státní správy a územní samosprávy jsou povinny splnit povinnosti a požadavky stanovené zákonem nejpozději do 30. 6. 2000, jinak ustanovení těchto stráží tímto dnem zaniká.

Veřejní činitelé lesů, luk, vod a strání