U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

V MRTNÍKU MRTVO NENÍ

Kategorie: Venkov | Autor: rab

U NÁS

Morová epidemie roku 1649 zahubila téměř všechny obyvatele vsi. Když hřbitov nestačil, mrtvoly byly ukládány do pole, kde se dosud říká Na krchově. Možná tehdy došlo ke změně názvu obce, která se snad původně jmenovala Brtníky, po brtnících – včelařích, kteří hledali roje lesních včel.

Obec Mrtník leží na úpatí Brdských hor, pod Jedovou horou a vrchem Chlumem na mýtinách někdejších rozsáhlých hvozdů. Nebýt hlavní dominanty vsi, původně gotického kostela Narození P. Marie, doloženého již roku 1352, patrně si příchozí ani nepovšimne, že už je v obci. U silnice totiž chybí jakékoliv, jinde obvyklé, označení. Prý proto, že Mrtník je dnes jenom osadou, přináležící sousední obci Hvozdec. Vraťme se raději k zajímavé minulosti obce. Kostel dal rozšířit a k němu vystavět faru Jiří Pešík z Komárova, významná osobnost 16. století. Roku 1601 byl v kostele pochován. Přes barokní přestavbu v 18. století si kostel dodnes zachoval gotický vzhled. Nedávno byl opraven a stále slouží svému účelu. Pod dřevěnou šindelovou střechou skrývá hodnotné vnitřní zařízení, zejména pozdně gotickou sochu Madony, litinovou křížovou cestu a lavice z doby kolem roku 1880. Kostelu prý dali původ havíři z Jedové (též Dědovy) hory, kde se již od 13. století dobývala železná ruda s vyšším obsahem rtuti. Těžba vrcholila do roku 1870, kdy byly rudou zásobovány komárovské železářské pece, poté ochabovala a zcela zanikla k roku 1885. Na hřbitově obklopujícím kostel se nalézá zajímavá empírová kaple, u zdi hřbitova přežívá památný javor klen. Z původně rozložitého stromu nyní zbývá jen kmen obvodu 430 cm, v němž žije chráněný druh mravence. Poblíž prudce stoupající staré cesty do Hvozdce, obce ke které jak již bylo zmíněno Mrtník dnes administrativně patří a kde je i obecní úřad, stojí barokní boží muka. Mrtník má své starší chalupy inové domy rozložené pod kostelem a hřbitovem a při silnici vedoucí z Komárova do Hvozdce, u břehů Červeného potoka a bývalého stejnojmenného rybníka. Na jeho místě byla roku 1959 vybudována vodní nádrž Záskalská s rozlohou 14,8 hektarů, která se stala vyhlášenou rekreační lokalitou vhodnou ke koupání, rybaření či bruslení v zimě. Na katastru obce je zachováno několik starých roubených chalup, většina příbytků je však stavěna z hliněných “báců”, kamene a samozřejmě cihel. Malou náves zdobí rybníček, nyní pěkně vyčištěný a vysazený rybami. Při jižní straně potoka, ovšem již na straně “chaloupecké” – na katastru blízké obce Chaloupky – byly vystavěny rekreační chaty, ožívající převážně v letních měsících. Mrtník měl již v roce 1911 svůj vodovod, jenž zachycoval pramen velmi dobré vody, která bývala považována za léčivou. Původně prameny využívala obec Komárov, ale prameny nestačily vyšší spotřebě. Opuštěného podniku se ujali mrtničtí a nevelkým nákladem vodovod zřídili pro sebe. V nedávné minulosti však byl vybudován nový vodovod společný s Hvozdcem. Kromě kostela je další dominantou obce patrová budova školy. Zmínka o ní se objevuje již ve 14. století. Od jednotřídky byla postupně rozšířena až na školu čtyřtřídní roku 1893, kdy byla postavena v nynějším rozsahu. Dnes je využívána dětmi z různých míst Čech jako škola v přírodě. K jiným významnějším stavením patřil bývalý mlýn s pilou na vodní turbinu (dodnes dřevovýroba). Život v obci nebyl jednoduchý. Obyvatelstvo krutě trpělo za třicetileté války. Roku 1866 zde bylo ubytováno dva týdny pruské vojsko, což také nebyl žádný med. Rakouští vojáci roku 1917 rozbili a odvezli památný zvon o váze šest metráků, jejž kostelu daroval roku 1675 hrabě Bernard Martinic. V celé obci bylo před 2. světovou válkou více než pět set obyvatel, živících se převážně zemědělstvím, ostatní nalézali obživu v komárovských železárnách. Dnes je tomu podle starosty pana Jaroslava Hůrky poněkud jinak. Obec má dnes třicet dva stálých obyvatel převážně staršího věku, žijících ve dvanácti trvale obydlených domech z celkových dvaadvaceti, zhruba polovina tedy slouží coby rekreační chalupy. Tak jako v minulosti, několik “mrtnických” i dnes dojíždí za prací do železáren v Komárově. Bývaly zde dvě hospody, dnes žádná. Přesto život obce nezaniká, díky nádherné kopcovité okolní krajině, hlubokým lesům a několika vodním plochám je Mrtník vyhledávaným rekreačním místem jak v létě, tak i v zimě.

V MRTNÍKU MRTVO NENÍ