U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TOPAS SE VYPLATÍ

Kategorie: Voda v domě – speciál | Autor: Ing. Jan Topol, ml.

Zpřísňující se legislativa v oblasti ochrany životního prostředí přispěla k tomu, že mnozí chataři a chalupáři nahrazují staré žumpy a septiky výkonnými domovními čistírnami odpadních vod. Pro jakou čistírnu se však rozhodnout? A podle čeho?

Připomeňme si, že hovoříme o mechanicko – biologických aerobních ČOV, u nichž lze garantovat účinnost čištění vyšší než 95 %. Stručně řečeno, probíhají v nich zhruba tyto pochody. Mechanické předčištění – odstranění hrubých nečistot, biologický stupeň – dodávka kyslíku a “potravy” ve formě znečištění, odebírání přemnožených mikroorganizmů (pokud je jich málo, voda se nedočišťuje, je-li jich mnoho, je nedostatek kyslíku, kal zahnívá a uniká do odtoku), sedimentační část – vracení odsazeného kalu do biologické části a čištění odtokové povrchové části, kalový prostor – pravidelné vyvážení.

Povinnosti obsluhy

Na rozdíl od větších ČOV, kde je přítomna zaškolená obsluha, u malých závisí veškerá údržba na majiteli. Pokud se začteme do provozních řádů a návodů k obsluze, zjistíme, že bychom měli obvykle jednou týdně vyčistit dosazovací nádrž a odtokovou část, zhruba v tomtéž intervalu čistit a vybírat zachycené hrubé nečistoty, jednou za tři týdny zkontrolovat množství mikroorganizmů v aktivační nádrži, přebytečné případně odčerpat atd. Navíc musí mít čistírna stále přítok odpadních vod, jinak do 2 až 3 týdnů mikroorganizmy odumřou. Tato doba se dá částečně prodloužit, pokud přepneme čistírnu do přerušovaného chodu, kdy se v důsledku omezení přísunu kyslíku logicky omezí i aktivita mikroorganizmů. To je však obvykle třeba provést ručně! Proto většina ČOV výše uvedeného typu není vhodná a biologicky nefunguje u objektů se sezónním či víkendovým provozem. Současně s tím je velkým problémem malých domovních ČOV také to, že nejsou v praxi řádně (rozuměj v souladu s provozním řádem a návodem k obsluze) provozovány a vzhledem k tomu také většinou nedosahují požadované účinnosti čištění.

Proč právě Topas?

Při navrhování ČOV typu Topas byl právě tento základní fakt vzat v úvahu a podařilo se navrhnout originální české řešení, chráněné nyní mezinárodním patentem č. 282 411 z roku 1994. U Topasu je pomocí jednoduchého hydraulického návrhu akumulační nádrže s plovákem na přítoku zajištěno automatické přepínání chodu ČOV několikrát denně do tzv. udržovací fáze, v níž většinu výše popsaných úkonů zvládá sama. Akumulační nádrž slouží i jako zásobník odpadní vody – potravy pro mikroorganizmy v období bez přítoku splašků. Čistírna Topas je tedy vhodná i pro rekreační provoz. V následujících letech byla technologie doplněna o samostatný kalojem pro snazší odkalování celé ČOV a o vestavěný automaticky praný pískový filtr, s nímž je možno garantovat na odtoku účinnost až 98 % (Grand Prix EKO Praha 2001). Takto vyčištěná voda je vhodná k zálivce a dalšímu využití. Pak přibyl další stupeň čištění – membránová mikrofiltrace, při níž je voda zbavena veškerých nerozpuštěných látek a dokonce i bakterií a dá se použít zpět v domácnosti, např. na splachování toalet (Grand Prix EKO Praha 2003). Další vývoj směřoval ke zvyšování spolehlivosti a kontroly. Výsledkem je loni oceněná Čistírna odpadních vod Topas s monitorovacím modulem TOM a s GSMT modulem (Grand Prix For Arch 2004).

Provoz bez potíží

Princip činnosti Topas zůstal zachován v plném rozsahu. Zařízení je ovšem v činnosti 24 hodin denně a technologie pracuje s odpadní vodou, proto nelze vyloučit poruchy v činnosti. Již dříve byla ČOV vybavena havarijním plovákem, který signalizoval přeplnění přítokové komory. Ve většině případů jde pouze o přicpání některého z přečerpávacích potrubí, což se dá opravit během několika minut. Více času vždy zabere, než se příčina odhalí. Majitel ji rozpozná s provozním řádem v ruce nebo po poradě se servisním oddělením výrobce až ve chvíli, kdy je již ČOV v kolapsu. Proto byl vyvinut tento jednoduchý monitorovací modul TOM (TOpas Monitor) se speciálním softwarem. V něm je nastaveno deset kritérií, která musí být splněna, aby ČOV pracovala tak, jak byla navržena. Jde o četnost přepínání plováků, doby jednotlivých fází, sled ve kterém nastaly atd. Na základě těchto informací lze okamžitě odhalit jakýkoliv problém ještě dřív než způsobí kolaps. TOM situaci vyhodnotí a na displeji se objeví číslo podmínky, jež byla porušena (poruchu hlásí i akusticky). Majitel se podívá do seznamu poruch, zjistí příčinu poruchy a okamžitě ji odstraní. Přídavný modul GSMT je průmyslový mobilní telefon, na jehož kartě jsou nastavena chybová hlášení TOMu. Ten při identifikaci poruchy nějaké funkce zobrazí číslo chyby nejen na displeji, ale odešle zároveň příslušnou SMS zprávu na předem nastavené mobilní telefonní číslo nebo na internetovou adresu. Na trhu jsou i jiné domovní ČOV, které jsou řízeny počítačem. Jenže u nich je v případě poruchy počítače nefunkční celá čistírna. ČOV Topas však není TOMem řízena, ale pouze monitorována! Pokud by tedy došlo k poruše TOMu, bude pracovat normálně dál. Už tedy víte, proč se ČOV Topas s monitorovacím modulem TOM a s GSMT modulem vyplatí?

O autorovi| TopolWater s.r.o

TOPAS SE VYPLATÍ