U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Špatná voda a vzduch

Kategorie: Právo | Autor: Na dotazy odpověděla Barbora Trsková

PORADNA

Soused těsně vedle mého plotu pěstuje zeleninu a skladuje hnůj. Pozoruji zhoršení kvality vody v mé studni vzdálené 8 m a také zápach z hnoje znepříjemňuje pobyt na chatě.

(J. V., Praha 8)

Neuspokojivé sousedské vztahy jsou nejčastějším problémem chatařů, chalupářů a vůbec vlastníků nemovitostí. Na tomto místě již byly v různých modifikacích řešeny. Podstatou problémů je střet (kolize) dvou užívání, tj. užívání dvou nemovitostí, neboť každý vlastník nemovitosti, ať jde o pozemek či stavbu, je oprávněn užívat ji pro svou vlastní potřebu. Úpravu tzv. sousedských práv najdeme v občanském zákoníku (OZ) v ustanovení § 127, které říká, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného anebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, stíněním či vibracemi. Povinnosti výše uvedené jsou pouze příklady, jejichž výčet má sloužit k tomu, aby ustanovení o sousedských právech bylo možné vykládat v mnohatvárných situacích, které mohou mezi sousedy nastat. Váš případ jde zcela jistě podřadit pod povinnost neobtěžovat sousedy nad míru přiměřenou poměrům pachy a tekutými či pevnými odpady, jedná se o tzv. imise. Je zde však problém s chápáním pojmu “nad míru přiměřenou poměrům,” neboť zákonem není tento pojem vysvětlen, není stanovena žádná hranice. Tento pojem je velice pružný a je třeba každou situaci posoudit s ohledem na okolnosti. Pokud ovšem je zhoršena kvalita vody ve vaší studni, což se dá velmi lehce zjistit chemickým a bakteriologickým rozborem vody, nemělo by být pochyb o tom, že váš soused svou povinnost stanovenou mu zákonem porušuje. Svým jednáním ohrožuje výkon vašeho vlastnického práva a vaše zdraví. Toto vše se samozřejmě týká i pachů, zde však není posouzení míry obtěžování tak jednoduché. V prvé řadě můžete požádat souseda o přemístění hnoje a zvětšení vzdálenosti zeleninových záhonů od vašeho pozemku, protože pokud by se celý problém vyřešil dohodou přijatelnou pro obě strany, nenarušily by se natolik sousedské vztahy. Pokud by dohoda nebyla možná, můžete se se svou stížností obrátit na obecní úřad, který je jako správní orgán příslušný k ochraně sousedských práv. Ten by měl postupovat podle správního řádu (zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení) a podle § 32 provést skutková šetření zaměřená na zjištění posledního pokojného výkonu a zda zásah splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 5 OZ, tedy zda došlo ke zřejmému zásahu do pokojného stavu. Obecní úřad rozhoduje vydáním správního rozhodnutí a ve výroku buď zakáže zásah do pokojného stavu nebo uloží opatření k odstranění závadného stavu. I tato cesta však může selhat a vám, pokud budete trvat na řešení celé záležitosti, nezbude nic jiného, než se domáhat ochrany u příslušného soudu, a to dle mého názoru žalobou na pozitivní plnění, kterou soud může žalovanému uložit provedení určitých opatření, kterými se zabrání ohrožování vašich práv. Musím vás však upozornit, že ustanovení § 127 OZ může každý vykládat ze svého pohledu a posouzení celé situace (místní šetření, výslech souseda, znalecký posudek atd.). Rozhodně nelze pouze podle vašeho krátkého dotazu s určitostí říci, zda správní či soudní řízení skončí ve váš prospěch. Proto pokud budete chtít učinit nějaké kroky nad rámec pouhé dohody, doporučuji konzultaci s právníkem.

Špatná voda a vzduch