U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

RIZIKA PRÁZDNIN “POD PROUDEM”

Kategorie: Dílna | Autor: O. T.

Ještě než v plné míře “propuknou dovolené”, které mnozí majitelé chalup, chat a venkovských usedlostí i zámečků využívají ke kutění všeho druhu, chtěli bychom upozornit na rizika v souvislosti s laickými instalacemi a neodborným používáním elektrického rozvodu. Každoročně dochází k několika úmrtím či těžkým úrazům s trvalými následky (a k bezpočtu úrazů, které nikdo nikam nehlásí, protože postižený zásah proudem přežije) a rovněž značnému množství požárů, které rovněž způsobil elektrický proud.

Elektřina není vidět

Na rozdíl od různých viditelných nebezpečí například od hořlavých plynů, které jsou aspoň cítit, je elektřina záludnější – bez vhodných zkoušeček na dálku nepoznáme, kde nás čeká nepříjemný a mnohdy nebezpečný úder. Ten můžeme čekat, zejména když se odvážně pouštíme do prací na elektrické instalaci nebo obsluhujeme elektrické pracovní stroje často podezřelých kvalit. Zásahy elektrickým proudem jsou u těchto strojů velmi časté, zejména pokud jsme je získali jako starší, půjčujeme si je, nebo jsme je sami vyráběli či opravovali. Mezi nejnebezpečnější stroje patří míchačka na maltu či beton. Pracuje s vodou, stojí zpravidla v místech, kde je mokro a je napájena šňůrovým vodičem uloženým často tak nešikovně, že bývá dopravními prostředky ohrožován a poškozován. V případě, že šňůru přejedete například plechovým kolečkem starého typu, které nemá pneumatiku, ale jen železné kolo, dojde velmi často k poškození některého z vodičů a proniknutí napětí na konstrukci kolečka, které zpravidla nemá ochranné gumové rukojeti. Jestliže máte ze stavby mokré boty, pak v případě, že tento úder přežijete, budete mít v hospodě dlouho o čem vyprávět.

Máte doma “elektrické křeslo”?

Míchačka je navíc stroj, který se dá postavit i svépomocně. Její šňůra, není-li odnímatelná, se dřív nebo později poškodí. V případě, že je výměnná, tj. vidlice se šňůrou se dá ze stroje vytahovat, používají stavitelé míchaček řešení, které ze stroje dělá něco na způsob elektrického křesla: na konstrukci míchačky namontují motorovou zásuvku (tedy s dutinkami), na každý konec šňůry pak vidlici (s kolíky pod napětím, které jsou vystaveny dotyku). Vidlice ovšem může ze zásuvky vypadnout, nebo ji mohou vytáhnout děti… Dotyk fázových kontaktů ve vlhkém prostředí pak často končí tragicky. K úrazu rovněž často dochází tam, kde sebevědomý laik vyrobí vhodnou šňůru buď z kabelu, který vůbec neobsahuje tzv. ochranný vodič, nebo ve šňůře je, ale onen pachatel jej nesprávně zapojí. Fázové napětí, které pak trvale zůstává na kostře stroje, představuje ve vlhku smrtelné nebezpečí.

Desatero důležitých rad

Protože není reálné vláčet každý den na stavbu revizního technika s drahými měřicími přístroji a vyžadovat ujišťování, že zařízení vyhovují platným předpisům a normám a mohou být uvedeny do trvalého a bezpečného provozu , musíme dodržovat tato opatření:

* Jestliže jsme míchačku nekoupili nově, necháme si ji odborně zkontrolovat.

* Míchačky svépomocně vyráběné zásadně nekupujeme, ani si je nepůjčujeme.

* Přívodní šňůru míchačky každý den po ukončení práce vytáhneme a uložíme v suchu.

* Šňůru před připojením k síti vizuálně zkontrolujeme, zda není mechanicky poškozená (popraskaná, nalomená).

* Šňůrový vodič zásadně vyvěšujeme (na stromy a pod.) tak, aby neležela na zemi.

* Jestliže šňůra musí ležet na zemi, chráníme ji v těchto úsecích nájezdy z prken. (Pravidla pro použití šňůrových vedení stanoví podrobně ČSN 34 0350.)

* Míchačku napájíme ze zásuvky, které je předřazen citlivý proudový chránič (30 mA). Nemáme-li jej, necháme si chránič odborně připojit.

* Funkčnost chrániče kontrolujeme zkušebním tlačítkem alespoň jednou měsíčně.

* Šňůru pro míchačku zásadně nevyrábíme sami – jestliže je to však nezbytně nutno (atypická vidlice), necháme si ji odborně překontrolovat.

* Pro laickou kontrolu, zda není na kostře míchačky, popř. jiných strojů napětí, si opatříme doutnavkovou zkoušečku. Její funkčnost vždy napřed ověříme např. jejím dotykem na levou dutinku domovní zásuvky.

Všechny tyto instrukce nejsou samozřejmě nic platné, jestliže se stavebník rozhodne si míchačku postavit, nebo krajně podezřelou vypůjčit. Měl by však vědět, že v krajně nebezpečném mokrém prostředí používá stroj, který – pokud není v dobrém stavu – může způsobit jemu či jeho blízkým či spolupracovníkům i smrtelný úraz.

Uvedená opatření našeho prázdninového desatera jsou pochopitelně náhradní k těm, která stanoví technické normy. Profesionální firmy musí zařízení stavenišť revidovat vždy 1x za půl roku. A rovněž nářadí, užívané na staveništi, musí být kontrolováno a revidováno v krátkých lhůtách.

RIZIKA PRÁZDNIN “POD PROUDEM”