U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Realizace střešní vestavby

Kategorie: Domov na půdě | Autor: ing. Josef Šanda Autor je vysokoškolský pedagog a projektant

Co má vědět jednotlivec v roli stavebníka a investora půdní vestavby, zejména v nájemním domě, aby výše investice do cizího majetku nepřesáhla náklady na vlastní bydlení. Půdní vestavba u většiny nájemních domů je totiž náročný podnikatelský záměr s nejistou návratností a celkové náklady mohou převýšit cenu nového rodinného domu na vlastním pozemku.

Vlastník povolí přestavbu půdy především proto, aby zhodnotil svou nemovitost, nebo v řešil některé technické problémy. Čeká vás nejspíš oprava střešní krytiny, možná i stoupačky nebo shnilých stropních trámů pod půdou; u vícepodlažního domu pořízení výtahu, bez kterého hygienik nedovolí zvýšit počet podlaží. Stavební práce v obydleném domě přinesou dosavadním uživatelům nejrůznější potíže a to i tehdy, uchráníte-li spodní byty před vytopením deštěm. Nájemníci, vaši budoucí (pod)sousedé, mohou stavění značně zkomplikovat. Při výstavbě nesmíte nebránit provozu na ulici (jen málo domů má vjezd do dvora, navíc použitelný) a budete platit za zábor chodníku. Musíte vyřešit parkování svého auta (jako součást podmínky vzniku bytové jednotky). Stavební úřad obvykle nepovolí změnu výšky hřebenu střechy nebo výšky římsy, o příkazech památkářů nemluvě. Například v pražské památkové rezervaci je periodicky vyhlašován absolutní zákaz jakýchkoliv půdních vestaveb.

Technické problémy půdní vestavby

Nejvíce se dá ušetřit, najmete-li si kvalitního projektanta; v zemích, kde si váží ceny peněz, mu zaplatíte za průběžnou spolupráci od prvních rozhodnutí až po dokončení skoro pětinu nákladů vydaných na stavbu, ale je potom na stavbě prakticky každý den. Posouzení stavu objektu začíná zběžnou odbornou prohlídkou, po podepsání smlouvy podrobnou. Odborník posoudí stav střešní krytiny, oplechování, dřevěné konstrukce krovu včetně zrádných míst, která mohou být vážně poškozena u zdánlivě zcela zdravého krovu (dřeva pod oplechováním kolem komínů a nadezdívek a především tzv. pozednice. Za jejich odvrácenými stranami bývá letitý nepořádek zbylý při opravách střechy – a po jeho odstranění někdy z trámu mnoho nezbývá). Stav stropu pod půdou (zvláště dřevěného) a únosnost základů celé budovy se dají zjistit pouze vykopanými sondami. Důležitý je přístup na půdu, výhrou je již postavené pohodlné schodiště; časté je hledání místa pro výtah. Další část průzkumu se týká podmínek, které si určí jednak příslušné povolovací úřady, ale také správci všech možných sítí, na které se chcete připojit. Je rozumné si vše předjednat předem, protože jediné záporné vyjádření může znamenat konec všech nadějí.

Zaměření objektu

Bezpodmínečně nutné je digitální zaměření (objednává se u specializované firmy a platí se zvlášť), prozkoumání konstrukcí zbylé části domu a porovnání jejich skutečných rozměrů a umístění se staršími výkresy. U často přestavovaných budov lze dojít až k přírodním zákonům se vzpírajícímu zjištění, že některé nosné konstrukce vlastně na ničem nedrží. Zdokumentujeme také všechny myslitelné závady i stav sousedních objektů. Vyhnete se nejrůznějším obviněním a vymáhání odškodného – řadu důkladných oprav proti své vůli zaplatili investoři, kteří nevěnovali pozornost dostatečné dokumentaci stavu před započetím prací.

Výška vložených prostorů bez úprav krovu

Obvykle rozhoduje svislá vzdálenost mezi spodními (vaznými) trámy a vrchními ztužujícími příčlemi (kleštinami). Budoucí podlahu lze umístit v celé ploše nad trámy, nebo tyto překonávat schůdky, rampami apod. či je odstranit a jejich funkci nahradit jinou konstrukcí. Po vestavění podlahy a stropu by měla zůstat volná výška asi 2,6 m, nejméně pak 2,3 m. Původní podlahu půdy nelze využít pro potřeby vestavby skoro nikdy, a to ani tehdy, kdy je nosná konstrukce posledního stropu v dobrém technickém stavu. Zatížení, které potřebujeme přenést, je vždy větší než původně uvažované.

Dispozice

O rozmístění budoucích místností a jejich velikostí vedle možného vstupu a umístění stoupaček rozhodne umístění svislých částí konstrukce krovu, světlíků, šachet a komínových těles. Z technického hlediska není zásadní problém odkrýt pohledům všechny dřevěné prvky krovu (i když se při projektování může požární specialista pěkně zapotit), pouze u šikmých trámů (krokví) je nutným předpokladem výměna střešní krytiny.

Ochrana před vodními parami

Nejobtížnějším technickým úkolem je zabránit vodní páře, prodokované různými činnostmi souvisejícími s bydlením, aby se dostala do tepelné izolace šikmé střechy a tam zkondenzovala zpátky na vodu. Parozábrany z plastových fólií, natažené zevnitř těsně pod sádrokartonovými obklady nebo omítkami pokud možno bez jakékoliv skulinky, fungují trochu jako dno bazénu: i malou dírkou může časem vytéci hodně vody. Navíc lze pod zakrytím jejich stav těžko kontrolovat a i při pečlivém provedení hrozí dodatečné proříznutí od elektrikářů, instalatérů apod. Poslední trend je používat jako parozábrany takové materiály, které trochu páry přece jen propouštějí, nebo ji propouštějí více za tepla v létě, aby dřevo krovu mohlo vysychat.

Izolace proti vnější i vnitřní vlhkostí, tepelná izolace

Důležité je zabránit hnanému dešti nebo jemnému prašanu v zimě, aby škvírami mezi taškami nebo falcováním plechů pronikl do skladby střechy a namočil tepelnou izolaci. Pro ochranu před touto vlhkostí se používají zase jiné fólie, které nepropouštějí vodu, ale vodní páru propustí snadno. Na střechu se natáhnou seshora při sejmuté krytině a některé pak mohou několik let chránit stavbu před deštěm, než se položí nová střecha. Dobrým řešením všech těchto problémů je použít jako tepelnou izolaci tvarované desky z pěnového polystyrenu, které se pokládají na staré laťování a již nesou novou taškovou krytinu. Obejdeme tím i nepříjemné omezení půdních vestaveb – na tepelnou izolaci je místo jen mezi krokvemi a její tloušťka kolem 150 mm při současných vysokých cenách energie izolovat nestačí a v létě se může nedostatečně izolovaná půda nepříjemně přehřívat.

Energetická náročnost a větrání

Při správně utěsněné parozábraně a s moderními okny je nově vytvořený prostor téměř vzduchotěsný. Je rozumné zaplatit přejímací zkoušku – při uměle vytvořeném podtlaku nechat změřit zda do interiéru proniká dostatečně malé množství vzduchu. Větrat se přesto musí. Nejlacinějším řešením se stává centrální větrací jednotka s rekuperací, jež se úsporami při vytápění zaplatí za několik málo let, zajistí příjemnou atmosféru v obytných prostorách a čistotu vzduchu vyhovující i pro alergiky.

Ochrana před hlukem

Lehké tepelné izolace a skládané krytiny s mnoha škvírami příliš pronikání hluku nebrání. I drobné zásahy, navržené odborníkem, mohou přinést zajímavé výsledky. Nezkoušejte řešení na základě vlastních výpočtů nebo podle podobných příkladů. V zahraničí dokonce někdy vidíme pod taškovými krytinami šikmé betonové desky jako akustickou izolaci. Je to součást péče o zdraví, a tak se v tomto případě na vyšší náklady tolik nehledí.

Umělé osvětlení

Není to jeden drát uprostřed stropu, ale pečlivě navržená dodávka osvětlovacího systému od odborné firmy. Cena se sice může vyšplhat přes 10% ceny celé stavby, ale kdo takto nasvícený prostor navštívil, pochopí, proč je lépe ušetřit na kosmické technice v kuchyni nebo na exotických mramorech, než na osvětlení..

Shrnutí

Z výčtu všech nástrah, spojených s přestavbou půdy na nájemním domě je patrné, že je to spíše příležitost pro vytvoření exklusivního prostředí v lokalitě, kde je jinak obtížné získat bydlení s vysokým standardem, nebo pro vybudování sídla firmy či atelieru. Stavíme-li rodinný dům, je naopak obytné podkroví nejvýhodnějším řešením situace, kdy nás úřady donutí k šikmé střeše, nebo kdy šikmou střechu prostě chceme. Pravidla, která platí pro rekonstrukce a adaptace se samozřejmě nijak nemění, jen je snáze technicky zvládáme. Základní rozdíl je vlastně jen v nosné konstrukci střechy. Nemusíme se bát vodorovných sil, které u starých budov omezují možné zásahy do krovu, a spolupracujeme-li s dobrým statikem, můžeme mít krov s poloviční spotřebou dřeva, než je běžně zvykem a třeba uvnitř úplně bez podpor. Umístíme-li tepelnou izolaci z vnější strany, mohou být všechny dřevěné prvky součástí koncepce interiéru. Architekt může vytvořit prostory stejně zajímavé jako při vestavbě do historického krovu. O kvalitě výsledku rozhoduje kvalita návrhu. Pro ty, kdo spoléhají na to, že závěrečná velkorysost (aplikace přejatých vzorů z časopisů apod.) zahladí všechny problémy stavby, jedno možná překvapivé zjištění: množství peněz vložených do stavby nemá na její technickou úroveň žádný zjistitelný vliv.

Realizace střešní vestavby