U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Realizace rybniční stavby

Kategorie: Stavba | Autor: jazu

Před zahájením stavby se vytyčí zátopová čára budoucího rybníka a v terénu zajistí kolíky. Tato čára slouží ke zpracování přehledu pro případný výkup pozemků. Ve zdrži se provedou nutné sanační práce.

Vprofilu, kde bude umístěna zemní hráz, je třeba upravit základovou spáru. Nejprve se sejme povrchová vrstva humózní zeminy se zbytky rostlin a jejich kořenů, a to až na minerální podloží. Základová spára se zhutní a její povrch zdrsní. Teprve potom je možné ukládat zeminu do násypového tělesa. Násypové těleso se buduje po vrstvách tloušťky 20 až 30 cm, vrstvy je třeba dokonale zhutnit. Zemina ukládaná do násypu musí být mírně vlhká, suchou nelze hutnit a příliš vlhká zemina je nestabilní a konstrukce se deformuje.

   Pokud je třeba založit hráz na propustném podloží, zřizuje se obvykle návodní těsnicí koberec, těsnicí clona nebo štětová stěna utěsňující podloží. Vodu, stojící v prohlubních základové spáry, je třeba před navážením první vrstvy násypu odstranit. Přitékající povrchová i podzemní voda se musí trvale odvádět, např. čerpáním. Za deštivého počasí nebo při sněžení a při mrazu se tyto práce neprovádějí.

   Konstrukce, které budou hrází překryty, musí být postaveny velmi pečlivě, protože dodatečná oprava je velice obtížná a bez porušení tělesa hráze neproveditelná. Styk mezi konstrukcemi z betonu, kamene nebo ocele a násypovou zeminou musí zaručit dokonalou nepropustnost. Spára se zde obvykle vyplňuje dokonale hutněnou jílovitou zeminou. Betonové zdivo se před uložením přiléhající zeminy vždy důkladně navlhčí, neboť suchý beton odnímá zemině vlhkost, ta se smršťuje a na styku by vznikla spára.

   Betonové konstrukce, přicházející do styku s vodou, je třeba chránit před agresivitou vody a klimatickými vlivy různými přísadami do betonu, popř. vhodnými izolačními nátěry. Ocelové součásti stavby, které se stýkají s vodou, musí být opatřeny ochranným nátěrem. Prvky z dubového dřeva, jsou-li trvale pod vodou, není třeba impregnovat, konstrukce z ostatních druhů dřev se napouštějí vhodnými impregnačními látkami neobsahujícími fenol.

   Při prvním plnění nádrže vodou se hladina zvyšuje pozvolna, denně ne více než 0,2 m. Nejvyšší přípustné zvýšení úrovně hladiny v jednom dni je 0,5 m, a to s následující třídenní přestávkou v plnění. Při prvním plnění se sleduje případný průsak vody podložím a tělesem hráze a deformace tělesa hráze a objektů. Při vypouštění vody z nádrže, které musí být pozvolné, se nesmí způsobit škody v území pod hrází.

   Každá vodní nádrž podléhá technickobezpečnostnímu dozoru, který určí kategorii vodní nádrže z hlediska bezpečnosti a určuje podmínky manipulace a provozu vodního díla. Podle těchto podmínek se vypracuje manipulační a provozní řád, který schvaluje vodoprávní úřad, a jehož dodržování zajistí nejen bezpečnost území pod nádrží, ale i racionální a úspěšné využívání vodního díla.

Schéma 1. Základová výpusť s požerákem (kbelem)

Schéma 2. Bezpečnostní přeliv s česlem

Realizace rybniční stavby