U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Přístřešek pro auto

Kategorie: Právo | Autor: MGR. BARBORA PEKOVÁ

Jaké právní zařazení naplňuje „přístřešek na auto“, nejde-li o klasickou garáž jako stavbu, a to z hlediska stavebního řízení, příp. rozsahu projektové dokumentace? Je to lehký neopláštěný objekt dřevěné sloupkové konstrukce o velikosti 3 x 5 m a výšce hřebene sedlového krovu 3 m. Z nedostatku jiného místa hodlám přístřešek umístit před svým rodinným domkem na okraji obce, a to za obecní komunikací na vlastním pozemku bývalé zahrádky ve vzdálenosti 6 m od kraje vozovky.

P. Z., Jedovnice

Dle mého názoru lze i tuto stavbu považovat za stavbu drobnou a stavebnímu úřadu její provedení pouze ohlásit. Ohlášenou drobnou stavbu může stavebník provést jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, že proti jejímu provedení nemá námitek. Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení anebo stavební úřad v téže lhůtě nestanoví, že ohlášená drobná stavba podléhá stavebnímu povolení, může ji stavebník provést. Za den ohlášení se považuje den, kdy ohlášení bylo podáno u stavebního úřadu.

Požadavky k ohlášení stavby

Pokud podáváte ohlášení drobné stavby, požadují stavební úřady, aby mimo označení stavebníka zpravidla obsahovalo:

a) údaj o tom, kde má být drobná stavba provedena

b) rozsah stavby, účel a jednoduchý technický popis

K ohlášení se dále připojí:

a) doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo ke stavbě či pozemku, který může být u některých stavebních úřadů nahrazen čestným prohlášením

b) písemnou dohodu s vlastníkem stavby či pozemku, hodlá-li drobnou stavbu provádět nájemce

Bude však vhodné se na příslušný stavební úřad obrátit a zjistit, jaké údaje a podklady k ohlášení požaduje.

Více najdete na www.zakonycr.cz

Přístřešek pro auto