U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘÍSPĚVKY NA PAMÁTKY

Kategorie: Finance | Autor: RA

Podle novely vyhlášky č. 139/1999 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, vlastníku kulturní památky může na jeho žádost okresní úřad a ministerstvo kultury poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.

Od okresního úřadu

Okresní úřad může příspěvek poskytnout, jestliže památka, popřípadě její část

a) je ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem památky,

b) je využívána a zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely,

c) nalézá se v pohledově významné poloze,

d) je ojedinělou památkou svého druhu nacházející se v územním obvodu okresního úřadu.

Od ministerstva

Za případ mimořádného společenského zájmu na zachování památky, ve kterém může na její obnovu poskytnout příspěvek ministerstvo kultury, se považuje takový případ, kdy památka

a) je prohlášena za národní kulturní památku,

b) je zapsána na Seznamu světového dědictví anebo tvoří součást souboru kulturních památeka jejich dochovaného historického prostředí, který je zapsán na Seznamu světového dědictví,

c) je v havarijním technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem památky,

d) je zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely,

e) tvoří významnou dominantu obce nebo města, popřípadě části krajinného celku,

f) je ojedinělou kulturní památkou svého druhu na území České republiky,

g) je zařazena do specializovaných programů ministerstva kultury na úseku státní památkové péče.

Žádost

K žádosti o příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky se přikládá

a) doklad osvědčující vlastnické právo k památce jde-li o nemovitost, rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, kopie snímku katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu, které nejsou starší než šest měsíců,

b) závazné stanovisko, pokud bylo vydáno jiným orgánem státní památkové péče než tím, jemuž je předkládána žádost o příspěvek,

c) specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek,

d) záměr prezentace památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou,

e) fotodokumentace současného technického stavu památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

Nedostatek peněz

Jde-li o případ poskytnutí příspěvku vlastníku památky, který nemůže náklady na její obnovu nebo zachování uhradit z vlastních prostředků (příjmy a případné hospodářské výsledky vlastníka za poslední tři roky byly menší než polovina nákladů potřebných na zachování nebo obnovu památky v příslušném kalendářním roce), přikládají se k žádosti o příspěvek rovněž

a) doklady o příjmech plynoucích z nemovitosti (která je památkou) za poslední tři roky, popřípadě o závazcích na ní váznoucích,

b) notářsky ověřené čestné prohlášení vlastníka památky o jeho příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jeho majetkových poměrech ke dni podání žádosti o příspěvek.

Způsob úhrady

Okresní úřad nebo ministerstvo kultury proplatí vlastníku památky příspěvek nebo jeho část až po předložení faktury za provedené práce anebo na základě odborného posudku znalce ceny provedených prací, nestanoví-li se v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, že se příspěvek vyplatí žadateli se zřetelem na jeho finanční možnosti předem. Znalce určí orgán, jenž o poskytnutí příspěvku rozhodl. Vlastník památky, nesplní-li stanovené podmínky, je povinen vrátit předem vyplacený příspěvek zpět orgánu, jenž příspěvek poskytl, stejně jako v případě nečerpání či úspory příspěvku nebo jeho části.

PŘÍSPĚVKY NA PAMÁTKY