U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Příliš hluční sousedé

Kategorie: Tržiště | Autor: MGR. BARBORA PEKOVÁ

Pro někoho je chalupa především místem odpočinku, klidu a posezení s přáteli. Jiní se nejlépe odreagují činorodou prací. Problém nastává, když pracovitost doprovází ustavičný a nadměrný hluk.

„Chápu, že je potřeba udělat různé věci, jako pořezat dřevo na cirkulárce, posekat trávu sekačkou, provést určité opravy,“ napsala nám čtenářka H. Z. V další řádcích pak vylíčila to, co už tolik nechápe: „Z jedné strany máme souseda, který, jakmile si sedneme na zahradu s knihou nebo s přáteli, nastartuje zahradní traktor a začne po dobu cca 2 hodin objíždět a sekat (hlavně v neděli v pravé poledne). Z druhé strany si další soused koupil pole, kde začal chovat daňky. Na kraji pole – asi 10 m od naší studny – parkuje s Avií, kterou bez upravené plochy, normálně jen na zemi opravuje. K tomu ještě stlouká palety, budky atd. Zhruba 8 – 10 hodin denně. První pokusy o domluvu, že neděle bude den klidu, oba sousedé ignorují.

Nechceme se nijak rozhádat, nestojíme o žádné konflikty. Existuje nějaká právní úprava, na kterou bychom se mohli odvolat?“

Sousedská práva

Tato záležitost se dotýká velmi choulostivé problematiky sousedských práv. Sousedská práva se v praxi realizují jako právní vztahy mezi sousedy, resp. mezi vlastníky sousedících nemovitostí. Podle okolnosti případu se však může jednat i o nemovitosti vzdálenější

   Ust. § 127 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku stanoví, že vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. Souhrnně se těmto způsobům obtěžování sousedů říká imise.

Těžké určení hranice

Vlastník nemovitosti (věci) je tedy na jednu stranu podle ust. § 123 obč. zák. oprávněn ji užívat v celém rozsahu a počínat si i tak, že může dojít ke vzniku hluku a jiných imisí. Na druhou stranu však jsou jeho práva omezena výše cit. ust. § 127 obč. zák., neboť je povinen se zdržet všeho, čím by obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Je ale velký problém určit hranici mezi výkonem vlastnického práva a porušováním sousedských práv, neboť zákonem není stanoveno, jak pojem „nad míru přiměřenou poměrům“ přesně vysvětlit. Je tedy třeba každou situaci posoudit s ohledem na okolnosti.

Jde o práci nebo úmysl?

Pokud jde o obtěžování hlukem, může se jednat i o soustavné či časté hlučné přehrávání pomocí rozhlasových či jiných zařízení. Ten, kdo si takto vyhrává, nedbá toho, že vlastně nutí sousedy, aby proti své vůli poslouchali to, co si sám vybral, a že ruší potřebný klid. I tady musí jít o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům. Při posuzování toho se musí rozlišovat podle místních poměrů intenzita hluku, jakož i to, zda jde o rušení jednorázové, opakované, úmyslné apod. Může se samozřejmě jednat i o řezání dříví a sekání trávy. V těchto případech však dle mého názoru bude případné obtěžování velmi vyrovnané s výkonem vlastnického práva. Je zcela pochopitelné, že pokud lidé přes týden pracují, veškeré práce kolem domu a zahrady vykonávají o víkendech.

Nejdřív zkuste dohodu

Na prvním místě v řešení této věci samozřejmě stojí dohoda se sousedem či sousedy. Pokud však nebude brát ohled na váš klid, můžete se obrátit se stížností na obecní úřad, který je jako správní orgán příslušný k ochraně sousedských práv. Ten by měl postupovat podle správního řádu (z. č. 71/1967 Sb. o správním řízení) a podle § 32 cit. zák. provést skutková šetření. Bude pravděpodobně zjišťovat, jestli je hluk či jiné obtěžování nepříjemné i ostatním obyvatelům, zda zásah splňuje podmínky uvedené v ust. § 5 obč. zák., tedy zda došlo ke zřejmému zásahu do pokojného stavu. Obecní úřad rozhoduje vydáním správního rozhodnutí a ve výroku buď zakáže zásah do pokojného stavu, nebo uloží opatření k odstranění závadného stavu. V případě, že řešení problému touto cestou selže, lze se domáhat ochrany u příslušného soudu.

   Musím však upozornit, a i z výše uvedeného je zřejmé, že ust. § 127 obč. zák. může každý vykládat ze svého pohledu a obecní úřad nemusí dojít k názoru, že dochází k obtěžování nad míru přiměřenou poměrům. Ani pokud se rozhodnete jít soudní cestou, nelze s určitostí říci, zda toto řízení skončí ve váš prospěch.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: ARCHIV

Příliš hluční sousedé