Práva cestujících v železniční dopravě

Informace o nabízených službách najde cestující ve smluvních přepravních podmínkách dopravce

Informace o nabízených službách najde cestující ve smluvních přepravních podmínkách dopravce. Foto: Shutterstock

Povinnosti dopravce začínají už při prodeji jízdenek. Cestujícím musí poskytnout informace jak o jízdních řádech, možnostech nejrychlejší cesty i nejlevnějšího jízdného, tak o všeobecných podmínkách přepravy.

Na železnici, stejně jako při cestování jinými dopravními prostředky, stanoví práva a povinnosti cestujících evropská nařízení, která platí při všech cestách vlakem ve všech členských zemích Evropské unie.

Přístup k informacím

Kromě informací o jízdních řádech, tarifech či prodeji jízdenek musí dopravce informovat taktéž o dostupnosti cestování pro osoby se zdravotním postižením nebo o přepravě zvířat, kol a objemných zavazadel. Jeho povinností je také seznámit cestující se službami ve vlaku a je rovněž povinen sdělit postupy při reklamaci ztracených zavazadel a podávání stížností. To vše se cestující dozvědí ve smluvních přepravních podmínkách jednotlivých dopravců zveřejněných zpravidla na jejich webových stránkách.

Veškeré informace lze získat i v mobilní verzi webových stránek dopravce

Veškeré informace lze získat i v mobilní verzi webových stránek dopravce. Foto: Shutterstock

Zpoždění vlaku a zrušení spoje

V mezinárodní a vnitrostátní dopravě většiny evropských států mají cestující při zrušení či zpoždění spoje, z důvodu čehož by dojeli do cílové stanice se zpožděním 60 a více minut, právo zvolit si mezi několika způsoby řešení. Jednak je to možnost zrušení cesty, a tudíž vrácení jízdného, jednak pokračování cesty, a to včetně jiným náhradním spojem.
Pokud cestující nebyl o zpoždění informován před započetím cesty, má také právo na vrácení části jízdného, dopravci však nenesou odpovědnost za škody, které v důsledku zpožděného příjezdu vlaku do cílové stanice vzniknou (například pozdní příchod na obchodní jednání nebo zmeškání letadla atd.).

Přesáhne-li zpoždění 60 minut a cestující chce nadále pokračovat v cestě, má právo na občerstvení přiměřené čekací době, a je-li to nezbytné (například ztráta posledního přípoje), také na hotelové ubytování. Železniční dopravci ovšem volí pro cestujícího, který zmešká přípoj na poslední spoj dne, namísto hotelu pro něj většinou výhodnější okamžitou přepravu do místa určení taxíkem.

Při zpoždění vlaku máte nárok na plné nebo částečné vrácení jízdného, při větších mimořádnostech i na občerstvení a další péči

Při zpoždění vlaku máte nárok na plné nebo částečné vrácení jízdného, při větších mimořádnostech i na občerstvení a další péči. Foto: Shutterstock

Při zpoždění se v každém případě chovejte obezřetně. Předně požádejte dopravce o potvrzení o zpoždění. Pokud se dopravce o cestující nepostará, tedy nezajistí občerstvení ani ubytování, může se cestující o sebe postarat sám za přiměřenou cenu. Vždy je v takovém případě nezbytné si uschovat účtenku, abyste mohli požádat o její proplacení dopravcem.

Cesty vlakem v České republice

Pro vnitrostátní dopravu je základem přepravní řád, který upravuje práva cestujících v případě zpoždění či zrušení spoje podobně, jako je tomu v evropském nařízení.
Omezujícím faktorem může být to, že podle evropského nařízení nárok na finanční odškodnění vzniká při zpoždění do dvou hodin pouze cestujícím s jízdenkou dražší než 400 Kč, protože minimální výše kompenzace je 4 € a prodej jednosměrných jízdenek v takové cenové relaci není v ČR příliš častý. Systémy odškodňování cestujících se mohou u jednotlivých dopravců u nás mírně lišit.

I ve vnitrostátní dopravě má samozřejmě cestující právo na vrácení ceny jízdného a zrušení cesty při zpoždění, které přesáhne 60 minut. V případě zmeškání přípoje způsobeného na straně dopravce si také může vybrat mezi ukončením své cesty v přestupní stanici s vrácením poměrné části ceny jízdenky, nebo pokračováním do cíle své cesty dalším spojem.

Mezi povinnosti dopravních společností patří také informování o přepravě imobilních cestujících, domácích mazlíčků, jízdních kol a dalších zavazadel. Foto: Shutterstock

Mezi povinnosti dopravních společností patří také informování o přepravě imobilních cestujících, domácích mazlíčků, jízdních kol a dalších zavazadel. Foto: Shutterstock

Osoby se zdravotním postižením

Zvláštní pozornost musí dopravce věnovat zdravotně postiženým osobám a lidem s omezenou schopností pohybu a orientace, které je povinen informovat o podmínkách přepravy, přístupnosti vlaků i jejich vybavení. Podrobnosti jsou přesně definovány ve smluvních přepravních podmínkách dopravců. Spoje bezbariérově přístupné a služby poskytované v železničních stanicích jsou uvedeny v jízdním řádu.

Provozovatel stanice, kterým je ve většině případů v České republice státní organizace Správa železnic, by měl hendikepovaným poskytnout bezplatnou pomoc, aby mohli nastoupit do vlaku, přestoupit na přípoj nebo z vlaku vystoupit. Pomoc musí být poskytnuta, pokud bylo provozovateli oznámeno alespoň 48 hodin předem, že uvedená osoba bude takovou pomoc potřebovat.

Na co lze uplatnit své právo

Na vše, co bylo slíbeno a nedodrženo. V první řadě je to už zmiňované zpoždění vlaku. V této souvislosti jen připomeňme, že nárok na vrácení jízdného může být u některých druhů slev omezen. Zda tomu tak je u vašeho dopravce a konkrétního druhu jízdného, je třeba sledovat opět ve smluvních přepravních podmínkách.

Ve vlacích kategorií R (rychlík), Ex (expres), IC (InterCity), EC (EuroCity), SC (SuperCity), EN (EuroNight), SC Pendolino, RegioJet, Leo Express apod. vzniká nárok na odškodnění také tehdy, když nefunguje klimatizace či topení, není-li zařazen vůz první třídy nebo chybí-li garantované elektrické zástrčky.

V rámci vnitrostátní přepravy lze u Českých drah požádat při nesplnění garantovaných standardů kvality o odškodnění hned u průvodčího, který vystaví za každé pochybení dobropis ve výši 30 Kč.

Zdravotní újma

I nehoda vlaku je důvodem ke kompenzaci, neboť dopravce odpovídá za újmu na životě či zdraví cestujících. Při zranění máte nárok na náhradu újmy, která zahrnuje nutné výdaje, zejména na ošetření a léčebnou péči či za přepravu, a dále újmy, kterou jste utrpěli v důsledku úplné nebo částečné pracovní neschopnosti. Záloha na pokrytí bezprostředních výdajů vám musí být vyplacena do 15 dnů od nehody.

Kam se obrátit

  • Uplatnění práva z přepravní smlouvy je možné podat do 6 měsíců od ukončení cesty. Není-li uvedeno jinak, má na její vyřízení dopravce nejvýše 3 měsíce.
  • Podání žádosti se u různých dopravců liší, například České dráhy vyřizují žádosti u pokladní přepážky, v prostředí e-shopu ČD nebo na kontaktní lince centrálního zákaznického servisu. U společnosti RegioJet je nutné podat žádost písemně na adresu sídla dopravce, u Leo Expressu v reklamačním centru, u společnosti Arriva v centru zákaznické péče.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Práva cestujících v železniční dopravě