U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Otazníky okolo plotu

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Peková

* Koupil jsem chalupu na Šumavě. Sousední pozemky nejsou vůbec vymezeny ploty a chalupáři se podílejí na péči o louky jaksi odhadem. Spíše však jde o dohady, do nichž se nemám chuť zapojit. Proto bych chtěl vybudovat kolem svého pozemku plot. Jak je to vlastně z právního hlediska s jeho výstavbou a údržbou? A mohu si jej v části opatřit rohoží, abych si vytvořil větší soukromí?

(K. Š., České Budějovice)

Právo postavit si plot na svém vlastním pozemku má každý, neboť toto právo spadá do užívání pozemku vlastníkem podle ust. § 123 občanského zákoníku. Ten, kdo si plot (oplocení) postaví, je také jeho vlastníkem. Tím mu vzniká povinnost plot udržovat, a to především v případě, že by jeho neudržováním mohlo dojít k obtěžování souseda nad míru přiměřenou poměrům. Zároveň však vlastník nemovitosti (tedy i plotu) má právo vstoupit na sousedův pozemek. Podle ust. § 127 občanského zákoníku jsou vlastníci sousedících pozemků povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. V souvislosti s tím je však stanovena i povinnost nahradit škodu, pokud vznikne na pozemku nebo stavbě souseda. Pokud jde o užívání samo, plot je oprávněn užívat jeho vlastník v mezích daných občanským zákoníkem (§ 123 a násl. obč. zák.), ovšem s respektováním jiných předpisů, např. stavebně právních. Nelze však zapomenout, že účelem plotu je oddělit užívání dvou sousedících nemovitostí. Z tohoto hlediska výhody plotu využívá i ten soused, který vlastníkem plotu není. Nemůže však jít nad to. Ten, kdo není vlastníkem plotu, není oprávněn opřít si cokoliv o plot sousedův; šlo by o zásah do práva vlastníkova. Přísně vzato, neměly by se ani rostliny ze sousedova pozemku dotýkat takového plotu nebo jej prorůstat či přerůstat. Doporučuje se ponechat podél plotu souseda pruh asi 20 cm. V souvislosti s dotazem a problematikou oplocení je vhodné zmínit i ustanovení § 127 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, že soud může rozhodnout o tom, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit. Podmínky, za kterých soud může nařídit vlastníkovi pozemku, aby svůj pozemek oplotil jsou tyto: – oplocení se jeví jako potřebné; – oplocení nebude vadit účelnému využívání sousedících pozemků a staveb. Je možné i říci, že pokud si soused postavil oplocení na svém pozemku vedle stávajícího plotu, který patří k sousední nemovitosti, není důvod nechat stávající plot stát a podle mého názoru je možné jej odstranit. Podle mého názoru je možné plot také později upravit, např. pletivový plot opatřit rohoží nebo jiným neprůhledným materiálem, a to bez ohlášení. Doporučuji však předem tuto skutečnost projednat se sousedem, neboť ten by se mohl proti takové úpravě bránit, ačkoliv to, že přes plot není vidět, mluví i v jeho prospěch. Je otázkou, jak by se s tímto vypořádal stavební úřad, neboť nejde o stavební úpravu, pro kterou je nutné ohlášení. Mohlo by jít o udržovací práce, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu pouze v případě, že by jejich provedení mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost, její vzhled nebo životní prostředí.

Otazníky okolo plotu