U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Oplocení pozemku u lesa

Kategorie: Právo | Autor: trs

Máme chatu na vlastním pozemku vedle lesa. V jeho rozích jsou oficiálním geodetem umístěné hraniční kostky. Přesně podle nich si chceme tento prostor oplotit 1 m vysokým plotem. Jedna strana našeho pozemku však souvisí s okrajem lesa. Kdosi nám řekl, že na lesním pozemku nesmí být plot, později jsem se ještě dozvěděl, že plot nesmí být pouze u pronajatého pozemku. Mohu tedy plot instalovat? A jakými zákony a nařízeními je to podloženo?

(P. K., Praha 5)

Při řešení vaší otázky se musím v první řadě zmínit o ust. § 123 občanského zákoníku, který stanoví, že vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Je zcela zřejmé, že tedy vlastník nemovitosti má právo si svůj pozemek oplotit. Při výkonu tohoto práva je však nutné vzít v úvahu i další právní předpisy a to, že se nesmí bránit účelnému využívání sousedních pozemků. Jde však také nepochybně o otázku stavebně právní, a proto je nutné nahlédnout i do stavebního zákona, který upravuje stavební řízení i ohledně stavby plotů. V případě plotu jde o drobnou stavbu. Podle ust. § 55 odst. 2 stavebního zákona postačí u plotů jen ohlášení stavebnímu úřadu, musí však jít o ohlášení předem a s prací se může začít, až když stavební úřad sdělí, že proti provedení nemá námitky. Může ovšem také stanovit, že oplocení lze provést pouze na základě stavebního povolení. Myslím si, že právě stavební úřad vám jistě poradí, jak postupovat v pří-padě, že pozemek přilehlý k vašemu je lesní. Předpoklady pro zachování lesa jsou stanoveny v zákoně č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). Ustanovení § 32 odst. 7 citovaného zákona zakazuje oplocovat les z důvodu vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa, což podle mého názoru není váš případ. Dále ust. § 20 citovaného zákona stanovuje činnosti, které jsou v lesích zakázány. Mimo jiné je podle odst. 1 pís. b) zakázáno v lesích provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty. Je zde tedy výslovně stanoveno, co se v lesích nesmí a pokud váš pozemek není určen k plnění funkcí lesa, tento zákaz se na váš pozemek nevztahuje. V každém případě bych vám doporučila před započetím stavby obrátit se na vlastníka lesa, který může povolit výjimku ze zákazů uvedených v ust. § 20 zákona o lesích (§ 20 odst. 4 zákona). Tím jistě předejdete dalším možným problémům. Výše uvedené skutečnosti jsou spíše obecného charakteru, protože neznám podrobnosti celé věci. Je však zcela jisté, že před tím, než postavíte plot, se musíte obrátit na příslušný stavební úřad a jeho rozhodnutí je pro vás důležité. Pokud nebude mít proti ohlášení stavby námitky, můžete stavět. A pokud bude nutné požádat o vydání stavebního povolení, stanoví stavební úřad podmínky, při jejichž splnění bude stavba povolena a zkolaudována.

Oplocení pozemku u lesa