U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Koupel bez rizika

Kategorie: Rodinné bazény v nové sezóně | Autor:

Kromě nepříjemného pocitu po koupeli ve špatně vyčištěné vodě hrozí při provozu bazénů i vážnější nebezpečí: poškození zdraví chemickými prostředky a riziko utonutí. Podstatnou roli při prevenci má kvalitní projekt.

Pozor na chemii

I když není povinnost navrhovat rodinný bazén v souladu s vyhláškou, která je závazná pro návrh veřejných bazénů, je nanejvýš vhodné, aby se z ní vycházelo. Špatný návrh filtrace, recirkulace a trubních rozvodů může mít za následek nedokonalou úpravu vody v bazénu a tím výskyt různých patogenních mikroorganismů, které mohou negativně ovlivnit zdraví uživatelů. S nebezpečím je spojeno také používání chemikálií, které zajišťují čistotu vody nebo mají jiný účel. K prostředkům “bazénové chemie” například patří síran hlinitý a bezvodá soda, které pohlcují vlhkost. K desinfekci se používají chlornan vápenatý a chlornan solný, jež vlivem vlhka, oxidu uhličitého a slunečního záření mohou uvolnit nebezpečný chlor. K úpravě pH se používá kyselina chlorovodíková, jejíž výpary působí korozně na beton, omítku a kovové předměty a v místnosti znehodnocují jiné chemikálie. Všechny chemické látky proto musí být skladovány v suchých a dobře větratelných prostorech a to odděleně, aby nemohlo dojít ke smíchání. Teplota v místnosti by měla být udržována dle požadavků výrobce. V žádném případě nesmí mít do místnosti přístup děti. Obaly a nádoby jsou čitelně označené, aby nedošlo k záměně, která může způsobit nežádoucí chemickou reakci. Na obalu je i datum zakoupení a doba záruky. S chemikáliemi je třeba pracovat v gumových rukavicích a pří práci s chlorovými přípravky používat ochranné brýle. Použité nádoby na odměr musí být vždy důkladně vypláchnuty.

Hrozí utonutí

Nebezpečí utonutí v bazénu hrozí především malým dětem. V současnosti existuje již celá řada bezpečnostních zařízení pracujících na principu zvukové nebo světelné signalizace. Umístění těchto zařízení bývá přímo ve vodě nebo v okolí bazénu. Účinné je oplocení bazénu, avšak mnoho majitelů od tohoto způsobu upouští zvláště z důvodu estetického. Velmi podceňované již při projekci jsou sací prvky. Když v místě otvoru vznikne velká sací síla, může dojít k přisání částí lidského těla a v lepším případě k nepříjemným úrazům. Důvody přisání jsou vždy stejné: Sací efekt čerpadel je nepřiměřený, počet a velikost sacích otvorů je nedostatečný, mají nevhodný tvar a velikost, navržené krytí sacího otvoru je špatné, nebo kryt není dostatečně upevněn.

Projekt a kontrola

Řešení je především ve správném projektu, v provedení a v zodpovědné kontrole při provozu. Důležitá je sací rychlost, která by neměla překročit v případě dvou sacích otvorů hodnotu 1,8 ms-1 a při jednom otvoru 0,6 ms-1. Návrh by měl provádět odborník mající vodohospodářské vzdělání. Eliminovat přisání lze též vhodným speciálním krytem, který je proveden tak, aby nemohlo dojít k úplnému ucpaní otvoru lidským tělem, končetinami či vlasy. Toho docílíme větší velikostí a speciálním tvarem krycí mřížky. Důležité je též, aby mřížka byla důkladně přichycena. Materiálové provedení musí být takové, aby nedocházelo k opotřebení mřížky vlivem prostředí. Zpravidla se používá nerez nebo plast, který plně vyhovuje. Dalším řešením je okamžité snížení tlaku v případě, kdy je člověk již k sacímu otvoru přisán. K nejznámějším patří návrh tzv. “zdvojeného sání”. Spočívá v přenesení sací síly na druhý sací otvor, čímž dojde k okamžitému snížení tlaku v prvním otvoru, kde došlo k přisání těla člověka a tím k jeho uvolnění. Při návrhu je důležité dodržet minimální vzájemnou vzdálenost sacích otvorů, která by neměla být menší než 1 m. Nevýhodou je, že metodu lze použít pouze u rekonstrukcí či nové výstavby bazénů. Řešení totiž vyžaduje podstatný stavební zásah do bazénové vany.

Koupel bez rizika