U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

I výměnek je třeba povolit

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Peková

Jsem vlastníkem pozemku, na kterém je postaven rodinný dům. Náleží k němu též drobná stavba v katastru neevidovaná. Chtěl bych zbudovat ještě vedlejší stavbu (přízemní, nepodsklepenou), která by sloužila jako výměnek (zastavěná plocha 35 m2). Rád bych znal možnosti, jak takový záměr řešit.

   (J. P., Bystřička)

Na všechny druhy staveb se vztahuje zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Ani na vaši plánovanou stavbu tento zákon nezapomíná, pouze neupravuje stavby “vedlejší”, neboť tento pojem stavební zákon nezná. I ve vašem případě je tedy nutné se řídit výše uvedeným zákonem a objasnit si především pojem drobné a jednoduché stavby a rozdíly mezi nimi.

Ust. § 139b citovaného zákona definuje některé pojmy stavebního řádu. V odst. 7 jsou drobné stavby definovány jako stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to:

* stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m,

* podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m.

Za drobnou stavbu se dále například považuje oplocení, připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní atp.

V tomto ustanovení v odstavci 5 je také definován pojem jednoduché stavby. Jednoduchými stavbami jsou:

* stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví,

* stavby pro individuální rekreaci,

* nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby zařízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m,

* přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,

* opěrné zdi,

* podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m.

Ve vašem případě jde zřejmě o stavbu pro bydlení, popř. pro individuální rekreaci, tedy stavbu jednoduchou a v tom případě je již nutné stavební povolení.

Ve výše uvedeném zákoně jsou rovněž stanoveny všechny podmínky, které stavebník musí splnit (jde hlavně o dokumentaci, kterou je nutné připojit k žádosti o vydání stavebního povolení). Dikce zákona je tedy zcela jasná, ale je vhodné před podáním žádosti o vydání stavebního povolení konzultovat celou věc s místně příslušným stavebním úřadem.

KRESBA JIŘÍ NOVÁK

I výměnek je třeba povolit