U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Evropská charta místní samosprávy

Kategorie: Právo | Autor: AR

ZÁKON

ZAČNĚME BÝTI EVROPANY!

S naším budoucím vstupem do Evropské unie souvisí akceptování nových právních předpisů ve všech oborech lidské činnosti. Jedním z hlavních předpokladů přeměny v opravdu demokratickou společnost je zlepšení a posílení funkce samosprávných orgánů. V roce 1985 byla ve Štrasburku Radou Evropy přijata Evropská charta místní samosprávy. Pro Českou republiku charta vstoupila v platnost dne 1. září 1999.

Demokratické zásady

Místní společenství jsou jedním z hlavních základů jakéhokoliv demokratického zřízení a právo občanů podílet se na chodu věcí veřejných patří k hlavním demokratickým zásadám. To však vyžaduje, aby existovala místní společenství vybavená demokraticky vytvořenými rozhodovacími sbory a mající vysokou míru autonomie, pokud jde o jejich odpovědnosti, způsoby a prostředky její realizace, i zdroje potřebné k tomu, aby této odpovědnosti dostála. Místní samospráva označuje právo a schopnost místních společenství v mezích daných zákonem na svou odpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva upravovat a spravovat podstatnou část věcí veřejných. Toto právo vykonávají rady nebo shromáždění, které jsou složeny z členů svobodně zvolených tajným hlasováním na základě přímého, rovného a všeobecného volebního práva a které mohou mít výkonné orgány, jež jim jsou odpovědné. Toto ustanovení se nijak nedotýká využívání shromáždění občanů, referend nebo jakékoliv jiné formy přímé účasti občanů, kde toto využívání dovoluje zákon.

Rozsah práv a povinností

Základní pravomoci a odpovědnost místních společenství stanoví ústava nebo zákon. To však nebrání, aby se v souladu se zákonem místním společenstvím svěřovaly pravomoci a odpovědnost za konkrétními účely. Místní společenství mají v rámci zákona plnou volnost uplatňovat svou iniciativu v jakékoli věci, která není vyňata z jejich působnosti ani svěřena jinému orgánu. Odpovědnost za věci veřejné obvykle nesou především ty orgány, které jsou občanu nejblíže. Jinému orgánu je odpovědnost svěřena tam, kde to odpovídá rozsahu a povaze úkolu a požadavkům efektivnosti a hospodárnosti. Pravomoci poskytnuté místním společenstvím jsou zpravidla plné a výlučné. Jiný orgán, ústřední či regionální, do nich může zasáhnout nebo je omezit jen, stanoví-li tak zákon. Tam, kde jsou pravomoci na ně přeneseny ústředním nebo regionálním orgánem, se místním společenstvím dovolí, aby, pokud to lze, jejich výkon podle svého uvážení přizpůsobila místním podmínkám. S místními společenstvími, pokud to lze, se včas a vhodným způsobem konzultují otázky plánování a rozhodování ve všech věcech, které se jich přímo dotýkají.

Správní struktury

Hranice místních správních jednotek nelze měnit bez předchozí konzultace s obyvatelstvem dotčených jednotek, provedené pokud možno referendem, kde zákon referendum umožňuje. Aniž by byla dotčena obecnější zákonná ustanovení, mohou si místní společenství stanovit své vlastní vnitřní správní struktury, aby je přizpůsobila místním potřebám a zajistila účinné řízení. Služební podmínky zaměstnanců místní správy musí umožňovat získávání velmi kvalitního personálu na základě vlastností a kvalifikace. Za tímto účelem se zajišťují přiměřené možnosti zvyšování kvalifikace, přiměřené odměňování a přiměřené vyhlídky na postup. Podmínky, za kterých místní volení zástupci pracují, musí umožňovat svobodný výkon jejich funkcí. Tyto podmínky musí umožňovat přiměřenou finanční náhradu výdajů, k nimž při výkonu příslušné funkce došlo, náhradu ušlých příjmů nebo odměnu za vykonanou práci a odpovídající sociální zabezpečení. Funkce a činnosti, které se považují za neslučitelné se zastáváním volené funkce v místě, stanoví zákon nebo základní právní zásady.

Správní dozor

Jakýkoli správní dozor nad místními společenstvími lze vykonávat jen tak, jak to stanoví ústava nebo zákon. Správní dozor nad činností místních společenství běžně usiluje pouze o zajištění souladu se zákonem a ústavními zásadami. U úkolů, jejichž plnění bylo na místní společenství přeneseno, však mohou vyšší orgány vykonávat dozor, i pokud jde o vhodnost zvolených prostředků. Správní dozor nad místními společenstvími je vykonáván tak, aby zasahování kontrolujícího orgánu bylo přiměřené významu zájmů, které má chránit.

Finanční zdroje

Místní společenství mají v rámci hospodářské politiky státu právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat. Tyto finanční zdroje jsou úměrné odpovědnosti stanovené ústavou a zákonem. Alespoň část finančních zdrojů místních společenství pochází z místních daní a poplatků, jejichž sazbu mohou místní společenství v mezích zákona stanovit. Finanční systémy, na nichž se zakládají zdroje místních společenství, musí být natolik různorodé a pružné, aby pokud možno stále odpovídaly skutečnému vývoji nákladů na plnění úkolů, které místní společenství mají. Ochrana finančně slabších místních společenství volá po zavedení postupů finančního vyrovnávání nebo rovnocenných opatření, jež mají korigovat důsledky nerovného rozdělování potenciálních finančních zdrojů a finančního zatížení, které je třeba z nich hradit. Takové postupy nebo opatření nesmějí omezovat volné uvážení, které místní společenství mohou v rámci své vlastní odpovědnosti uplatňovat. S místními společenstvími se vhodným způsobem konzultuje, jak se jim přerozdělované zdroje mají přidělovat. Dotace se pokud možno předem neváží na financování konkrétních projektů. Poskytování dotací nelikviduje základní svobodu místních společenství uplatňovat v rámci své působnosti volné uvážení. Za účelem získávání úvěru na kapitálové investice mají místní společenství v mezích zákona přístup na národní kapitálový trh.

Právo se sdružovat

Místní společenství mají právo při výkonu svých pravomocí spolupracovat a v mezích zákona se k plnění úkolů společného zájmu sdružovat s jinými místními společenstvími. Každý stát uzná právo místních společenství být členy sdružení na ochranu a k prosazování jejich společných zájmů. Za podmínek, které mohou být stanoveny zákonem, jsou místní společenství oprávněna spolupracovat se svými protějšky v jiných státech. Za účelem zajištění svobodného výkonu svých pravomocí a dodržování zásad místní samosprávy zakotvených v ústavě nebo ve vnitrostátním zákonodárství mají místní společenství právo obracet se na soudy.

Kurzívou uvedenými ustanoveními se Česká republika v souladu s příslušným článkem Evropské charty místní samosprávy necítí býti vázána.

Evropská charta místní samosprávy