U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Co je to drobná stavba?

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Trsková

Chci si postavit na zahradě chatu. Je podle nových zákonných úprav nutné žádat o povolení, jde-li o “drobnou stavbu”? A jak se vlastně taková stavba charakterizuje?

(J. S., Přerov)

Na všechny druhy staveb se vztahuje zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). I ve vašem případě je tedy nutné nahlédnout do tohoto právního předpisu. Ust. § 139b citovaného zákona definuje některé pojmy stavebního řádu. V odst. 7 jsou drobné stavby definovány jako stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to

– stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m,

– podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m.

Za drobnou stavbu se dále například považuje oplocení, připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní atp.

V tomto ustanovení v odstavci 5 je také definován pojem jednoduché stavby. Jsou to

– stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví,

– stavby pro individuální rekreaci,

– nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a

– stavby zařízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m,

– přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,

– opěrné zdi,

– podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m.

Pojem “zahrádkářská chata” stavební zákon nezná a dle mého názoru jde o stavbu pro individuální rekreaci, tedy stavbu jednoduchou. Ustanovení § 54 cit. zák. stanoví, že stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu, přičemž v případě jednoduché stavby je již nutné stavební povolení. Dikce zákona je tedy zcela jasná, ale je vhodné před podáním žádosti o vydání stavebního povolení konzultovat celou věc se stavebním úřadem.

Co je to drobná stavba?