U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Chci vybudovat rybník

Kategorie: Právo | Autor: ing. Jaroslav Zuna, ing. Jiří Pondělíček

* Mám u chalupy kus promáčeného pozemku a rád bych si na něm vybudoval rybník. Co je pro to třeba udělat po právní stránce, jaká povolení potřebuji? (P. S., Nové Veselí)

   Úvodem je třeba poznamenat, že na „promáčeném pozemku“ nelze zřídit kvalitní rybník, pro úspěšné využívání rybníka, např. pro chov ryb, je třeba využít pozemky s kvalitní orniční vrstvou. Na zamokřených pozemcích je vhodné vybudovat mokřadní lokalitu s tůněmi, jejíž význam bude především v oblasti tvorby krajiny a ekologické stability území. K jejímu zřízení lze využít dotací z programu Revitalizace říčních systémů (až do 70 – 80 % stavebních nákladů).

   Rybniční stavby jsou všeobecně považovány za jednoduché hydrotechnické objekty. Vždy, ať jde o obnovu opuštěného rybníka, o rekonstrukci zanedbaného nebo o výstavbu nového rybníka, však jde o stavbu. Způsob zřizování, rekonstrukcí a rušení staveb probíhá podle příslušných právních předpisů a podléhá schvalovacímu řízení.

   Stavebník musí mít, samozřejmě kromě finančních prostředků na stavbu, ve vlastnictví vhodný pozemek, nebo musí získat souhlas vlastníka pozemku se zamýšlenou stavbou. Dále si musí opatřit projekt stavby, který může zpracovat, nebo jej musí ověřit autorizovaná osoba. Na základě projektu musí požádat nejprve o územní řízení, ve kterém se prokážou majetkoprávní vztahy a uplatní připomínky sousedů, a které končí územním rozhodnutím. Poté je třeba absolvovat vodoprávní projednání stavby a stavební řízení, které probíhá obvykle společně.

   Územní řízení vypisuje a řídí místně příslušný stavební úřad, vodoprávní rozhodnutí a stavební povolení pak vydá, spolu s rozhodnutím o nakládání s vodami, místně příslušný vodoprávní úřad, což je obvykle odbor životního prostředí obecního úřadu obcí s rozšířenou působností. Po absolvování této, někdy časově značně náročné procedury, může stavebník zahájit a zdárně dokončit zamýšlenou stavbu.

   Po jejím dokončení se opět obrátí na orgán, který vydával stavební povolení, se žádostí o kolaudaci stavby. Po úspěšné kolaudaci je možné rybník trvale naplnit vodou a vpustit do něj první kapry nebo pstruhy, nebo vodu pustit třeba na kolo. (Po splnění všech podmínek lze využít opatření 2.3.2. chov vodních živočichů -akvakultura ze současně platného Operačního programu pro rozvoj venkova multifunkčního zemědělství. Bližší podmínky čerpání může zájemce získat na pobočce SZIFu, která je akreditována jako platební agentura pro oblast zemědělství.)

Chci vybudovat rybník