U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Cesta k chatě

Kategorie: Právo | Autor: Na dotazy odpověděla Barbora Trsková

PORADNA

Přes pozemek u mé chaty je zřízeno věcné břemeno cesty ve prospěch souseda, který svou chatu pronajímá. Cesta proto značně trpí častými průjezdy a my hlučným chováním hostů. Jak se můžeme bránit? Jak uvést do pořádku věc s dalšími sousedy, kteří cestu také užívají, ačkoliv nemají zřízeno věcné břemeno?

(K. D., Vimperk)

Věcná břemena jsou jednou z forem omezení práva vlastníka nemovité věci ve prospěch určité oprávněné osoby, které je spojeno s vlastnictvím nemovitosti a přechází i na nové vlastníky. Zákon upravuje dva základní druhy věcných břemen. V prvním případě jsou práva odpovídající věcným břemenům spojena s vlastnictvím určité nemovitosti a v druhém případě práva odpovídající věcným břemenům slouží určité osobě. Pokud se jedná o věcné břemeno cesty, a to buď pěší nebo průjezdu automobilem, jde zpravidla o věcné břemeno sloužící prospěšnějšímu užívání nemovitostí oprávněného, jedná se tedy o prvý případ. To znamená, že z věcného břemene je oprávněn každý vlastník určité nemovitosti, a v případě změny vlastníka, ať už na základě převodu či přechodu vlastnictví, mění se zároveň osoba oprávněného. Občanský zákoník v ustanovení § 151a odst. 3 však vzal v potaz i tu skutečnost, že oprávněná osoba užívá cizí věc a ten, kdo je oprávněn na základě práva odpovídajícího věcnému břemenu takto činit, je povinen nést přiměřené náklady na zachování a opravy věci. Při spoluužívání vlastníkem věci se uživatelé podílejí na nesení těchto nákladů poměrně. Váš soused by tedy měl nést náklady na udržování cesty a v případě, že s ním není možná dohoda, můžete se svého práva domáhat i soudní cestou. Pokud se týká hlučného chování nájemců chaty vašeho souseda, nejedná se již o problém spadající pod věcná břemena, ale o sousedské vztahy, či v tomto případě spíše dobré mravy. Také zde je možné řešení prostřednictvím příslušných správních orgánů, je však otázkou, sjakým úspěchem bude váš problém vyřešen. K druhé části dotazu: Majitelé dalších sousedících pozemků by rovněž měli mít zřízeno věcné břemeno, a to na základě písemné smlouvy, k jejíž účinnosti je nutný vklad do katastru nemovitostí. Touto smlouvou vy, jako vlastník zatěžované nemovitosti, zřídíte právo odpovídající věcnému břemeni oprávněným osobám. Protože jde o velmi citlivou oblast, je velmi důležité, aby smlouva byla srozumitelná, jasná a určitá ve vymezení práv a povinností. Ve smlouvě by měl být dostatečně přesně vymezen obsah věcného břemene, zejména identifikována nemovitost, která je břemenem zatížena a nemovitost (popřípadě osoba), které zatížení slouží. Především doporučuji, aby smlouva upravila idohodu týkající se již výše uvedených nákladů na zachování věci. V neposlední řadě je nutné uvést, že věcné břemeno lze zřídit i úplatně, a to buď za jednorázovou úplatu nebo lze určit roční plnění a dále lze omezit jeho platnost i na dobu určitou. Vaši záležitost by mohlo vyřešit věcné břemeno osobní, ale pokud se jedná o jedinou přístupovou cestu k dalším pozemkům, která byla v minulosti i nyní takto užívána, není možné zaručit, že další vlastníci nemovitostí by nevyužili například institutu vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni, popřípadě jiného způsobu získání přístupu k pozemkům. S ohledem na to, že na tomto místě nemohu do detailů vyřešit celou vaši věc, doporučuji obrátit se na advokátní kancelář či správní orgán, kde vám jistě s přesnou znalostí celé situace poradí.

Cesta k chatě