U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

BOUŘKY a satelitní antény

Kategorie: Dílna | Autor: Karel átech

Instalace antén pro satelitní vysílání

Úspěšný příjem televizních programů, přenášených satelity na oběžné dráze, závisí na přesnosti nasměrování satelitních antén a samozřejmě i na dalších podmínkách, jako je například volný výhled na jižní část oblohy.

   Majitelé antén, kterým do zorného pole antény částečně zasahují větve stromu, potvrdí, že zejména za deště málem sahají po sekyře. Kromě bezchybného nastavení antén je však nutné dodržet i předpisy chránící bezpečnost objektů, na kterých jsou antény namontovány.

   Protože vstupní díly i satelitní přijímače, které jsou z nich koaxiálním kabelem připojeny, se za bouřky mohou poškodit jak přímými údery bleskem, tak i atmosférickým přepětím, které každou bouřku doprovází, je nutné parabolickou anténu podle platných předpisů umístit pod úroveň střechy, nebo ji instalovat do blízkosti ochranného pásma jímače bleskosvodu (obecně zvaného hromosvod).

Co je ochranné pásmo

Prostor, ve kterém je nebezpečí úderu blesku do značné míry vyloučeno, má kuželovitý tvar – jeho výška je dána nejvyšším bodem nejbližšího jímače a šířka vrcholovým úhlem 112°. Výpočet výšky a umístění jímače (či několika jímačů) včetně jeho uzemnění musí provést odborná firma.

   Ochranné pásmo, snižující výrazně nebezpečí přímého úderu blesku, do jisté míry vytvářejí také blízké vysoké stavby a jiné objekty (stožáry vysokého napětí, topoly), jestliže splňují uvedený požadavek a dům s anténou se do jejich kuželu „schová“.

Častější nebezpečí

Za bouřky může dojít i k poškození domácí elektroniky (a často i síťového rozvodu) naindukovaným přepětím, které ve vodivých předmětech vzniká při blízkém úderu blesku. Toto přepětí se může šířit po síťových vodičích i do značné vzdálenosti a jeho velikost může dosáhnout hodnot mnoha kV (kilovoltů). I když doba tohoto přepětí nepřekračuje setiny sekundy, může vážně (a zpravidla neopravitelně) poškodit všechny elektrické přístroje připojené do sítě.

   Blízký úder blesku způsobí často kromě zničení nejrůznějších polovodičových součástek v zařízeních audiovizuální techniky, televizorech, počítačích atd. také poškození silnoproudého elektrického rozvodu, telefonních linek a ostatní instalace.

   Tato nebezpečí lze snížit zařazením přepěťových ochranných prvků do přívodů k elektronickým zařízením či do vhodného místa silnoproudé instalace (viz též IEC 1312-1 Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem).

Řešení bez investic

Přepětí se ovšem nešíří jen po napájecím vedení elektrických spotřebičů, ale i po signálových a datových vedeních, anténních svodech apod. Vzhledem k tomu je relativně jednoduchým řešením bez investic tento postup: před bouřkou vytáhneme konektor antény z televizoru a necháme jej viset z okna. Zároveň se doporučuje odpojit všechna slaboproudá zařízení ze zásuvek. Sice tak zůstane přepětí vystaven vstupní díl satelitního přijímače umístěný v ohnisku antény, ale konvertor v místnosti i televizor zůstanou ušetřeny (vstupní díl je však vybaven ochrannými prvky, a tedy vůči přepětí poměrně odolný, mimoto je mnohem levnější než televizní přijímač).

   Závěrem: Ochrana objektů a elektrických přístrojů před atmosférickým přepětím je poměrně velice složitou záležitostí a v plném rozsahu ji nelze zajistit nikdy, ale v každém případě realizace opatření proti atmosférickému přepětí patří do rukou odborníka.

***

NĚKOLIK DOBRÝCH RAD

* Satelitní anténu si nechte instalovat od odborné firmy, která její zaměření udělá přesněji a montáž provede podle předpisů.

* Svod od antény veďte od vedení hromosvodu dostatečně daleko (minimálně 2 metry), abyste tak zabránili možnému přeskoku výboje.

* Před bouřkou odpojte veškerou spotřební elektroniku ze zásuvek i vedení od antén k přijímačům (je vhodné tyto kabely připojit na konektory za oknem spojené vodičem k blízkému bleskosvodu).

* Tato opatření jsou nezbytná zejména před odjezdem mimo dům.

* Na domě musí být fungující a pravidelně kontrolovaný bleskosvod.

* Do elektrického rozvodu by měly být zařazeny přepěťové ochrany.

Obrázek

1 Umístění některých antén nejen že hyzdí jinak pohledné chaloupky, ale mnohonásobně zvyšuje nebezpečí, že za bouřky vyhoří

Obrázek

2 Parabolická satelitní anténa by měla být instalována tak, aby byla chráněna před přímým úderem blesku; například na balkoně. Po dokončení montáže bude nutné dostatečně dimenzovaným vodičem spojit anténu s blízkým vedením bleskosvodu

Obrázek

3 Schéma ochranného pásma: při použití jednoho jímače má tvar kužele s vrcholovým úhlem 112°; výška tohoto pomyslného kužele je dána nejvyšším bodem jímače. Ne vždy se celý dům do tohoto kužele „schová“ – záleží jak na výšce jímače, tak na velikosti a tvaru domu. Ochranné pásmo do jisté míry vytvářejí i blízké vysoké stavby či stromy

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO AUTOR A IVAN POLTAVEC, KRESBY PETR ŽIVNÝ

BOUŘKY a satelitní antény