U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Staroslovanské oslavy jara

Kategorie: Volný čas | Autor: Roman Abušinov

Poslední dubnový den jsou tradičně zapalovány ohně zvané “čarodějnice”. Prapůvodní význam této slavnosti je jiný, než si často myslíme. Souvisí s příchodem jara a probouzející se přírodou.

A právě na toto téma je připraven ve Staré Kouřimi jedinečný slavnostní obřad s velkými ohni, obětováním bohům a společnou modlitbou k nim, věštěním z kouře, obřadným pitím medoviny, tancem setí či tancem ve zvířecích maskách a samozřejmě nezbytným skákáním přes oheň za pomoci březového koštěte.

Mnohé patrně překvapí, že tato slavnost bude mít pramálo společného s dnes obvyklým průběhem “pálení čarodějnic”, kdy žertem strašíme své dívky a ženy, že budou tím správným objektem k upalování a že si nemají zapomenout koště. Jde o pozůstatek dávných pohanských zvyklostí, jehož původní význam byl již zapomenut. Jeho vysvětlení musíme hledat v dávné minulosti.

Je jaro!

Naše dny míjejí, jeden jako druhý. Málokdy máme čas se zastavit a uvědomit si, že ptačí zpěv nabral na intenzitě, že tráva je opět svěže zelená a jaro nás mámí teplými slunečními paprsky. Naši předkové naopak sledovali každou proměnu přírody velmi pozorně, jejich život byl s přírodou těsně propojen. Země nebyla něčím mrtvým, nýbrž matkou živitelkou, k níž přistupovali s úctou, modlili se k ní a přinášeli jí oběti. Celá příroda a krajina se všemi tvory a výjevy byla oživena božskými bytostmi, mnoho míst bylo posvátných, zasvěcených některému z dávných pohanských bohů.

V raném středověku začínal vleklý boj křesťanské církve, která se snažila přírodní smýšlení podřídit své liturgii. Do-vezené učení Kristovo bylo dlouho zatvrzele odmítáno, protože nevycházelo z poznání a potřeb prostých lidí. Obřady starého, lidské přirozenosti blízkého náboženství, nemohly být bezezbytku utlumeny nezvyklými a poměrně přísnými křesťanskými způsoby. Církev byla nakonec donucena uzavřít s pohanstvím příměří. Některé bujné zvyky se jí podařilo potlačit, jiné převzala do svých obřadů a svátků a podsunula jim nový význam.

Čarodějné ohně

Podobně tomu bylo také u tzv. čarodějných ohňů, které jsou pozůstatkem dávného obřadu oslavy jara, svátečním dnem, kdy definitivně končilo zimní období a bylo třeba rituálně pojistit dobrou úrodu a plodivou sílu.

Lidé děkovali bohům za přízeň, skládali jim oběti a žádali je o pomoc v nadcházejícím období, o požehnání pro své potomstvo, osivo a domácí zvířata. Nezbytnou součástí obřadu byl oheň, který měl očistnou a posilující funkci. Tancem u ohňů a zpěvem, výskáním, dupáním, tlučením do holí či bubnů lidé zaháněli zlé síly. Kolem ohně prováděli stáda dobytka na ochranu před nemocemi.

Jedním ze zvyků bylo také skákání do výšky za pomoci hole, která mohla mít i podobu březového koštěte – jak vysoko kdo vyskočil, tak vysoké obilí mu později vyrostlo. Právě tato zábava vedla odpůrce pohanských zvyků k pomluvám, že u ohňů se lidé mění v čarodějnice, které létají na košťatech.

***

ČAS VLKŮ V KOUŘIMI

Kouřim, malebné město východně od Prahy, nabízí svým návštěvníkům množství lákavých turistických cílů. Kromě známého skanzenu lidové architektury je to především zcela unikátní soubor čtyř historických sídelních areálů rozmístěných podél břehů říčky Kouřimky

– raně středověká hradiště Stará Kouřim, U sv. Jiří, U sv. Vojtěcha a samotné královské město Kouřim.

Bývalou slávu jednoho z nejvýznamnějších mocenských center raně středověkých Čech připomene v sobotu 30. dubna rozsáhlá historická akce s názvem Čas vlků, pořádaná Společností pro živou historii Skjaldborg na hradišti Stará Kouřim. Po celý den bude k vidění dobový řemeslnicko-bojovnický tábor a život v něm, s ukázkami vybraných řemesel z období raného středověku. Odpoledne vypukne nelítostná bitva mezi Slovany a Sasy. Večer těsně po západu slunce proběhne slavnostní obřad s čarodějnými ohni na pradávném kultovním místě u Libušina jezírka.

Popisy k obrázkům

1 Skákání do výšky za pomoci březového koštěte mělo podpořit růst obilí

2 Věštěním z kouře se předpovídala budoucí prosperita

3 Tancem u ohňů lidé zaháněli zlé síly

Autor fotografií: FOTO AUTOR

Staroslovanské oslavy jara