U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ

Kategorie: Peníze | Autor: ar

Větší ohrožení rekreační stavby oproti trvale obydleným domům spočívá v časté dlouhodobější nepřítomnosti majitele. Podle toho se odvíjí i pojistné podmínky. Obvykle pojišťovny sjednávají pojištění pro případ poškození nebo zničení staveb nahodilou živelní událostí (požár, výbuch, úder blesku, vichřice, povodeň, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal a lavin, pád stromu nebo stožáru), za níž se považuje idůsledek tíhy sněhu nebo námrazy, není-li příčinou vadná konstrukce budovy nebo zanedbání její údržby. Součástí je i pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení. Pojištění pro případ krádeže věci nebo jejího poškození či zničení vloupáním nebo loupežným přepadením se vztahuje na stavební součásti, materiál a příslušenství budovy, pokud jsou umístěny uvnitř pojištěné budovy. Sem patří i pojištění pro případ úmyslného poškození nebo zničení věci jinou osobou než pojištěným anebo osobou jemu blízkou.

Pojištěná věc

Pojištěnou věcí jsou obvykle budovy vyjmenované v pojistné smlouvě a materiál nutný k jejich běžné údržbě, nově zahajované stavby s platným stavebním povolením včetně zařízení staveniště a odpovídajícího stavebního materiálu, oplocení a ohradní zdi obklopující pojištěné budovy, a dále studně, septiky, žumpy a neveřejné části přípojek náležející k pojištěným budovám. Pojištění se nevztahuje na uměleckou či historickou hodnotu stavby nebo jejích součástí, na skleníky a fóliovníky, opěrné zdi a venkovní úpravy včetně drobné architektury, na technologická zařízení pro provoz bazénů a výrobní nebo provozní činnosti.

Sjednání pojištění

Pojištění staveb lze sjednat pouze v místně příslušné agentuře pojišťovny. Zájemce o pojištění by měl předem získat podrobné informace u několika pojišťoven a vybrat si z nich tu nejvhodnější. Je lepší nenechat se “umluvit” prvním pojišťovacím agentem, který nás navštíví. Před uzavřením pojistné smlouvy je třeba se velmi důkladně seznámit s pojistnými podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě. Zkontrolovat zápis zástupce pojišťovny do předtištěných formulářů, zejména aby nedošlo k nesprávnému označení stavu pojišťovaných objektů. Právo na plnění totiž nevzniká, nastane-li pojistná událost na objektech, které jsou ve smlouvě označené jako vadné, poškozené či ve špatném stavebně-technickém stavu. Také je třeba věnovat pečlivou pozornost přesnému vymezení pojmů pro účely pojištění, neboť náš subjektivní výklad může být odlišný od znění stanoveného pojišťovnou.

Pojistná událost

V případě pojistné události je nutné její vznik neprodleně oznámit místně příslušné agentuře pojišťovny, která následně provede šetření o rozsahu škody. Za tím účelem si pojišťovny vyhrazují právo provést prohlídku pojištěné věci a vyžádat si potřebné doklady, informace a vysvětlení od pojištěného. Proto je vhodné vyčkat s opravou věci nebo s odstraňováním následků, pokud to není nutné z vážných bezpečnostních nebo hygienických důvodů. Vyplatí se pořízení podrobné fotodokumentace těsně po vzniku pojistné události.

Plnění

Vznikne-li právo na plnění za škodu na obytných částech zemědělských usedlostí, rekreačních budovách, zahrádkářských chatkách a garážích, vyplatí pojišťovna částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu nebo znovuzřízení stavby, avšak jen do výše její časové hodnoty. Částka se navíc sníží o cenu případných upotřebitelných součástí stavby, materiálu a zařízení. V případě ostatních souvisejících staveb pojišťovna ještě odečte částku odpovídající stupni jejich opotřebení nebo znehodnocení z doby před pojistnou událostí.

Pojištění movitých věcí

Kromě pojištění staveb je v nabídce pojišťoven také pojištění souboru movitých věcí, umístěných v prostorách budov užívaných k rekreačním účelům. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí, vodou z vodovodních zařízení, krádeže věci vloupáním nebo loupežným přepadením. Pro stanovení výše plnění z pojištění pro případ krádeže vloupáním je rozhodující pojišťovnou zjištěný stav zabezpečení v době pojistné události. Základní pojištění se sjednává na pojistnou částku, která vyjadřuje novou hodnotu věci. Při plnění je ovšem rozhodná časová hodnota věci. Pojištění se obvykle sjednává se spoluúčastí, tedy částkou, která se z plnění pojišťovny odečítá. Za škodu na penězích v hotovosti nebo na domácím zvířectvu je plnění omezeno do určité výše. Pro určení odpovídající hodnoty věcí je účelné uschovávat doklady o jejich nákupu či opravách, znalecké posudky a jiné. U věcí vyšší hodnoty se doporučuje pořízení kvalitní fotodokumentace.

Výklad některých pojmů

Vyhovující technický stav budovy – nesmí se jednat o budovu sešlou, opuštěnou a neudržovanou; nesmí mít poškozená nebo zničená okna a dveře, nosné konstrukce, střešní krytinu a případnou vodovodní nebo kanalizační instalaci a elektroinstalaci

Nová hodnota věci – částka potřebná na znovupořízení nové věci stejného nebo srovnatelného druhu, parametrů a kvality při obvyklých cenách

Časová hodnota věci – nová hodnota věci snížená o opotřebení a případně o jiné znehodnocení

Součást věci – vše co k věci podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila

Příslušenství věci – věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány.

POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ