U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ochrání všechny složky přírody

Kategorie: Právo | Autor: JUDr. Jiří Staněk

ZÁKON

Usnesením číslo 59 ze dne 17. ledna 2001 schválila vláda věcný záměr zákona o veřejné stráži a o změně některých zákonů. Současně uložila ministrům zemědělství a životního prostředí, aby do 30. září 2001 vypracovali a vládě předložili paragrafový návrh zákona. V uplynulých dnech přinesly některé hromadné sdělovací prostředky o přijetí věcného záměru zákona o veřejné stráži první vesměs neúplné, nepřesné nebo nepravdivé informace. Co tedy lze od připravovaného zákona o veřejné stráži očekávat? Nejprve je třeba připomenout si, jaký je současný stav. V České republice dnes působí pět různých stráží, a to lesní, myslivecká, rybářská, stráž přírody a vodní stráž; posledně jmenovaná přestala 1. července 2000 de facto působit v důsledku nesplnění povinností a požadavků stanovených zákonem číslo 238/1999 Sb. Posláním stráží v našich podmínkách historicky bylo a podle současné právní úpravy dosud je ochrana takových majetkových i nemajetkových práv a hodnot, jako jsou příroda a její složky (lesy, vody apod.), právo myslivosti a rybářské právo. Jde tedy o ochranu práv a hodnot, které u nás nejsou v celé šíři, resp. v potřebném rozsahu, chráněny ani policií, přetíženou trvale narůstající obecnou kriminalitou, ani orgány státní správy, které mají jiné poslání a kompetence. Policie i orgány státní správy mají kromě toho dlouhodobě omezené personální možnosti a věcné i finan-ční prostředky. K tomu, aby se stráže mohly nadále aktivně podílet na ochraně zmíněných hodnot, je třeba vytvořit odpovídající právní rámec, který přinese nejen jednoznačné vymezení postavení a působnosti stráží, ale bude také srozumitelný a přehledný i pro nejširší veřejnost.

Místo pěti jediná stráž

Ze schváleného věcného záměru zákona o veřejné stráži vyplývá především zásadní změna pojetí, spočívající v tom, že místo dosavadních pěti stráží bude zřízena pouze jedna tzv. veřejná stráž, jejíž působnost bude zahrnovat – samozřejmě s určitými úpravami nebo doplněními – působnost všech dosavadních stráží. Zde je třeba zdůraznit, že nynějších pět stráží má pěti různými zákony stanovenou různou působnost, že však i přesto je převážná část takto stanovených působností stejná. Všechny stráže mohou zjišťovat totožnost osob, které přistihnou při protiprávním jednání, mohou ukládat v blokovém řízení pokuty za přestupky a mohou požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie v případech, kdy nemohou splnění    svých povinností zajistit vlastními silami nebo prostředky. Kumulace působností do rukou jedné stráže nebude na úkor její funkčnosti, zvláště když se předpokládá pečlivý výběr osob, oprávněných činnost veřejné stráže vykonávat. Zákonem bude rovněž založena povinnost soustavného, resp. pravidelného prohlubování kvalifikace veřejných stráží, a to jak v rovině teorie, tak i praxe.

Profesionálně i dobrovolně

Další podstatná změna spočívá v tom, že budou zákonem založeny dvě kategorie veřejných stráží. První bude veřejná stráž “profesionální”, vykonávaná jako povolání osobami, které budou zaměstnanci kraje (krajského úřadu), nebo na území národních parků zaměstnanci správ národních parků. Druhá bude veřejná stráž dobrovolná, vykonávaná tak jako dosud osobami, které budou na návrh oprávněných subjektů ustanoveny příslušným orgánem státní správy, v tomto případě krajským úřadem, dobrovolnou veřejnou stráží. Zákon stanoví minimální počet veřejných stráží z povolání, které musí na území kraje působit. Tento minimální počet může být příslušným orgánem kraje zvýšen podle konkrétních podmínek a potřeby činnosti veřejných stráží na jeho území. Také počet dobrovolných veřejných stráží bude záviset na podmínkách a potřebách kraje a do značné míry i na jeho finančních možnostech. Je totiž třeba zdůraznit, že se opouští dosavadní zásada “čestnosti” výkonu funkce stráže, která v praxi znamenala, resp. znamená, že za činnost stráže není poskytována žádná finanční odměna. Veřejné stráže se mají v mnoha ohledech zabývat úkoly, na jejichž plnění má zájem stát. Protože se od nich očekává aktivní a efektivní činnost, při které budou ve veřejném zájmu plnit významné úkoly při ochraně přírody a majetku, je nutno přiměřeně odměňovat veřejné stráže profesionální i dobrovolné; vždyť odměňování je logickým motivačním faktorem pro každou činnost.

Náročný výběr a dobré vybavení

Osoby, které budou chtít vykonávat funkci veřejné stráže, projdou náročným výběrem. Vedle obvyklých podmínek, jako jsou způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a potřebný věk, bude podmínkou také dokončené minimálně středoškolské vzdělání a složení předepsané odborné zkoušky. Profesionální veřejné stráže by měly být ozbrojeny. Tento požadavek vyplývá z podstaty a poslání veřejné stráže, která se při své činnosti bude často setkávat s těmi, kdož s různou intenzitou porušují právní předpisy. V některých případech může jít i o osoby agresivní nebo takové, které při páchání trestné činnosti (např. krádeže, pytláctví apod.) neberou ohledy na život nebo zdraví ostatních. Pro tyto případy musí mít veřejná stráž možnost účinně bránit život svůj nebo život a zdraví jiných osob. Dobrovolné veřejné stráže budou moci být ozbrojeny také, ovšem jde v intencích jejich názvu o záležitost dobrovolnou. Nikdo je nebude nutit, aby nosily zbraň, pokud samy nebudou chtít. Předpokládá se, že veřejné stráže budou za výkon své činnosti nejen přiměřeně finančně odměňovány, ale že jim bude poskytováno také potřebné vybavení a pomůcky, např. mapy, dalekohled, terénní oblečení apod. Profesionální veřejné stráže budou nosit služební stejnokroj a budou navíc vybaveny mobilním telefonem. Podrobnosti stanoví prováděcí předpisy, které k zákonu o veřejné stráži vydají Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.

Širší kárné pravomoci

Jak je výše uvedeno, bude působnost veřejných stráží v mnoha ohledech stejná jako těch stávajících. Veřejná stráž bude oprávněna zjišťovat totožnost osob, které přistihne při protiprávní činnosti, kontrolovat, zda jsou oprávněny vykonávat činnosti, při nichž je přistihne (a k nimž je třeba podle zvláštních předpisů oprávnění), a pokud překročily jeho rámec, toto oprávnění jim odebrat, stejně jako oprávnění neplatné, neúplné, pozměněné nebo padělané. Dále bude veřejná stráž oprávněna ve vymezených případech nařídit zastavení protiprávních činností a vykázat nebo odvést osoby z místa, kde je přistihla. Bude také oprávněna ukládat v blokovém řízení pokuty za přestupky vymezené ve zvláštních předpisech, např. v zákoně o ochraně přírody a krajiny, v lesním zákoně, vodním zákoně a dalších. Působnost veřejné stráže bude podrobně a taxativně vymezena zákonem. Zřízení veřejné stráže by mělo znamenat přínos v účinné ochraně přírodního bohatství státu i v obecně preventivní činnosti směřující k ochraně majetku právnických a fyzických osob i státu. Nezanedbatelným přínosem bude i působení na právní vědomí veřejnosti.

Ochrání všechny složky přírody