Kolik stojí voda

Bez vody se neobejde žádná domácnost, ani ta víkendová. Používáme ji každý den, ale často nemáme zcela jasno v tom, za co vlastně platíme, tedy jak se vypočítává vodné a stočné.

Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a její distribuci. Povinnost platit vodné začíná vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve smlouvě stanoveno, že právo na vodné má jeho provozovatel.
Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění.

Co se počítá do ceny vody a stočného

Výpočet ceny pro vodné a stočné se řídí zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách.
Při stanovení cen si vodárny k vodnému a stočnému započítávají oprávněné náklady a zisk. Oprávněnost nákladů, respektive jaké náklady smí být započítány do kalkulace, určuje Cenový výměr ministerstva financí. Může to být například obnova vodovodů a kanalizací, odpisy vodohospodářského majetku, nákup surové vody z povrchových zdrojů, opravy a provozní náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy, případně nájemné vlastníkům vodárenské infrastruktury či poplatky za užívání podzemních zdrojů nebo poplatky za vypouštění odpadních vod. Právě z těchto položek vychází více než 40 % celkové ceny.
Další položka, která určuje cenu vody je přiměřený zisk zahrnutý do kalkulace vodného a stočného. Meziročně může růst maximálně o 5 %.

Sledování spotřeby se vyplatí

Výborným pomocníkem je vodoměr s dálkovým odečtem, který průběžně informuje o stavu spotřeby, může tak výrazně zabránit našemu nemilému překvapení při ročním vyúčtování. Díky dálkovému odečtu je také možné využít službu detekce úniku vody, která sleduje, zda například nedochází ke zbytečným ztrátám vody ve splachovači WC, výhodou je i obousměrná rádiová komunikace, případně alarmová hlášení, bezchybný odečet a ukládání dat o spotřebě vody.

Vodoměr ukazuje reálnou spotřebu vody v kubických metrech

Pochybnosti o správnosti měření

Postup je celkem jednoduchý. Na vlastní náklady si může každý zajistit nezávislou metrologickou zkoušku v místě instalace. Ve smlouvě o dodávkách může být stanoveno, že na základě reklamace odběratele zajistí provedení nezávislé metrologické zkoušky dodavatel. Zkoušku dělá Český metrologický institut za pomoci nezávislého měřidla a za přítomnosti zástupce dodavatele.
Pokud se ukáže, že instalovaný vodoměr vykazuje větší než povolené odchylky, hradí metrologickou zkoušku dodavatel. Množství odebrané vody se pak určí podle předchozí spotřeby za stejné období, případně podle předpokládané budoucí spotřeby nebo dohodou.

Co musí obsahovat faktura

Za prvé je to základní platba, která je za odebrané a odvedené množství vody, dále zahrnuje zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období, výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba, data vystavení, odeslání a uskutečnitelného daňového plnění a splatnosti a daňovou rekapitulaci. Má-li odběratel přeplatek, pak u soukromé osoby se odečte tato částka od první zálohy. Zůstane-li i po tomto ještě nějaký přeplatek, vrací se zpět. Splatnost faktur za vodné a stočné je 14 dní ode dne odeslání.
Fakturu lze reklamovat telefonicky, osobně nebo poštou s popisem problému na obchodním oddělení dodavatele. Při komunikaci je dobré mít po ruce číslo faktury, což vyřízení významně urychlí.

Dlužit se nevyplácí

Opomenutí nebo úmyslné nezaplacení vodného a stočného může vést k nekompromisnímu přerušení dodávky vody. Může k němu dojít na základě ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. G. Zahrnuje prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň tři dny předem. Tuto povinnost obvykle provozovatel plní při zasílání první i druhé upomínky.

Cenová mapa

Převážná část měst a obcí od 1. ledna letošního roku ceny vodného a stočného zvýšila, některé velmi mírně, jiné o procenta. Z informací Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR vyplývá, že průměrné navýšení oproti roku 2018 činí 3,2 %. Pro porovnání cen vody v České republice lze využít cenovou mapu na portálu www.nase-voda.cz.
Podle ní platí nejvíc za vodné a stočné společnosti FVS Frýdlant, a to 115 Kč za m³, což je nárůst o 9 %, dalším nejdražším dodavatelem je Vodárenské sdružení Turnov, které od svých odběratelů požaduje 108,80 korun za m³, nárůst jsou 3,3 % a VODOS z Kostelce nad Černými lesy požaduje 100,99 Kč. Mezi nejlevnější patří VODAK Humpolec s 69,05 korunami bez zdražení oproti loňskému roku nebo VS Čerlinka Litovel, kde odběratelé platí 61,97 Kč. Stejnou cenu jako v roce 2018 zaplatí za vodu například obyvatelé Rokycan, Kladna, Mělníka, či Rychnova nad Kněžnou. Jen k nepatrnému navýšení dochází v Ústeckém a Libereckém kraji, Českých Budějovicích či Táboře.

Nižší stočné

Spotřebujete-li bez vypouštění do kanalizace ročně více než 30 m³ vody, můžete požádat o snížení stočného. Třeba když vodou z bazénu zaléváte zahradu. Žádost však musíte doložit důkazy, například fotodokumentací.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Kolik stojí voda