U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KE KOUPI zahrada

Kategorie: Peníze | Autor: JK

KUPUJEME

Kupujeme-li zahradu, navíc s porostem užitkových či okrasných dřevin, nebývá snadné jen tak “od boku” určit odpovídající cenu. Vodítkem nám může být znalecký posudek o ceně nemovitosti.

Zahrada u domu a chalupy

Zahrada a ostatní plocha, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou (rodinného domu, rekreační chalupy či rekreačního domku) a stavebními pozemky zastavěnými těmito stavbami, se ocení tak, že se cena pozemku zjištěná podle § 23 odst. 1 vyhlášky č. 127/1999 Sb. (stavební pozemek) vynásobí koeficientem 0,40 a výměrou pozemku v m 2 uvedenou v katastru nemovitostí. Je-li výměra ve skutečnosti menší (v případě, že je skutečná zastavěná plocha větší), použije se tato skutečná výměra. Jednotková cena nesmí být menší než 7,- Kč za m 2 .

Stavební pozemek s chatou

Stavební pozemky zastavěné rekreačními chatami a zahrádkářskými chatami se ocení dle § 23 odst. 4 vyhlášky. Základní cena za m 2 z § 23 odst. 1 se vynásobí koeficientem 0,75, nejvýše však může činit 500 Kč za m 2 . Tato cena se upraví dle přílohy č. 15 tabulky 2 a koeficientem změn cen Ki z přílohy č. 32 vyhlášky, tj. v daném případě ve výši 1,513 a koeficientem prodejnosti Kp z přílohy č. 33 vyhlášky, sloupce 12 (Kp jsou členěny pro daný typ stavby dle místa a velikosti obce). Touto cenou se vynásobí výměra m 2 zastavěné plochy dle výpisu z katastru nemovitostí, nebo je-li skutečná zastavěná plocha větší, pak se použije tato skutečná výměra.

Zahrada u rekreační a zahrádkářské chaty

Zahrada a ostatní plocha, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou (rekreační chaty a zahrádkářské chaty) a stavebními pozemky zastavěnými těmito stavbami, se ocení dle § 23 odst. 6 vyhlášky. Použije se cena zjištěná podle § 23 odst. 4 (stavební pozemek) vynásobená koeficientem 0,40 a výměrou pozemku v m 2 zjištěnou dle katastru nemovitostí (je-li ve skutečnosti menší, použije se skutečná, větší výměra. Jednotková cena nesmí být menší než 7,- Kč za m 2.

Podle druhu pozemku v katastru

Pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada, ovocný sad, orná půda, chmelnice, vinice, louka a pastvina, které nejsou zastavěny stavbou, není na ně vydáno rozhodnutí o umístění stavby ani stavební povolení a nejsou zahrnuty do platného územního plánu ani regulačního plánu obce k zastavění, se ocení dle § 24 vyhlášky, jako pozemky zemědělské. Základní cena se zjistí na základě bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) uvedených v příloze č. 16 vyhlášky. Na výpisu z katastru nemovitostí je v části F uveden kód BPEJ ve formě pětimístného čísla, ke kterému se z přílohy č. 16 vyhlášky přiřadí cena v rozsahu 0,50 až 13,50 Kč za m 2 . Tato základní cena se upraví, pokud se to předmětného pozemku týká, dle přílohy č. 17 vyhlášky (položka 1 a 2) přirážkami a srážkami dle velikosti obce a polohy pozemku v obci, popř. vzdálenosti od obce v rozsahu od -15 % do +560 %. Dále se základní cena upraví dle přílohy č. 17 (položka 3) srážkami v rozsahu od 0 % do 15 až 35 % u pozemků, u nichž je zemědělské využití prokazatelně sníženo zvýšenou balvanitostí, výskytem kanalizačních šachet apod., a koeficientem prodejnosti Kp z přílohy č. 33 vyhlášky. Výše uvedené případy jsou v rámci oceňování pozemků dle zákona č. 151/1997 Sb. a dle vyhlášky č. 279/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb., jen malou částí velkého počtu možných eventualit. Nicméně jsou tyto případy při běžném prodeji mezi občany, dědění a darování nejčastější a pro základní informaci o zjišťování cen pozemků dle uvedených předpisů v případech, se kterými je možné se nejčastěji setkat, dostačující. Takto zjištěné ceny se ovšem nemusí shodovat s cenou, za kterou je možné daný pozemek koupit či prodat. Oceňování trvalých porostů nalézajících se na pozemcích se řídí částí třetí zákona a částí pátou vyhlášky dle druhu porostu.

Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 4:

Důvod úpravy ceny pozemku    
   
   Srážka %

Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná

komunikace má živičný, dlážděný nebo    
   až do 7

betonový povrch)

Není-li v místě možnost napojení na rozvod

elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji    
   až do 5

je více než 200 m

Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace,    
   až do 4

hluk, otřesy, prach, radon aj.)

Svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ    až do 3

Ztížené základové podmínky

– svažitost terénu přes 15 % v převažující

části pozemku    
   
   
   
   5

– hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní

výchozího terénu    
   
   
   3

Omezení užívání pozemku

– ochranné pásmo    
   
   
   5

– chráněná krajinná oblast    
   
   
   3

– stavba pod povrchem pozemku    
   
   3

– národní park    
   
   
   
   3

Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy

je více než 2,5 km    
   
   
   5

Rekreační chaty v osadách    
   
   až do 15

Úhrnná výměra pozemku náležejícího

k rekreačnímu objektu je menší než 400 m 2

(chatové osady)    
   
   
   
   až do 10

KE KOUPI zahrada