Oprava hrázděného zdiva

Pěkně rekonstruovaný zděný dům s členitým hrázděním ze sloupků a vzpěr

Hrázděné stavby se vyvinuly v západní Evropě tam, kde dubové lesy poskytovaly kvalitní, tvrdé, pružné, ale krátké dřevo. K vytvoření dostatečně nosných, pevných konstrukcí se tedy oproti těm roubeným volila důmyslnější skladba a spojení dřeva.

Hrázděné konstrukce k nám pronikly přes Německo. Vyskytují se v severozápadních Čechách a jejich oblast zasahuje až ke Kralovicku, Plzeňsku a Rakovnicku. Jde většinou o patrové domy s roubeným nebo zděným přízemím a hrázděným patrem. Některé stavby, zejména hospodářské, však měly leckde hrázděnou celou konstrukci.

Sloupy a vzpěry

U hrázděných stěn bývá nejčastěji poškozena dolní část konstrukce, tedy práh a konce sloupků (vzpěr). Před rekonstrukcí musíme nejprve podepřít strop v místnosti pomocí sloupků z kulatiny. Uklínujeme je k podložce z fošen nebo polštářů k podlaze a podhledu. Jestliže je místnost podsklepena, musíme podepřít i strop sklepa, o který se podepření v horní místnosti opírá. Pak odbouráme přilehlou vyzdívku.

Tento zděný dům ze severních Čech má prostory mezi sloupky hrázdění vyplněné neomítnutými cihlami

Sloup začepovaný do prahu odřízneme a zkrátíme až na nové dřevo. Novou část sloupu spojíme se starou přeplátováním a zpravidla párem svorníků. Novou část opatříme dole čepem, jehož tvar přizpůsobíme původnímu dlabu.

Jestliže vyměňujeme celý sloup, čepujeme jej jen na jedné straně, buď nahoře do ližiny, nebo dole do prahu. Druhý konec sloupu je bez čepu také proto, aby se sloup, osazený čepem do dlabu v ližině či prahu, mohl dobře osadit do svislé polohy. Použijemeli sloup bez čepu, musíme jej k prahu i k ližině připevnit šikmo zaráženými delšími hřeby nebo špalíky, které přibijeme k prahu.

Je-li hrázděná konstrukce doplněna paždíky, zasunujeme jejich čepy při osazování sloupu postupně do dlabů ve sloupu. Obdobným způsobem nahrazujeme i poškozenou část vzpěry.

Oprava prahů

Nově nataženou směs hlíny, slámy a pilin ještě bude třeba uzavřít vápennou omítkou

Prahy bývají nejčastěji poškozeny kolem dlabů, do kterých zatékala voda, nebo je v důsledku nefungující vodotěsné izolace poškozen celý práh. Pokud je poškozen jen u dlabu, můžeme horní část dlabu odříznout, odsekat a nahradit novou dřevěnou vložkou, do níž uděláme dlab pro čep sloupku. Je-li práh poškozen po celé výšce, vyřízneme celou poškozenou část a vložku a zdravé konce původního prahu spojíme přeplátováním. Pláty upevníme delšími vruty.

Jestliže je třeba umístit vložku, do které je čepována vzpěra, do poškozeného prahu v rohu budovy, zakotvíme vložku do podezdívky pásovou ocelí, která bude vzdorovat vodorovné složce tlaku, působené vzpěrou.

Při osazování těchto podložek je na místě prohlédnout vodotěsnou izolaci na podezdívce, případně ji pod vložkou nahradit novou. Nové prvky je třeba naimpregnovat.

Výplň netradičně

Popraskaná omítka a vypadaná hliněná výplň hrázděné stěny volá po opravě

K opravě výplně hrázdění je možné opět použít tradiční směs hlíny, plev, slámy, případně vápna. Hodí se však také ovčí vlna nebo vláknitá izolace z dřevní hmoty. Jde o přírodní materiály, které dokážou zčásti pohlcovat vlhkost, aniž by se zhoršily jejich vlastnosti.

Z vnější pohledové strany je pak potřeba utěsněné spáry zamazat. Opět je možné sáhnout po tradičních materiálech a technologiích, nebo použít některou lehkou maltu na bázi vápna (která bude hodně paropropustná). Výrobci maltových a sanačních omítek, kteří se zabývají rekonstrukcemi památek (Schomburg, Schwenk, Avenarius, Keim) mají na výběr.

TIP!

Staré disperzní barevné nátěry, jimiž bývaly hrázděné stavby opatřeny, i povrch cihelného zdiva ve výplních odstraníte pomocí Remmers Graffiti Entferner a olejové nátěry pomocí Remmers Ablauger.

Zmíněná firma nabízí celý sanační systém pro hrázděné zdivo, který zahrnuje prostředky na ochranu dřeva a nátěrové hmoty na dřevo, maltu a nátěry na hrázdění i vhodné přípravky a směsi pro doplnění poničených cihel nebo výplň mezi hrázděnými poli.

TEXT: ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK, MARIE RUBEŠOVÁ
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ A AUTORKA

Uložit

Oprava hrázděného zdiva