Merboltice


Domy v dlouhé, předlouhé vesničce v severních Čechách stojí na obou stranách Merboltického potoka, který se vlévá do Ploučnice zhruba v půli cesty z České Lípy do Děčína. Chalupy jsou to mohutné, patrové; patra nesou podstávky.

Vesničku Merboltice na mapě najdete v jižní části děčínského okresu v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zástavba v délce 4 kilometrů kopíruje tok Merboltického potoka. Spojení obou břehů zajišťují četné můstky a lávky – napočítáte jich přes třicet – a některé jsou i dvě stě let staré, stejně jako zdejší dřevěné chalupy, kterých je tu nepočítaně. Jsou to mohutná patrová stavení s podstávkou. Na jejich konstrukci je vidět preciznost tesařského řemesla korunovaná krásnými ozdobnými řezbami. Vedle patnácti velkých zemědělských usedlostí tu stojí další sedmdesátka menších dřevěných chalup a také mladší zděné statky a zděné domy z přelomu 19. a 20. století.
Dispozice dřevěných domů je většinou trojdílná. Obytným centrem je roubená světnice, na ni navazuje zděná síň, někdy klenutá, z ní se vstupuje do klenutého chléva. V patře bývaly komory. Zděné části jsou postavené z pískovcových štuků nebo lomového čediče a omítané vápnem, roubení je z otesaných trámů s hliněnými vymazávkami. Patro vynáší podstávka, která obíhá kolem světnice. Postupem času bylo dožívající roubení nahrazováno zdivem, mnoho světnic je tedy již plně přezděných a vyzděna bývají někdy i patra. Většina chalup měla pavlač.

Čp. 63 (kulturní památka) bylo postaveno na konci 18. stol.
Dodnes se zachovalo roubení v přízemí

Středověká vesnice

Ovšem Merboltice jsou starší, než je zdejší nejstarší dochovaný dům čp. 117 z roku 1778. Na území obce se začalo stavět již ve středověku, ve 13. století. A životu se tu dařilo. Obyvatelé se živili zemědělstvím, pěstovali obilí a len a chovali dobytek. Plodiny pěstovali na záhumenicových plužinách, které navazovaly na hospodářství usazená nad potoční nivou.
Přirozený vývoj vesnice byl ukončen roku 1945 přijetím Benešových dekretů, kdy bylo veškeré obyvatelstvo odsunuto. V poválečném období spousta domů zanikla, v roce 1975 byl zbořen kostel sv. Kateřiny. Na jejich místě vznikla nová prodejna, areál zemědělské velkovýroby a další nevhodné objekty. Dodnes chybí jasně definované centrum, které v minulosti leželo v místě bývalého kostela, stávající zvonice, fary a školy.

chalupa čp. 22 (kulturní památka) má pět
oken v průčelí!

Porevoluční vývoj

Po roce 1989 se zásluhou místních občanů podařilo obnovit kulturní život a Merboltice začaly opět vzkvétat. Opravena byla středověká čtyřboká zvonice, v jejím přízemí byla zřízena kaple. Díky finanční sbírce podpořené Česko-německým fondem budoucnosti byly v r. 2014 na zvonici osazeny dva zvony, opravil se hřbitov, na nedalekém Strážném vrchu znovu vyrostla rozhledna, ve vsi se provozuje kozí farma a jsou tady i další drobné provozovny. Také se tu pořádá mnoho společenských akcí: Merboltický masopust, filmový festival Krátký film v dlouhé vesnici, svatokateřinská pouť.
Obec leží v centru oblasti tzv. severočeského roubeného domu. Stojí tu 174 domů, dvě třetiny jsou obývány chalupáři. Devět stavení a zvonice jsou zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Vzhledem k množství mimořádně dochovaných chalup byly v roce 2005 Merboltice prohlášeny památkovou zónou.

Text: Martina Lžičařová
Foto: Martina Lžičařová a Petr Živný

Merboltice

Uložit


Komentáře

Napsat komentář


Když se řekne

Podstávkový dům

Dům s podstávkou, podpůrnou trámovou konstrukcí vynášející štít nebo patro domu. Podstávka sestává z vodorovného trámu, který nesou sloupky a zpevňují šikmé pásky či bednění tvarované do oblouku. Vyskytuje se zejména v oblasti Šluknovska, Českého Švýcarska, Děčínska, Lužických hor a přilehlých regionů českoněmeckého pohraničí.

Den otevřených podstávkových domů

Každoročně se obec zapojuje do Dne otevřených podstávkových domů, během něhož si návštěvníci mohou staré chalupy prohlédnout. Tato akce pořádaná nadací Stiftung Umgebindehaus probíhá hlavně na území Německa, potom v Polsku a také v některých českých obcích včetně Merboltic. Aktivity spojené s podstávkovými domy vrcholí tradičně poslední květnovou neděli, příští rok se bude konat 27. května.